Buradasınız

Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin uyumu

European Union Private Consumption Tax harmonization and Turkish Taxation System harmony

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
European Union which started with six countries and now includes twenty seven countries is to make the political and economic integration possible. The issue of the harmonization of taxation system applied in the member countries of EU constitutes a must for this integration. Therefore it is very important to prevent unfair competition which can occur among member countries. There is no difference between the PCT practices of member countries, but when we get further details, several differences come into existence. To Turkey, which applied to EU for full membership, tax practices bear importance for unfair competition that member countries can face toward Turkey. Therefore, as a result of the studies done especially on indirect taxes, Turkish Tax System has been harmonized with the European legislation in part.
Abstract (Original Language): 
Altı ülke ile başlayan ve günümüzde yirmi yedi ülkeyi içine alan Avrupa Birliğ’nin amacı, ortak siyasi ve ekonomik bir bütünleşme sağlamaktır. AB’ye üye ülkelerde uygulanan vergi sistemlerinin uyumlaştırılması konusu da bu bütünleşmenin bir gereğini oluşturmaktadır. Öyle ki üye ülkeler arasında ortaya çıkabilecek bir haksız rekabetin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Üye ülkelerin ÖTV uygulamalarında genel olarak pek fark yoktur ancak detaya inildiğinde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. AB’ye tam üyelik başvurusu yapmış olan Türkiye açısından da vergi uygulamaları, üye ülkelerin Türkiye karşısında maruz kalabilecekleri haksız rekabet açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de özellikle dolaylı vergiler konusunda yapılan çalışmalar sonucunda Türk vergi sistemi, AB vergi müktesebatıyla kısmen uyumlu hale gelmiştir.

REFERENCES

References: 

ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), (2003), “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Türkiye Ulusal Programı”, http://www.abgs.gov.tr/up2003/up_files/pdf/IV-10.pdf, 09.02.2007
AKDOĞAN, Abdurrahman (1999), Kamu Maliyesi, 7. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
AKSOY, Şerafettin (1999), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul.
ATEŞ, Mehmet (2001), “Avrupa Birliğinde ve Türkiye ‘de Sigaranın Vergilendirilmesi ve Vergi Sisteminin AB ile Uyumlaştırılması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 155, Ağustos, s.140–144.
AY, M. Hakkı (2004a), “Avrupa Birliği’nin Vergi Politikası ve Türk Vergi Sistemindeki Gelişmeler”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 23, Sayı 273, Mayıs, s. 149–152.
AY, M. Hakkı (2004b), “Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi Alanında Yapılan Uyumlaştırma Çalışmaları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 192, Eylül, s. 163–169.
AYDIN, Fazıl (2002), “Özel Tüketim Vergisinin Etkileri ve Avrupa Birliği Uygulaması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 163, Nisan, s. 29-44.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Gökalp İlhan: Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin uyumu.
21
BARKER, B. William (2002), Optimal International Taxation and Tax Competition: Overcoming the Contradictions”, Northwestern Journal of International Law & Business, 22: 2 (Winter 2002), s. 172-181.
BİLİCİ, Nurettin (2005), Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayınları, Ankara.
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2001), “Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/oik608.pdf, 08.11.2006
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (1995), Türkiye - At Mevzuat Uyumu: Sürekli Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Ankara.
EKER, Aytaç (1997), Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
EUROPEAN COMMİSSİON (2006a), “Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992”, The Access to European Union Law, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0079:E N:HTML, 08.12.2006
EUROPEAN COMMİSSİON (2006b), “Council Directive 92/80/EEC of 19 October 1992”, The Access to European Union Law, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0080:E N:HTML, 08.12.2006
EUROPEAN COMMİSSİON (2006c), “Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992”, The Access to European Union Law, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0083:EN..., 17.12.2006
EUROPEAN COMMİSSİON (2006d), “Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992”, The Access to European Union Law, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0084:EN..., 18.12.2006
EUROPEAN COMMİSSİON (2001a), Company Taxation in the Internal Market, COM,
582Final.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Gökalp İlhan: Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin uyumu.
22
EUROPEAN COMMİSSİON (2001b), Communication from the Commission, Tax Policy in the European Union-Priorities for the Years Ahead, COM, 260 Final.
EUROPEAN COMMİSSİON (2000), “Tax Policy in the European Union / Luxembourg”, http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/17/txt_en.pdf, 12.11.2006.
FANTORONİ, Stefono ve ÜZELTÜRK, Hakan (2001), Avrupa Birliğinin Vergilendirme Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul
FERHATOĞLU, Emrah (2006a), “2004 Genişlemesi Sonrasında Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Sonuçları”, E-Akademi Dergisi, Sayı 51, Mayıs, http://www.e-akademi.org/icerik.asp?kategori=Makale&kid=1&git=3, 12.11.2006
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), (2007), “ÖTV Kanunu ve Ek’li I, II, III, IV Sayılı Listeler”, http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/OTV4760?OpenFrameSet, 06.02.2007
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), (2006), “Avrupa Birliği Direktifleri”, http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/aetmenu?OpenPage, 09.12.2006
GÜNGÖR, A. Feridun (2003), “Avrupa Birliği’nde Kurumlar Vergisinde Uyumlaştırma Çabaları”, Active Dergisi, Kasım-Aralık, s. 1-9.
KARLUK, Rıdvan (1996), Avrupa Topluluğu Ve Türkiye, 4. Baskı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yayınları, İstanbul.
KILIÇ, Y. Handan ve ÖLÇEK, Metin (2001), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi ve Türkiye’nin Birlik Mevzuatına Uyumu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 150, Mart, s. 267–295.
MALİYE BAKANLIĞI (2007), “Özel Tüketim Vergisinin Tanıtımı”, http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/karaman/duyurular/ver/otv.htm, 10.02.2007
MAVRAL, Ülker (2002), “Avrupa Birliği ve Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 166, Temmuz, s. 113–122.
METHİBEY, Yaşar (1996), Avrupa Topluluğunda Vergi Uyumlaştırılması ve Türk Kurumlar Vergisi, Turhan Kitabevi, İstanbul.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Gökalp İlhan: Avrupa Birliği Özel Tüketim Vergisi uyumlaştırması ve Türk Vergi Sisteminin uyumu.
23
OKSAY, Suna ve ACAR, Onur (2005), “Avrupa Birliğinin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sistemi”, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları–1, Sayı 8, Aralık.
ÖNDER, İzzettin (2005), “Avrupa Birliği ve Türkiye”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Kasım 2005, Sayı 23, s. 7-12.
SARAÇOĞLU, Fatih (2006), Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırma Süreci ve Türkiye, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
SARAÇOĞLU, Fatih ve EJDER, Haydar (2002), “Vergi Uyumlaştırılması Açısından AB Ülkelerinde Gelir Vergisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 164, Mayıs, s.122–132
TAVŞANCI, Aykut (2005), “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi ile Uyumlaştırılmasının Dolaylı Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 24, Sayı 281, Ocak, s. 112–123.
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), (2001), “Vergilemede Global Eğilimler, AB ve Türk Vergi Sistemi”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Mayıs, Ankara.
TUNÇER, Mehmet (2003) “Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırma Politikası”, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye, (Ed. Muhsin KAR ve Harun ARIKAN), Beta Basım, İstanbul.
TUNÇER, Mehmet ve SARIKAYA, Murat (2003), “Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırma Politikasının Geleceği Üzerine”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 177, Haziran, s. 177–186.
ÜLGEN, Soner (2001), “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Özel Tüketim Vergisinin Uyumlaştırılması”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 20, Sayı 237, Mayıs, s. 104–109.
ÜLGEN, Soner (2002), “Özel Tüketim Vergileri: Bitmeyen Tepki”, Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu (17. Türkiye Maliye Sempozyumu), TÜRMOB Yayınları – 185, Ankara, s. 382–440.
VANISTENDAEL, Frans (2003), “Avrupa Birliği’nin Vergileme Yetkisi Üzerine Bir Not”, Vergi Sorunları Dergisi, (Çev. Savaş ÇEVİK), Sayı 173, Şubat, s.127–144.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com