Buradasınız

Devlet Bilimi Metodolojisi "Hans Kelsen'i n Saf Hukuk Kuramı ve Devlet Anlayışı

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Özet: Bu çalışmada, dünya çapında bir hukukçu olan Hans Kelsen'in hukukun genel teorisini oluşturmak ve devleti açıklamak amacı ile geliştirmiş olduğu "Saf hukuk kuram" incelenmiştir. Söz konusu bu inceleme, Kelsen'in kullanmış olduğu metodoloji, etkilendiği temel felsefi akımlar ekseninde yükselmiş olup, son olarak O'nun genel devlet anlayışı ile bağlanmıştır. Bir devlet bilimi metodolojisi incelemesi olan bu çalışma, Kelsen'in devlet anlayışını ortaya koymak amacı ile O'nun Saf Hukuk Kuramı inceleme nesnesi kabul edilerek tesis edilmiştir. Çünkü devlet kavramını hukuk ile eşitleyen Kelsen'in kendi deyimiyle, "devleti incelemek de hukuku incelemekle eşdeğerdir". Kelsen'in devleti ele alış metodolojisini incelemek demek de dolayısıyla, O'nun saf hukuk kuramının metodolojisini incelemek anlamına gelmektedir. Diğer taraftan Kelsen'in bu yaklaşımına ve saf hukuk kuramının metoduna ilişkin bir çok eleştiri olmasına karşılık, söz konusu eleştiriler çalışmanın konusu dışında bırakılmıştır

REFERENCES

References: 

ACKERL, Isabella. "Vienna Modernism: 1890-1910". Published by the Federal Press Service, Vienna, 1999.
AKAL,
Cema
l Bali. "Devlet Kuramı". Dost Kitabevi, 2000
ATAY
Ende
r Ethem. "Hukukta Meşruiyet Kavramı", Kamu Hukuku Arşivi Dergisi. Haziran Sayısı, 1998. Çevrimiçi: http://www.akader.org/khuka/index.asp
BOBBIO, Norberto. "Kelsen ve Hukukun Kaynakları". Derleyen: Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2002.
BRAUD, Philippe.
"Devlet
: Hukuki Öğretinin İkilemleri". Derleyen: Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000.
COMANDUCCI, Paolo. "Kelsen vs. Searle: A Tale of Two Constructivists." The Nature of Social and Institutional Reality, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyvâskylâ (Finlandia), 17-19 giugno 1999. Çevrimiçi
Adres:http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/filo/testi/analisi 1999/comanducci.pdf Ziyaret Tarihi: 27/11/2003
CROZAT, Charles. "ASRI HAZIR Doktrininde Devlet Telakkisi", Hukuk İlmi Yayma Konferanslar Serisi, 1936-1937, s. 17- 19
DOEHRING Karl.
Gene
l Devlet Kuramı, Ahmet Mumcu Çevirisi, İnkılap Yayınevi, 2002
GREEN, Micheal Steven. "Hans Kelsen and The Logic of Legal Systems". Alabama Law Review, Volume 54, Number 2. Winter 2003.
GÖZLER Kemal. Hukukun Genel Teorisine Giriş: Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara, US-A Yayıncılık, 1998.
GÖZLER Kemal. "Realist Yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı", Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayınları, No 15, s.207-249. 1998.
GÜRİZ Adnan. "Hukuk Felsefesi", AÜHF Yayınları No: 480, Ankara, 1985
JABLONER, Clemens. "Kelsen and his Circle: The Viennese Years" Europen Journal Of International Law. Volume:9 No:2., 1998
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.InsanBilimleri. com
40
JELIC, Zoran. "An Observation On Theory Of Law Of Hans Kelsen". Facta Universitatis Series: Law and Politics Vol. 1, No 5, 2001, s. 551 - 570 Çevrimiçi Adres: http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/lap/lap2001/lap2001-01.html Ziyaret Tarihi: 19/01/2004
KABOĞLU, İbrahim Ö. Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, İstanbul-1994.
KELSEN Hans. "Introduction to Problems of Legal Theory", Translation by Litschewski Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992
KELSEN Hans. "Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği". Derleyen: Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000
LADAVAC, Nicoletta Bersier. "Hans Kelsen (1881 - 1973) Biographical Note and Bibliography".
Europen Journal Of International Law. Volume:9 No:2, 1998
OST, François ve Michel van de Kerchove. "Constructing the complexity of the law: towards a dialectic theory". Professors at the Saint Louis University Faculties. Çevrimiçi Adres:
http:/ /sos-net.eu.org/red&s/dhdi/textes/vdk1 .pdf Ziyaret Tarihi: 15/12/2003
POPOVIC, Milijan. "Methodological Models of General Thepry Of Law". Facta Universitatis Series: Law and Politics Vol. 1, No 6, 2002, s. 659 - 682 Çevrimiçi Adres: http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/lap/lap2002/lap2002-02.pdf Ziyaret Tarihi: 17/01/2004
POSNER, Richard A. "Kelsen, Hayek and The Economic Analysis of Law". Judge, United States Court of Appeals for the Seventh Circuit; Senior Lecturer, University of Chicago Law School. Çevrimiçi Adres: http: / /allserv.rug.ac.be/~bdpoorte/EALE/ posner-lecture.pdf Ziyaret Tarihi:21/01/2004
SHAW, Julia J. A. "A Critical Exposition of Sone of Kelsen's Appropriations & Misappropriations of Kant's Legal Philiosophy: Towards The Retrieveal of Kant's Philosophy of Law". Aston Business School of Birmingham. RP9925 August, 1999
STEWART, Iain. "The Critical Legal Science of Hans Kelsen" Journal of Law and Society. 17(3), 1990. s. 273-308. Çevrimiçi Adres:
http://www.law.mq.edu.au/HTML/staff/istewart/JLSKelsen.doc Ziyaret Tarihi: 17/12/2003
TROPER, Michel. "Hukuki Devlet Kuramı Üstüne". Derleyen: Cemal Bali Akal Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, 2000.
TÜRKDOĞAN, Orhan. Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul 2000.
ZOLO, Danilo ve BOBBIO, Norberto. "Hans Kelsen, the Theory of Law and the International Legal System - A Talk". Europen Journal Of International Law. Volume: 9 No:2, 1998.
"Felsefe Sözlüğü". Bilim ve Sanat Yayınları. Çevrimiçi Adres: http:/ /www.felsefeekibi.com Ziyaret Tarihi: 05/12/2003
"Legal
Pozitivism"
. Stanford Encyclopedia of Philosophy Çevrimiçi Adres: http: / /plato.stanford.edu Ziyaret Tarihi:03/12/2003

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com