Buradasınız

Yarının Türk öğretmenleri: İlköğretim öğretmen adaylarının sosyolojik profilleri

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Teachers define the tomorrows of the society. In order to know and predict about future of the society, It has to be known the sociological profiles of the educators. In other words, it should be helpful to plan the education and to define the socio-political decisions on issue, if the social and psychological characteristics of the today’s’ teachers were known before. Therefore, It was aimed to examine and analyze the sociological and social-psychological backgrounds of the candidate teachers. What a kind of social profile do they have? What are their opinions on particular actual social and political issues of the society? Do they present a homogenous group character? Do they have enough skill and knowledge to educate tomorrow’s Turkish individuals? What are their major problems as the primary school teachers and teacher candidates? The answers of the these kind of questions were examined within the research. A comprehensive field research realized to achieve the aim. A questionnaire form was developed and used for the interviews. There were structured, semi structured and open-ended questions in the questionnaire. Data sets were created from the data that were gathered from the field. The computer program of the SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) was used for analyzing the data sets.
Abstract (Original Language): 
Cumhuriyet’in ilanından bugüne Türk toplumunun, gerçekleştirmek için yoğun uğraş verdiği hedeflerin başında “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, hatta onun da üstüne çıkmak” ideali gelir. Çağı yakalamanın ve gelişmenin yolu ise, aklın ve bilimin temel alındığı, çağdaş ve gerçek anlamda ulusal bir eğitimden geçer. Bunun ön şartı da hiç kuşkusuz iyi yetişmiş, yetkin ve yeterli öğretmenlerdir. Bu realiteden hareketle, Türk toplumunun ve Ulusu’nun yarınlarını şekillendirecek olan öğretmen adaylarının toplumsal profillerinin, sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflendi. Bu amaç doğrultusunda, ilköğretim öğretmen adaylarına yönelik, 50 civarında sorudan oluşan bir anket formu hazırlandı. Saha araştırmalarından elde edilen verilerden hareketle oluşturulan “veri seti (data set)”, SPSS programı kullanılarak analiz edildi. Araştırmanın ortaya koyduğu temel bulgulara göre, ilköğretim öğretmen adaylarının yaş ortalaması yirmidir. En genci on yedi yaşında, en yaşlısı ise otuz iki yaşındadır. Yarıya yakınını erkekler, yarıdan fazlasını ise kızlar oluşturmaktadır. Yarının Türk öğretmenlerinin ortalama kardeş sayısı 3,5 civarındadır. Üç-dört kardeşi olanların oranı kırk yediye yaklaşırken, beş ya da daha fazla kardeşli ailelerden gelenlerin oranı dörtte biri aşmaktadır. Öğretmen adaylarının yüzde kırkının babası ilkokul mezunudur. Yüzde atmışından fazlasının babası işçi, çiftçi ve küçük esnaftır. Babası öğretmen olan, gençlerin oranı yüzde dokuzun biraz üzerindedir. Öğretmen adaylarının annelerinin halen yüzde seksen yediye yakını ücretli bir işte çalışmamaktadır. Öte yandan, geleceğin öğretmenlerinin kendilerinin dörtte birinden fazlası, babalarının da üçte ikisinden çoğu kırsal kesim doğumludur. Geleceğin Türk öğretmenlerinin ezici bir çoğunluğunun, sosyo-ekonomik anlamda orta ve ortanın altı tabakalara mensup ailelerin çocukları oldukları görülür. Sosyo-kültürel düzeyleri ise, sosyal ekonomik düzeylerinin biraz daha üzerindedir.

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK, R. (Vd.) (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
ARSLAN, A. (2006), “Social Anatomy Of The Top Of Turkish Politics: A Comparative Study Of Social Profiles Of The Turkish Parliamentary Elites And Turkish Political Leaders”, 20th World Congress of Politics, (20. Dünya Siyaset Bilim Kongresi), IPSA (International Political Science Association- Uluslararası Siyaset Bilim Birliği) 8–13 July 2006, Fukuoka, Japan.
ARSLAN, A. (2005), “Educational Bases of Turkish Democracy: Educational Backgrounds of Turkish Elites”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 8, Sayı: 1, Bahar / Spring 2005, ss. 5–30
BALCI, A. (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara: Pegema Yay.
BİNBAŞIOĞLU, C. (1999), Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali ARSLAN: Yarının Türk öğretmenleri: İlköğretim öğretmen adaylarının sosyolojik profilleri
17
BİNBAŞIOĞLU, C (1995), Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul: MEB Yayınları.
BOUMA, G.D. & Atkinson, G. (1995), A Handbook of Social Science Research, London: Sage.
BULMER, M. (1994), Sociological Research Methods, London: Macmillan.
BULMER, M. (1993), Social Research in Developing Countries, London: UCL .
CELKAN, H. Y. (1993), Ziya Gökalp'in eğitim sosyolojisi, İstanbul: MEB Yayınları.
DE VAUS, D.(1991), Surveys in Social Research, London: Unwin Hyman.
FINK, A. (1995), The Survey Kit, London: Sage.
FRANKFORT-Nachmias, C. (1992), Research Methods in Social Sciences, London: Edward Arnold.
JARY, D. & Jary, J. (1991), Dictionary of Sociology, Glasgow: Harper Collins.
GILBERT, N. (1994), Researching Social Life, London: Sage.
GILBERT, N. (1993), Analysing Tabular Data, London: UCL.
HARALAMBOS, M. (1990), Sociology: Themes and Perspectives, London: Unwin Hyman.
HEALEY, J. F. (1993), Statistics: A Tool For Social Research, California: Wadsworth.
HORTON, B. & Hunt, C. (1980), Sociology, London: McGraw Hill.
KONGAR, E. (1982), Türk Toplumbilimcileri 1, İstanbul: Remzi Kitabevi.
LOEBER, M. S. & KAMMEN, W. B. (1995), Data Collection and Management, London: Sage.
OZANKAYA, Ö. (1989), Toplumbilime Giriş, İstanbul: S Yayınları.
ÖZTÜRK, C. (1996), Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.
SÖNMEZ, V. (1997), Sosyal Bilgiler Öğretimi Ve Öğretmen Kılavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık.
TANİLLİ, S. (1988), Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, İstanbul: Amaç Yay.
TEZCAN, M. (1993), Eğitim sosyolojisinde çağdaş kuramlar ve Türkiye, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları.
TEZCAN, M. (1988), Eğitim Sosyolojisi, Ankara: Bilim Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com