Buradasınız

İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları

Metaphorical perception of primary school children in related to classroom concept

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research conducted to define primary school students’ metaphorical perception of classroom concept, it is tried to be determined that concept of classroom metaphors and their common features which are owned by the students are gathered under which conceptual categories. In other words, in this study, a classroom concept is tried to picture via metaphors. In this research, qualitative research technique was used to collect, analyze and interpret data and technically metaphor analysis was used. Fourth and fifth grade totally 307 students attended the research. Participants are asked to conclude the sentence “The classroom is like …………………. because ……………. .” These handwritten paragraphs were used as the basic source in the research. Through the students’ products 67 valid metaphors in total were produced. 5 metaphors articulated by many participants respectively follow these: 1- my house (81 participants), 2- family, home (28 participants), 3- A blackboard jungle (25 participants), 4- Dumpsite (20 participants), 5- Carnival (19 participants). These metaphors are categorized into 5 different conceptual classifications viaavailment of literature. These are physical planning, planning-programming activities, time planning, and relationship planning and behavioral planning.
Abstract (Original Language): 
İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, öğrencilerin sahip oldukları sınıf kavramına ilişkin metaforlar ile bu metaforların ortak özellikler bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Başka bir ifade ile sınıf kavramı metaforlar aracılığıyla resmedilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi, teknik olarak da metafor analizi kullanılmıştır. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinden toplam 307 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların “Sınıf ………….. gibidir. Çünkü …………….” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların kendi el yazıları ile kaleme aldıkları bu tamamlamalar araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında öğrenciler tarafından toplam 67 adet geçerli metafor üretilmiştir. Katılımcılar tarafından dile getirilen ve ilk 5 sırada yer alan metaforlar sırasıyla şunlardır: 1- evim (81 kişi), 2- aile, yuva (28 kişi), 3- Hababam sınıfı (25 kişi), 4- Çöplük (20 kişi), 5- Eğlence yeri (19 kişi). Oluşturulan bu metaforlar alınyazından yararlanılarak beşkavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar, fiziksel düzen, plan-program etkinlikleri, zaman düzeni, ilişki düzenlemeleri ve davranış düzenlemeleridir.

REFERENCES

References: 

Aydın, A. (2008). Sınıf yönetimi, Ankara: Pegem Akademi Yayınevi
Aydın, P. İ. (2002). Alternatif okullar. Ankara: Pegema Yayıncılık.
Başar, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bostancı, A.B. (2009). Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri. (Ed), Nevin Saylan. Eğitim
bilimine giriş içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bursalıoğlu, Z. (1991). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini, Ankara: Anı Yayıncılık.
Clarken, R. H. (1997). Five Metaphors for Educators. Paper Presented at the Annual Meeting of the
American Educational Research Association, Chicago, March 24-28.
Demirtaş, H. (2012). Sınıf yönetimin temelleri. (7. Baskı) (Ed), H.Kıran. Etkili sınıf yönetimi içinde.
Ankara: Anı Yayıncılık
Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
Erwin, J.C. (2004). The Classroom of choice: giving students what they need and getting whwt you want. USA:
Association for Supervision and Curriculum Development.
Goatly, A. (2002). Conflicting metaphors in the Hong Kong special administrative region
educational reform proposals. Metaphor and Symbol, 17(4), 263-294.
doi.org/10.1207/S15327868MS1704_2.
Landau, B. (2009). Classroom management. International handbook of research on teachers and teaching. In
Ed: Lawrence J. Saha & A. Gary Dworkin. USA: Springer Science + Business Media.
Levine, M. (2005). Metaphors and images of classroom. Kappa Delta Pi Record . 41(4), 172-175.
DOI:10.1080/00228958.2005.10532066
Marzano, J.R. (2003). What works in schools. USA: Association for Supervision and Curriculum
Development.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2th ed.). Sage Pub.Inc.
Örücü, D. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sınıfa ve sınıf yönetimine ilişkin metaforik
bakışları: Karşılaştırmalı bir durum çalışması. İlköğretim Online, 11 (2), 342-352.
Sarıtaş, E., Çelik, K. (2013). İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Human
Sciences, 10(1), 1185-1201.
1200
Özden, Y. (2002). Sınıf içinde öğrenme ortamının düzenlenmesi. Sınıf yönetimi içinde, (Ed), E.
Karip (ss.38-71). Ankara: Pegema Yayıncılık.
Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri
sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
Sadık, F. (2008). Sınıfta görülen istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, (Ed.), Birol Yiğit,
Sınıf yönetimi içinde. İstanbul: Kriter Yayınevi
Shindler, J. (2010). Transformative classroom management. USA. Jossey-Bass.
Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation,
7(17), 137-146.
Su, L.I., (2002). What can metaphors tell us about culture? Language and Linguistics 3(3), 589-613
Tok, T. N. (2013). Who is an education supervisor? A guide or a nightmare? International Journal of
Social Sciences and Education, 3(3), 752-769.
Weiner, B. (2003)., The classroom as a Courtroom, Social Psychology of Education, 6: 3-15.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com