Buradasınız

TÜKETİM KATEDRALLERİ1 OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN TOPLUMSAL GÖSTERGEBİLİMİ: “FORUM BORNOVA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÖRNEĞİ”

THE SOCIAL SEMIOTICS OF SHOPPING CENTERS AS CONSUMPTION CATHEDRALS: THE SAMPLE OF ‘FORUM BORNOVA SHOPPING CENTER’

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is conducted on today’s multi-purpose shopping centers which are the most crucial references of consumption cultures. Their peculiar and identifiable design elements are analyzed according to the social semiotics approach. Moreover, experiences of shopping which are realized in these centers are studied in the context of the aesthetization of everyday life and leisure time activities. As a result of literature review and case study which is conducted in the research, it is emphasized that some elements of ‘real urban places’ are imitated by ‘re-designing’ in such a type of consumption centers. Furthermore, it is expressed that the complicated, ambiguous and problematical structure of the real city is re-designed and re-organized in more isolated and sterile environment. Although they are the imitations of some features founded in ‘real urban life’ in which are offered some forms of entertainment, relaxation and social activities in addition to whose basic aim is ‘consumption’, it is claimed that the shopping centers are the rationalized and mechanical forms to try to just motivate to their visitors in order for them to consume.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün her şeyi içinde barındıran çok amaçlı alışveriş merkezleri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, tüketim kültürünün en önemli referansları olan bu mekanların kendine has tasarım unsurlarının ve tanımlanmış motiflerinin toplumsal göstergebilim anlayışıyla bir analizi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, bugün her biri bir ‘katedral’ misali amacı dışında aşkınlık kazanmış bu mekanlarda gerçekleştirilen alışveriş tecrübesinin, medya imajları ve gösteri toplumuna olan içkin yapısı, gündelik yaşamın estetikleşmesi ve boş zaman etkinlikleri bağlamında söz konusu edilmiştir. Literatürden derlemeler ve gerçekleştirilen örnek olay çalışmasının sonucunda, bu tüketim mekanlarında gerçek kent mekanının bir takım unsurlarının yeniden kurgulama yoluyla taklit edildiği ve kentin karmaşık, sorunlarla yüklü organizasyonunun izole ve steril bir ortamda tekrardan yaratıldığı görülmüştür. Asli amacı olan ‘tükettirmek’ yanında, eğlence, dinlence ve çeşitli diğer sosyal aktivitelerin gerçekleştiği bu ortamlarda ‘gerçek kent yaşamı’nın bir takım unsurlarıyla taklit edildiği belirtilse de, araştırmada bu mekanların gerçek kentin işlevsel ve seçenekli çeşitliliğinden uzak, ziyaretçilerini salt tüketmeye yönlendirmeyi amaçlamış akılcı ve mekanik bir biçim olduğu vurgulanmıştır.

REFERENCES

References: 

Benjamin, Walter (1973). Charles Baudelaire: “A Lyric Poet in The Era of High Capitalism”, Londra; NLB.
Benjamin, Walter (1992). Pasajlar. Çev., Ahmet Cemal, İstanbul: YKY.
Bocock, Robert (1997). Tüketim. Çev., İrem Kutluk. Ankara: Dost Kitabevi.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: “A Social Critique of the Judgement Taste.” Çev., R. Nice. Londra: Routledge.
Brown, Stephen (1993). “Postmodern Marketing?,” European Journal of Marketing, Vol. 27 (4), 19-34.
Brown, Stephen (1995). Postmodern Marketing. Londra: Routledge.
Burke, Pete (2003). Tarihin Görgü Tanıkları. Çev., Zeynep Yelce, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Chambers, I. (1987). Maps for Metropolis; “A Possible Guide to the Postmodern”, Cultural Studies, 1 (1).
Davidson, James (1999). Courtesans and Fishcakes: “The Consuming Passions of Classical Athens.” New York: Perennial
Debord, Guy (1996). Gösteri Toplumu. Çev., A. Ekmekçi ve O.Taşkent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Eco, Umberto (1993). Günlük Yaşamdan Sanata. Çev., Kemal Atalay, 3.bs., İstanbul: Adam Yayınları.
Gottdiener, Mark (2005). Postmodern Göstergeler. Çev., Erdal Cengiz vd., İstanbul: İmge Kitabevi.
Featherstone, M. (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Çev., Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Firat, A.F. ve Venkatesh, A. (1995), “Liberatory Postmodernism and The Consumption”, Journal of Consumer Research, Vol. 22, 239-67.
Firat A. Fuat, J. F. Sherry Jr. ve A. Venkatesh, (1994). “Postmodernism, Marketing and the Consumer”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 11, 311-316.
Harvey, David (1999). Postmodernliğin Durumu. Çev., Sungur Savran, 2.bs., İstanbul: Metis Yayınları.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Uğur Batı: Tüketim Katedralleri olarak alışveriş merkezlerinin toplumsal göstergebilimi: “Forum Bornova
Alışveriş Merkezi örneği”
26
Jameson, F. (1994). Postmodernizm: “Ya da Geç Kapitalizmin Mantığı”. Çev., Nuri Plümer, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Jhally, Sut (1987). The Codes of Advertising. New York: Routledge.
Karataş, Neslihan “Geçmişten Bugüne Kemeraltı”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, 2001/4.
Kellner, Douglas (1992). Popular Culture and the Construction of Postmodern Identities, (Yay. Haz.: Lash, S vd.,) Oxford: Blackwell
Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge: MIT Press.
Marcuse, Herbert (1997). Estetik Boyut. Çev., Aziz Yardımlı. İstanbul: Idea Yayınları
Marx, Karl (1986). Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları. İstanbul: Varlık Yayınları.
Packer, James (1997). The Forum of Trajan in Rome: “A Study of the Monuments.” California: University of California Press.
Ritzer, George (1998). Toplumun Mc Donaldlaştırılması. Çev., Süer Kaya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Ritzer, George (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. Çev., Süer Kaya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Van Raaij, W.F. (1993). "Postmodern Consumption". Journal of Economic Psychology, No. 14, 541-63.
Williams, R. (1984). “Dreamworlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France.” The American Journal of Sociology, Vol 89, N: 6 (1984). 1478-1480).
(Erişim:12 Ağustos 2006 [www dokümanı]. URL. (http:\\www.forumbornova.com\basinview)
(Erişim:07 Ağustos 2006 [www dokümanı]. URL. (http:\\tr.wikipedia.org/wiki/Kapalı_Çarşı)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com