Buradasınız

Karizmatik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: “Kurumda çalışma yılı” ve “ücret” değişkenlerinin rolü

The relation of charismatic leadership and organizational citizenship behavior: The role of ‘tenure’ and ‘salary’ variables

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
There are many studies in literature on the subject that charismatic leadership perception causes an increase in organizational performance and forms organizational citizenship behavior (OCB) on workers based on this basic approach, this study is intended for investigation of the effect of tenure and salary variables on the relation of charismatic leadership and organizational citizenship behavior. This research is carried out with 316 white and blue collar workers. As a result, a positive and meaningful relation between charismatic leadership and OCB is found. While tenure has a negative and meaningless effect on the relation of charismatic leadership and OCB; salary variable is found to have positive and meaningful effect.
Abstract (Original Language): 
Karizmatik liderlik algılamasının, örgütsel performansın artışına yol açacağı ve çalışanlar üzerinde örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) oluşturacağına ilişkin yazında pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu temel yaklaşıma dayalı olarak bu araştırma, karizmatik liderliğin, örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilişkisinde; kurumda çalışma yılı ve ücret değişkenlerinin etkilerini araştırmaya yöneliktir. Araştırma; İstanbul ve Konya illerinde beş tekstil fabrikasında, mavi ve beyaz yakalı 316 işgörenle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; karizmatik liderlikle ÖVD arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Kurumda çalışma yılının; karizmatik liderlik ve ÖVD’ı ilişkisinde negatif ve anlamlı etkisi bulunurken; ücret değişkeninin, pozitif ve anlamlı etkisi tespit edilmiştir.
256-275

REFERENCES

References: 

Allen, T.D. (2006). Rewarding good citizens: the relationship between citizenship behavior, gender, and organizational rewards, Journal of Applied Social Psychology, 36 (1), 120-143. Alpar, R. (2001). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Angel, H.L. & Perry, J.L. (1981). An empirical assesment of organizational comitment and organizational effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26 (1),1-14. Antonioni, D. (2000). Leading, managing, and coaching. Industrial Management, 42 (5), 27–33. Baack, D. & Clow, K. (1997). Organizational commitment levels among clergy an empirical investigation, Journal of Ministry Marketing & Management, 2 (2), 81–95. Basım, H.N. & Şeşen, H. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 83–101.
Bass, B.M. (1985). Leadership: good, better, best, Organizational Dynamics, 13 (3), 26-40. Cicero, L. & Pierro, A. (2007). Charismatic leadership and organizational outcomes: the mediating role of employees' work-group identification, International Journal of Psycholog, 42 (5), 297-306.
Chen Z. X. & Francesco, A.M. (2003). The relationship between the three components of commitment and employee performance in China, Journal of Vocational Behavior, 62 (3), 490–510. Conger, J.A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organizations: an insider’s perspective on these developing streams of research, Leadership Quarterly, 10(2),145–179. Conger, J. A. & Kanungo, R.R. (1994). Charismatic leadership in organizations: perceived behavioral attributes and their measurement, Journal of Organizational Behavior, 15 (5), 439-452. Conger, J.A et.al. (1997). Measuring charisma: dimensionality and validity of the Conger-Kanungo scale of charismatic leadership, Canadian Journal of Administrative Sciences, 14 (3), 290–302.
Conger, J.A.; Kanungo, R.N. & Menon, S.T. (2000). Charismatic leadership and follower effects, Journal of Organizational Behavior, 21 (7), 747–767. Çelik, M. (2007). Örgüt Kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı-bir uygulama-, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Deckop, J.R. & Cirka, C.C. (1999). Getting more than you pay for: organizational citizenship behavior and pay-for-performance plans, Academy of Management Journal, 42 (4), 420–428.
Deluga, R.J. (1995). The relationship between attributional charismatic leadership and organizational citizenship behavior, Journal of Applied Social Psychology, 25 (18), 1652 – 1669. Ghosn, C.J. (1997). The Impact of charismatic leadership on organizational citizenship behaviors. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Massachusetts Lowell. Goleman, D. (2000). İşbaşında duygusal zekâ, İstanbul: Varlık Yayınları. Goleman, D. (2007). Sosyal zekâ, insan ilişkilerinin yeni bilimi, İstanbul: Varlık Yayınları. Graham, J. W. (2000). Promoting civic virtue organizational citizenship behavior: contemporary questions rooted in classical quandaries from political philosophy, Human Resource Management Review, 10 (1),61-77.
Aslan, Ş. (2009). Karizmatik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: “Kurumda çalışma yılı” ve
“ücret” değişkenlerinin rolü. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
271
Graham, J. W. (1998). Chapter 3 commentary: transformational leadership: fostering follower autonomy, not automatic followership, J.G. Hunt, B. R. Baliga, H.P. Dachler, & C.A. Schriesheim (Der.), Emerging Leadership Vistas (ss.73–70), Lexington, M.A: Lexington Books. Gül, H. & Çöl, G. (2003). Atıf teorisinde belirtilen karizmatik lider özelliklerinin üçlü örgütsel bağlılık modeliyle ilişkileri üzerine bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (3/4),163–184. Hersey, P. Blanchard, K.H. & Johnson, D.E. (1996). Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resource, 7th Edition, Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall Inc. House, R.J. (1992). Charismatic leadership in service-producing organizations, International Journal of Service Industry Management, 3(2), 5–16. Howell, J.M. & Frost, P.J. (1989). A laboratory study of charismatic leadership, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43, 243–269. Hunt, J.G.; Boal, K.B.& Dodge, G.E. (1999). The effects of visionary and crisis-responsive charisma on followers: an experimental examination of two kinds of charismatic leadership, Leadership Quarterly, 10 (3), 423–448. İşbaşı, J.Ö. (2000). Örgütsel vatandaşlık davranışı: farklı ölçeklerin uygulanabilirliğine ilişkin bir çalışma, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: 359–372. Jacobsen, C. & House, R.H. (2001). Dynamics of charismatic leadership a process theory, simulation model, and tests, The Leadership Quarterly, 12, 75-112. Jens, R. & Martin, K. (2008). The assessment of charismatic leadership: validity of a german version of the Conger-Kanungo Scale (CKS)”, European Journal of Psychological Assessment, 24(2), 124-130. Kaufmann, J.D.; Stamper, C.L. & Tesluk, P.E. (2001). Do supportive organizations make for good corporate citiziens, Journal of Managerial Issues, 13 (4),436- 449.
Kılınç, T., Karizmatik Liderlik: Tanımları ve Olumlu-Olumsuz Yönleri, http://www.merih.net/m2/lid/karizmatik.htm (Erişim tarihi: 04.07.2008). Kırel, Ç. (2001). Liderlik davranış biçimleri konusuna yeni bir yaklaşım: karizmatik liderlikten dönüşümsel liderliğe, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 43–60. Köse, S.; Kartal, B. & Kayalı, N. (2003). Örgütsel vatandaşlık kavramı ve tutuma ilişkin faktörlerle ilişkisi üzerine bir araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 1-19.
Lum, L. et.al. (1998). Explaining nursing turnover intent: job satisfaction, pay satisfaction, or organizational commitment?”, Journal of Organizational Behavior, 19 (3), 305 – 320. MacKenzie, S.B.; Podsakoff, P.M. & Fetter, R. (1993). The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salaesperson performance, Journal of Marketing, 57(1), 70-80. MacKenzie, S.; Podsakoff, P. & Fetter, R. (1991). Organizational citizenship behavior and objective productivity as determinants of managerial evaluations of salespersons’ performance, Organizational Behavior and Human Decision Process, 50, 123-150. MacKenzie, S.B.; Podsakoff, P.M. & Rich, G.A. (2001). Transformational and transactional leadership and salesperson performance, Academy of Marketing Science, 29 (2), 115-134. Marino, S. (1999). The difference between managing and leading, Industry Week, June 7, 248 (11), 10. Moorman, R.H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizenship?, Journal of Applied Psychology, 76, 845–855.
Aslan, Ş. (2009). Karizmatik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: “Kurumda çalışma yılı” ve
“ücret” değişkenlerinin rolü. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
272
Motowidlo, S.J. (2000). Some basic issues related to contextual performance and organizational citizenship behavior in human resource management, Human Resource Management Review, 10 (1), 115-126. Oktay, E. & Gül, H. (2003). Çalışanların duygusal bağlılıklarının sağlanmasında Conger ve Kanungo’nun karizmatik lider özelliklerinin etkileri üzerine karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde yapılan bir araştırma, Selçuk Üniversitesi SBE. Dergisi, 10, 403–428. Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington, M. A.: Lexington Books. Organ, D.W. (1997). Organizational citizenship behavior: it’s construct clean-up time, Human Performance, 10 (2), 85–97. Organ, D.W. & Ryan, K.A. (1995). Meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior, Personnel Psychology, 48, 775–782.
Podsakoff, P.M. et.al. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors, The Leadership Quarterly, 1 (2), 107–142.
Podsakoff, P.M.; MacKenzie, S.B. & Bommer, W.H. (1996). Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors, Journal of Management, Summer, 22, 259-298. Podsakoff, P.M. & MacKenzie, S.B. (1997). Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: a review and suggestions for future research, Human Performance, 10 (2), 133–151. Podsakoff, P.M. et. al. (2000). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, 26 (3), 513–563. Schappe, S.P. (1998). The Influence of job satisfaction, organizational commitment, and fairness perceptions on organizational citizenship behavior, The Journal of Psychology, 132 (3), 277–290. Shamir, B. (1999). Taming charisma for beter understanding and greater usefulness: a response to Beyer, Leadership Quarterly, 10 (4), 555–562. Shamir, B.; House, R.J. & Arthur, M.B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: a self-concept based theory, Organization Science, 4 (4), 577–594. Shea, C.M. & Howell, J.M. (1999). Charismatic leadership and task feedback: a laboratory study of their effects on self efficacy and task performance, Leadership Quarterly, 10 (3), 375-396. Sosik, J.J.; Avolio, B.J. & Jung, D.I. (2002). Beneath the mask: examining the relationship of self-presentation attributes and impression management to charsimatic leadership, The Leadership Quarterly, 13, 217–242. Sosik, J.J. (2005). The role of personal values in the charismatic leadership of corporate managers: a model and preliminary field study, The Leadership Quarterly, 16, 221–244.
Wanxian, L. & Weiwu, W. (2007). A demographic study on citizenship behavior as ın-role orientation, Personality and Individual Differences, 42 (2), 225–234.
Yammarino, F.J. & Bass, B.M. (1991). person and situation views of leadership: a multiple levels of analysis approach, The Leadership Quarterly, 2 (2),121–139. Yukl, G. (1994). Leadership in Organizations, 3rd Ed., Englewood Clitia, NJ.: Prentice Hall Inc. Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses ın transformational and charismatic leadership theories, Leadership Quarterly,10(2),285–300. Zellars, K.L.; Teper, B.J. & Duffy, M.K. (2002), Abusive supervision and subordinates’ organizational citizenship behavior, Journal of Applied Psychology, 87 (6), 1068-1076.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com