Buradasınız

Hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin eğilimleri ve değerlendirilmesi

The tendencies and assessments of post graduate thesis made in the field of life study teaching

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to search the postgraduate thesis that are made in the field of life study. The study consists of 114 post-graduate thesis that have been made on life studies in Turkey. Due to limitation that the thesis are not clear for readers, all the thesis are not reached. For this reason, the study sample consists of 52 post-graduate thesis (46 post-graduate and 6 doctoral) that are made from 2005 to 2012 on life studies and open for access. In this study, the document analysis method is used by using screening model on post-graduate and doctoral thesis that are made in the field of life study teaching. As a result of this research it is determined that less works are done in the field of life studies at the doctoral level, quantitative research is generally used, the study is made with teachers, questionnaires are used as data collection, the statistical technique descriptive technique, the thesis advisors were advisors who have Asst.Prof.Dr titles, and most researches have been made for the program. There are quite a few studies on planning, concept teaching themes of life studies and on related sub-themes of combined classes. Thesis that are made in this area should be evaluated at regular intervals and should be a light for further studies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, hayat bilgisi alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalarını incelemektir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de hayat bilgisi dersi ile ilgili yapılmış olan 114 adet lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Tezlerin okuyucuya açık olmamasındaki sınırlılıktan ötürü tezlerin hepsine ulaşılamamıştır. Bu nedenle araştırmanın örneklemini, 2005 yılından 2012 yılına kadar hayat bilgisi dersi ile ilgili yapılmış olan ve erişime açık olan 52 lisansüstü eğitim tezi (46 yüksek lisans ve 6 doktora) oluşturmaktadır. Bu araştırmada; hayat bilgisi öğretimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezi çalışmaları tarama modelinde desenlenerek, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hayat bilgisi alanında doktora düzeyinde çalışmaların az yapıldığı, genelde nicel araştırma deseni kullanıldığı, evren olarak öğretmenlerle çalışıldığı, veri toplama aracı olarak anketlerin kullanıldığı, istatiksel tekniğin betimsel teknik olduğu, tez danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip danışmanların yaptığı ve en çok programa yönelik araştırmalar yapıldığı hayat bilgisi öğretimi temalarında planlama, kavram öğretimi ve birleştirilmiş sınıf ile ilgili alt temalarda oldukça az çalışma bulunduğu belirlenmiştir. Bu alanda yapılan tezler belirli aralıklarla değerlendirilmeli ve yapılacak çalışmalara ışık tutulmalıdır.

REFERENCES

References: 

Aktaş, M. (2013). Yeni matematik öğretim programları ile ilgili araştırmalar için 5n- 1k: Lisansüstü
tezler. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 42(197), 209-227.
Baymur, F. (1954). Hayat bilgisi dersleri. Ankara: İnkılap Kitapevi.
Bektaş, M., Dündar, H. ve Ceylan, A. (2013). Ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu (usos)
bildirilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
6(2), 197-222.
Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Dinler, Z. (2000). Bilimsel araştırma ve internet’e bağlı bilgi merkezleri (2. Baskı) Bursa: Ekin Kitabevi.
Geçit, Y. ve Kartal, A. (2010). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir
inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-
13 November, Antalya-Turkey, 101-107.
Gürdal A., Bakioğlu A. ve Öztuna A. (2005). Fen Bilgisi eğitimi lisansüstü tezlerinin incelenmesi.
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,17, 53-58.
Kabaca, T. ve Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri, bilgisayar ve matematik eğitimi alanlarındaki tez
çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2(22), 54-63.
Karakütük, K. (1989). Türkiye’de lisansüstü öğretim, sorunları ve çözüm önerileri. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, 22(1), 505-528.
Karkın, A. (2011). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149.
Kaya, M. (2013). Coğrafya eğitiminde yönelimler: 2012 yılına kadar yapılan lisansüstü tezler üzerine
bir meta-analiz çalışması, Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 282-313.
Özenç, M. ve Özenç, E. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü
eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13-28.
Şahin, M., Yıldız, D. ve Duman, R (2011). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir
değerlendirme. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 96-121.
Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T. ve Çiğdem, H. (2009). İki binli
yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 941-966.
Tarman, B., Acun, İ. ve Yüksel, Z. (2010). Sosyal bilgiler eğitimi alanındaki tezlerin
değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 725-746.
Tarman, B., Güven, C. ve Aktaşlı, İ. (2011). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi alanında yapılan
doktora tezlerinin değerlendirilmesi ve alana katkıları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Dergisi, 32, 391-410.
Ural, A. ve İ. Kılıç. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Basım). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YÖK (1983). Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği. 03.03.1983
tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete, [Online]:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10165&Mevzua...
ourceXmlSearch= adresinden 14 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
http://tez2.yok.gov.tr. adresinden 01 Mart 2013 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com