Buradasınız

Educational level and future expectations of the children who pick waste papers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Due to poverty, many children begin to work on the streets and in the informal sector although they need to continue their education. Children who work on the streets usually pick waste papers and their job continue whole day. Therefore they are forced to drop out of school. Waste pickers who are at the age of compulsory education may appear to be a problem for both the country and the education system. The aim of this study is to determine the educational levels and the future expectations of the children who work on the streets by picking waste papers instead of continuing their education. According to the findings, a great majority of the children who pick waste papers are males. The results reveal that the most of them work because of poverty, their age range from 13 to 15 and they drop out of school after 5 years of education. Although the most of them want to go to school and have a job as a policeman or army officer, they see their future ambiguous.

REFERENCES

References: 

Adler, A. (1994). İnsan tabiatını tanıma. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Admassie, A. (2003). Child labour and schooling in the context of a subsistence rural economy: can
they be compatible? International Journal of Educational Development 23, 167–185 Retrieved
September 5, 2012, from www.elsevier.com/locate/ijedudev adresinden 19.12.2012
Alacahan, O. (2010). Çocuğunu sokakta çalıştıran ailelerin sosyo–ekonomik profilleri, tutum ve
beklentileri. Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2), 133–147.
Alp, H., Özkan, B., Altınkaynak, S., Orbak,Z., Yiğit, H., & Ertekin, V. (2000). Erzurum'da sokakta
çalışan çocukların sosyo-demografik özellikleri. Türk Pediatri Arşivi, 35(2), 119–123
Bakırcı, K. (2004). Çocuk ve genç işçilerin haklarının korunması. İstanbul: Beta Yayınları.
Basu, K. (2005). Child labor and the law: notes on possible pathologies. Economics Letters, 87,169–
174
Baştaymaz, T. (1990). 6–15 yaş grubu Bursa’da çalışan çocuklar üzerine bir araştırma. İstanbul: Friedrich
Ebert Vakfı.
Battin-Pearson, S., Newcomb, M. D., Abbot, R. D., Hill, K. G., Katalano, R. F. and Hawkins, J. D.
(2000). Predictors of early high school dropout. a test of five theories. Journal of Educational
Psychology, 92 (3), 568-582.
Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A. M., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (2004). Positive
youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive
youth development programs. The Annuals of the American Academy of Political and Social
Science, 591, 98-124.
Fişek, A. G. (1994). Çocuk hakları yasası ve çalışan çocuklar. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 19 (179-
180), 22-30
Goulart, P. & Bedi, A. S. (2007). Child labour and educational success in Portugal. Economics of
Education Review. Retrieved August 27, 2012, from
www.elsevier.com/locate/econedurev
Gunnarsson, V., Orazem, P. and Sanchez, M. (2006-January). Child labor and school
achievement in Latin America. World Bank Economic Review, 20,31-54
Heady, C. (2003). The effect of child labor on learning achievement. World Development, 31(2),
385–398.
Hazan, M., Berdugo, B. (2002). Child labour, fertility, and economic growth. Economic Journal,
112(482), 810-828 DOI: 10.1111/1468-0297.00066
Keskinkılıç Kara, S. B. (2014). Educational level and future expectations of the children who pick waste papers.
International Journal of Human Sciences, 11(1), 78-88. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2704
88
İkizoğlu, M., Önal Dölek, B., Gökçearslan Çifçi, E. (2007). Çalışan çocukların sorunları ve geleceğe
ilişkin beklentileri. Toplum ve Sosyal Hizmet. 18(2), 21-36.
IPEC (International Programme for the Elimination of Child Labour) (2011) Children in hazardous
work -What we know, what we need to do? Retrieved August 27, 2012, from
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=17035
Jenson, J., M. and Fraser, M. (2006). Social Policy for Children and Families: A Risk And Resilience
Perspective, Sage Publications, California.
Kambhampatı, U., Rajan, R. (2006) Economic growth: a panacea for child labor? World
Development ,34(3), 426–445.
Karabulut, Ö. (1996). Türkiye’de çalışan çocuklar. İstanbul: Çözüm Yayıncılık.
Karaman, B., Özçalık, M. (2007). Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin bir sonucu: çocuk işgücü. Yönetim ve
Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 14(1), 25-41
Karataş, A., Ulutaş, Y., Erdemir, A. & Küçüksümbül, N. (1994). Antalya sokaklarında çalışan
çocuklar üzerine bir araştırma. IV. Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı, Bildiriler 3. Ankara.
Keskinkılıç-Kara, S. B. & Çalık, T. (2012). Educational needs of the children working on the streets.
GEFAD / GUJGEF 32(3): 673-695.
Kevin, J., L. (1999). Street children: a comparatıve perspectıve. Child Abuse & Neglect, 23(8), 759–
770.
Kızmaz, Z. & Bilgin, R. (2010). Sokakta çalışan/yaşayan çocuklar ve suç: Diyarbakır örneği.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32),271-311 Retrieved September 8 , 2012, from
http://www.cteds.
adalet.gov.tr/menusayfalari/bilgibankasi/makaleler/zahirkizmazmakaleleri/zahirkizm
az_sokaktayasayancocuklar.pdf
Muchini, B., & Nyandiya-Bundy, S. (1991). Struggling to survive: A study of street children in Zimbabwe.
Harare, Zimbabwe: UNICEF.
Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of futureorientation
and planning. Developmental Review, 2, 1-59.
Rosati, F.C.& Rossi, M (2001). Children’s working hours, school enrolment and human capital
accumulation: evidence from Pakistan and Nicaragua. Understanding Children’s Work (Ucw)
Project Working Paper. Unıcef. Retrieved August 25, 2012, from http://www.ucwroject.
org/pdf/publications/standard_ workinghours_humancapital.pdf
Suh, S. & Suh, J. (2006). Educational engagement and degree attainment among high school
dropouts. Educational Research and Quarterly, 29 (3), 11-20.
Şimşek, H. (2012) Güneydoğu anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve
gelecek beklentilerini etkileyen faktörler, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109
Şirin, S.R., Matthew A. D., Lisa R. J., Gonsalves, L. & Howell, A. 2004. Future aspirations of urban
adolescents: a person-in-context model, International Journal of Qualitative Studies of Education,
17 (3), 437-59.
Şişman, Y. (2006). Sokakta çalışan çocukların yasam koşulları ve gelecek beklentileri. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 251–275
TİSK/ILO/Türk-İş (2007). Dünyada ve Türkiye’de çalışan çocuklar. Ankara: TŞOF Trafik
Matbaacılık.
Tor, H. (2010). Türkiye’de çocuk işciliğinin boyutları. Zfwt, 2 (2), 25-42
Tuncer, M. (2011). Ergen gelecek beklentileri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Turkish Studies
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 1265-
1275 Retrieved September 5, 2012, from
http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1226543973_79_murat_tuncer.pdf
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2006). Çocuk işgücü araştırması. Retrieved September 5,
2012, from http:/www.tuik.gov.tr/prehaberbultenleri.do?İd=482

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com