Buradasınız

XIX. yüzyılın ortalarında Kurşunlu Kazası’nın sosyal durumu

The social status of the township of Kurşunlu in the mid - nineteenth century

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tanzimat Era is the beginning of a change and transformation in Ottoman State. Ottoman State, with Tanzimat Edict, declared that it amended some changes politically, socioeconomically and socio-culturally. Financing of reformation and other necessary expenditures that would be done by Ottoman State dignitaries were thought to be met by the Temettuat Tahrir (census) taxes that would be put into practice at the end of Temettuat Tahrir studies. Temettuat Tahrir studies were prepared on the basis of household intended for detection and follow-up of military and tax potential. Although nevertheless economic data was given in the Temettuat Tahrir, we are able to reach important data that will enlighten social histories of several nations lived in the Ottoman geography. One of the Temettuat notebooks that prepared in the nineteenth century is Kurşunlu Temettuat notebook that was prepared in 1845. This notebook includes only the temmettuats of 18 villages but not the center of Kurşunlu. Under the name of the residential area, by giving the numbers to all of the houses, all details were given such as the names, fame, titles, nicknames, occupations, official duties and ethnicity of the household heads.
Abstract (Original Language): 
Ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi son yıllarda istihdamsız büyüme tartışmalarının da etkisiyle gittikçe önemi artan konulardan biri haline gelmektedir. Geçmişteki çalışmalar dikkate alındığında Türkiye için büyüme ve istihdam ilişkisini dinamik olarak inceleyen çalışma eksikliği dikkati çekmektedir. Bu boşluğu biraz olsun doldurabilmek amacıyla, bu çalışmada 2000-2012 döneminde Türkiye ekonomisi için ekonomik büyümenin istihdam üzerindeki etkisi dinamik olarak Kalman Filtresi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 2004-2005 dönemindeki yüksek büyüme dönemlerinden farklı olarak, küresel finansal kriz sonrası yaşanan yüksek büyüme dönemlerinde büyümenin istihdam üzerindeki etkisinin artığı görülmektedir. Bu sonucun, kriz süresince ertelenen talebin realize edilmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Kısacası, kriz sonrası artan büyüme-istihdam ilişkisi atıl kapasitelerin kriz sonrasında kullanılması ile ilişkilendirilmektedir.

REFERENCES

References: 

Ayhan, B. (1984 ). Çankırı, Tarih-Coğrafya-Ekonomi, Ankara.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (1992). Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara:
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, (2000). Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi
Dağılımı ve Türk Vakıfları), Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı Yayınları.
Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları,
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Güran, T. (2000). “19. Yüzyıl Temettüat Tahrirleri”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, ss. 73-
94, Ankara: Devlet İstatistikleri Enstitüsü Yayınları.
Göyünç, N. (1997). “Hane” İslam Ansiklopedisi, C. XV, ss. 552-553, İstanbul: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları.
Kankal, A. (2009). “XVI. yy. Osmanlı İdari Taksimatında Çankırı Sancağı ve Çankırı Kazası”,
Geçmişten Geleceğe Çankırı III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı: Çankırı Valiliği
Yayınları.
Karal, E.Z.(1997). Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1831, Ankara: T.C. Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları.
Karamursal, Z. (1989) Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları.
Kaynar, R. (1991). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Kazıcı, Z. (1987). Osmanlılarda İhtisap Müessesesi (Ekonomik, Dini ve Sosyal Hayat), İstanbul:
Kültür Basın ve Yayın Birliği Yayınları.
Kütükoğlu, M. (1995). “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri”,
Belleten, ss 395-412, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Öztuna, Y. (1970). Resimlerle Türkiye Tarihi, İstanbul: Hayat Yayınları.
Parlatır, İ. (2006). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı yayınları, 2006.
Türkoğlu, Ö.(1999). Salnamelerde Çankırı, Kastamonu Vilayeti Salnamelerinde Çankırı (Kengırı)
Sancağı (1869-1903), Çankırı: Çankırı Valiliği Yayınları.
Uzunçarşılı, İ. H. (1969). “Murad I”, İslam Ansiklopedisi, C. VIII, ss. 587-598, İstanbul: Mili
Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Ünlü, A. (2001). Çankırılı Şehit ve Gaziler, Çankırı: Çankırı Belediyesi Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com