Buradasınız

Arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği: Koruma–geliştirme stratejileri için bir yöntem önerisi Konya Alaaddin Tepesi, Türkiye örneği

Sustainability of archaeological heritage: A method proposal for conservation–development strategy A case study for Konya Alaaddin Hill, Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This paper attempts to define conservation–development strategies for sustainability of archaeological heritage composed of historical cultural layers which traces back approximately four–thousand years as known Alaaddin Hill in the city of Konya in terms of the possibilities of in situ presentation to future generations and also integrate within urban life by using a methodology based on the strategic spatial planning approach. It is considered that this definition will contribute to the planning studies focused on the archaeological heritage in the historic cities in Turkey in terms of the methodological framework and also approaches on conservation–development strategies to the future.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Konya kentinde Alaaddin Tepesi olarak bilinen yaklaşık dört binyıllık tarihsel kültür katmanlarından oluşan arkeolojik miras varlığının sürdürülebilirliğine ilişkin koruma–geliştirme stratejilerinin, gerek gelecek kuşaklara yerinde aktarım–sunum gerekse kentsel yaşam ile bütünleşme olanakları açısından stratejik mekânsal planlama yaklaşımına dayalı olarak üretilen yöntem kurgusu eşliğinde tanımlanmasıdır. Bu tanımlamanın, Türkiye’de özellikle tarihsel kentlerdeki arkeolojik mirasa konu olan koruma alanları üzerine odaklanan planlama çalışmalarına, gerek yöntem kurgusuna gerekse geleceğe dönük koruma–geliştirme stratejilerine ilişkin arayışlar açısından katkı koyacağı düşünülmektedir
1-16

REFERENCES

References: 

Abicel, M. R. (1988) Konya Alaaddin Camii’nde Yapılan Onarımlar ve Zemin Güçlendirme Çalışmaları ile Alaaddin Tepesinin Sorunları, V. Vakıf Haftası (7–13 Aralık 1987), s.27–70.
Akok, M. (1968) Konya’da Selçuklu Köşkü, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Türk Etnografya Dergisi, 11, s.47–73.
Akok, M. (1972) Türk Tarih Kurumu Adına Konya Alaaddin Tepesi’nde 1941 Yılında Yapılmış Olan Arkeolojik Kazıda Elde Edilen Mimari Buluntular, VII. Türk Tarih Kongresi (25–29 Eylül 1970), I, Ankara, s.60–63.
Akok, M. (1975) Konya Şehri İçindeki Alaaddin Tepesi’nde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları, TTK Belleteni, XXXIX(154), s.217–224.
Alkan, A.–Çiftçi, Ç. (1994) Konya Alaaddin Tepesinde (Arkeolojik, Doğal ve Tarihi Sit Alanı) Planlama Sorunları, Ulusal Koruma Planlaması Semineri II (29, 30 Eylül, 1 Ekim 1993), İstanbul, s.149–151.
Alp, G. (1984) Konya’da Frig Çağı, Konya, Feyzi Halıcı (haz.), Ankara: Güven Matbaası, s.41–44.
Anonim (1946) Konya’da Yaptırılacak Sinema ve Tiyatro Binası Proje Müsabakası Jüri Raporu, Arkitekt, 16(11–12), s.251–255.
Anonim (1948), Konya Valiliği Üç Yıllık İş Programı (1946–1947–1948), II. Kısım, Konya: Konya Valiliği Yayını.
Anonim (1970) Konya Belediyesi 1970 Yılı Başkanlık Çalışma Raporu, Konya: Konya Belediyesi Yayını.
Resmi Gazete (2004) 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Tarih:14.07.2004, Sayı:25535.
Resmi Gazete (2005) Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik, Resmi Gazete, tarih: 26.07.2005, Sayı: 25887.
Arık, R.O. (1941) Alaaddin Tepesi, Ülkü Halkevi Mecmuası, 1, 12–15.
Buluç, S. (1996) Konya Alaaddin Tepesi Höyüğü ve Yapılan Arkeolojik Kazılar, XIII. Vakıf Haftası (5–6 Aralık 1995), Konya, s.107–109.
Kaltakçı, M. Y.–Temizci, S. (1991) Konya Alaaddin Camii’nde Yapılan Zemin İyileştirme ve Temel Güçlendirme Çalışmaları ile Alaaddin Tepesi’nin Sorunları, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sempozyumu (15–16 Kasım 1991), İzmir, s.15–25.
Karpuz, H. (1996) Konya Alaaddin Camii ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda Alınan Kararlar ve Neticeleri, XIII. Vakıf Haftası (5–6 Aralık 1995), Konya, s.219–234.
Kömürcüoğlu, A. (1947) Konya İmar Planı Son İzah Raporu, Arkitekt, 1(2), s.14–17.
Özcan, K., Yenice, M. S. (2008). Arkeolojik mirasın sürdürülebilirliği: Koruma–geliştirme stratejileri için
bir yöntem önerisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
16
Madran, E. (1991) Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesinde Yasal, Parasal ve Örgütsel Sorunlar ve Olanaklar, Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu (14–16 Ekim 1991), Antalya, s.43–44.
Oran, A. S. (1940), Konya Halkevi Binası Projesi, Arkitekt, 10(9–10) s.198–202.
Serdaroğlu, Ü. (1990) Arkeolojik Sitlerde Koruma, Kullanma ve Planlama Sorunları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı (14–16 Mart 1990), Ankara, s.69–74
Şehabettin (1934) Konya Şehir Planı Üzerine Etütler, Arkitekt, 2, s.46–47; 4, s.121–122; 5, s.145–146.
Tankut, G. (1991) Kentsel Arkeolojik Alanlarda Arkeolojik Değerlerin Kent Hayatına Katılımı, Korumanın Fiziksel Planlama Boyutu, Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu (14–16 Ekim 1991), Antalya, s. 19–24.
Taşçı, Y.–Berksan, H. (1966) Konya Nazım İmar Planı İzah Notları, (Basılmamış Plan Notları), Konya: Konya Belediyesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com