Buradasınız

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma

Occupational health and safety committees in European Union countries and in Turkey: A field study on effectiveness of the committees in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Occupational Health and Safety Committees are modernized in order to improve the democracy and cooperation in the enterprises by incorporating the employees into the management of occupational health and safety, strengthening occupational health and safety supervision and reducing the number of work-related accidents. Most studies state that the effectiveness of the occupational health and safety committees must be best shown by the reduction in work-related accidents. But at the same time, they emphasize the importance of the support of top management, regular meetings, the participation levels of participants as well as member training as being important with regard to the effectiveness. A field study was carried out with 367 Occupational Health and Safety Specialists as part of this paper. In the study, the effectiveness of the Occupational Health and Safety Committees in Turkey was analyzed to see whether the obligations in the Labor Act and Occupational Health and Safety Committees Regulations are being realized; what’s more, the personal observations of the occupational health and safety specialists working in the organizations were considered. Nearly all occupational health and safety specialists stated that the Occupational Health and Safety Committees, in conjunction with other precautions, has had a positive effect in decreasing the number of occupational accidents. As a result it has been determined that the interlocution and cooperation function of the committees is as crucial.
Abstract (Original Language): 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine işçileri de dahil ederek işyerinde demokrasi ve işbirliğini geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği denetimini desteklemek ve iş kazalarını azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Araştırmaların çoğu, kurulların etkinliğinin işyerinde kazaların azalması ile ölçülmesi gerektiğini belirtmekte; ancak üst yönetimin desteği, toplantı sıklığı, temsilcilerin katılım ve iletişim düzeyi, üyelerin eğitimi gibi unsurların da, etkinlik açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada, 367 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkinliği, öncelikle İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği’nde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmemesi bakımından incelenmiş; ayrıca, işyerlerinde çalışan uzmanların kişisel gözlem ve değerlendirmeleri de dikkate alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının büyük bir kısmı, diğer önlemlerle beraber bu kurulların, işyerlerinde iş kazalarının azalmasına olumlu etkisinin bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmayla, kurulların diyalog ve işbirliği fonksiyonunun da önemli görüldüğü tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akın, Levent: “İş Sağlığı ve Güvenliği’nde İşyeri Örgütlenmesi”, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:
54, Sayı: 1, 2005, ss. 1–60.
Alataş, Sanver: “1. Panel Konuşması”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Bildirileri, Ankara,
ÇSGB İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 1989, ss. 146–155.
Alli, Benjamin O.: Fundamental Principles of Occupational Health and Safety, Geneva,
International Labour Office, 2001.
Alpagut, Gülsevil: “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Yenilikler”, AB Perspektifinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Ankara, İNTES, 2005, ss. 20–25.
Alper, Yusuf, Günnur Demir: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın Etkinliği ve Etkinliğin Ölçülmesi:
Bursa’da Tekstil ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, İş–Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 2, Nisan 2007.
Avusturya İş Müfettişliği: (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.Arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonl
yres/6B70F952–D5AE4DBB–AE36–A0183E1B172A/0/ASchG.pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2008.
Ayhan, Abdurrahman: “Çalışma Hayatımız Bakımından İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kurullarının Oluşturulması ve Önemi”, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu–İş Yayını, Cilt: 7,
sayı: 2, 2003, ss. 2–13.
Aykaç, Mustafa, Zeki Parlak, Süleyman Özdemir: Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün
Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler, İstanbul, İTO Yayını, 2008.
Aytaç, Serpil: Güvenlik Kültürü ile İSG Politikaları Oluşturulmasında ve Uygulamalarında Sosyal
Diyalogun Rolü, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: www.isggm.gov.tr/docs/Sunumlar/ Bursa/ Serpil
aytac.ppt, Erişim Tarihi: 15.10.2007.
Berlinguer, Giovanni; “İş ve Sağlık ile İlişkili Olarak Etik Sorunlar”, 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi,
Ankara, Cilt: 1, Haziran 1998, ss. 38–42.
Biagi, Marco: “Employee Representation in Small and Medium–Sized Enterprises: A Comparative
Oveview”, Selected Writings (Ed. M. Traboschi), Printed in the Netherlands, Kluwer Law
International, 2003, ss. 247–261.
Boden Leslie vd: “The Impact of Health and Safety Committees: A Study Based on Survey
Interview and Occupational Safety and Health Administration Data” Journal of Occupational
Medicine, Vol: 26, No: 11, 1984, ss. 829–834.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
187
Bozkurt, Rıdvan: “Application of Modern Accident Prevention Techniques to OAL Mines”, Ankara,
METU, Mining Engineering Department, M.Sc. Thesis, 1993
Bryce, George K., Pran Manga: “The Effectiveness of Health and Safety Committees”, Industrial
Relations, Vol: 40, No: 2, 1985, ss. 257–283.
Confederation of British Industry (CBI), Developing a Safety Culture, London, Business for Safety,
CBI Publication, 1990, s. 37.
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 On the Introduction of Measures to Encourage
Improvements in the Safety and Health of Workers at Work, Official Journal L 183, 29/06/1989
P.0001–0008, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML, Erişim Tarihi: 29.11.2007.
Council Directive 94/45/EEC of 22 September 1994, On the Establishment of a European Works
Council or a Procedure in Community–Scale Undertakings and Community–Scale Groups of
Undertakings for the Purposes of Informing and Consulting Employees, (Çevrimiçi) İnternet
Adresi: http://ec.europa.eu/employmentsocial/labourlaw/directive9445/9445euen.htm, Erişim
Tarihi: 19.10.2008.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “T.C. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi 2006–
2008”.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “T.C. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi II (Taslak
Metin) 2009–2013”.
Demir, Durmuş: “Çalışan, İşveren ve Ülke Ekonomisi Açısından İş Kazalarının Maliyetleri”,
(Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.nigdehaberci. com/haberdetay.asp?ID=200, Erişim Tarihi:
12.12.2008.
Demir, Günnur: İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Sağlanmasında İşyeri İSG Kurullarının Etkinliği, Bursa,
U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, ss. 131.
Demircioğlu, Murat: Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı, İstanbul, Beta
Yayıncılık, No: 1660, 2006.
Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002, Establishing
a General Framework for Informing and Consulting Employees in the European Community,
(Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:
32002L0014:EN:HTML, Erişim Tarihi: 19.10.2008.
Ekmekçi, Ömer: “Anahatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı”, Çimento İşveren
Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, Mayıs–Haziran 2008, ss. 4–17.
Ekmekçi, Ömer: 4857 Sayılı Kanuna Göre İşyerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından
Örgütlenmesi, İstanbul, Legal Yayıncılık, No: 58, 2005.
Emiroğlu, Celal: “3. Ulusal İş Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirisi”, Ankara, 20–23 Nisan 1998.
Ergüven, Metin: “Endüstri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları”, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu
Bildirileri, Ankara, ÇSGB İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, 1989, ss. 60–66.
EurLex: Treaty Establishing the European Economic Community (1957), (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://eur–lex. europa.eu/en/treaties/index.htm, Erişim Tarihi: 12.11.2008.
European Agency for Safety and Health at Work (OSHA): “The State of Occupational Safety and
Health in the European Union, Pilot Study”, Summary Report, Luxembourg, Office for Official
Publications of the European Communities, 2000.
European Agency for Safety and Health at Work: “Future Occupational Safety and Health Research
Needs and Priorities in the Member States of the European Union”, Luxembourg, Office for
Official Publications of the European Communities, 2000.
European Agency Health and Safety at Work: “Act on Occupational Physicians, Safety Engineers
and Other Occupational Safety Specialists”, 12 December 1973, Published in: BGBI 1973,
1885. (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://osha.europa.eu/fop/germany/de/docs/legislation/
arbeitssicherheitsgesetzenglisch.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.2008.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
188
European Commission: “Employment and Social Affairs – Current Status”, Luxembourg, Office for
Official Publications of the European Communities, 2000.
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP): “Report on the Current Status of
Workplace Health Promotion in Small and Medium–Sized Enterprises (SMEs)”, Small, Healthy
and Competitive– New Strategies for Improved Health in Small and Medium–Sized Enterprises,
(Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/reportonthe_
currentstatus.pdf, ErişimTarihi: 14.12.2008.
External OHS Services in Sweden, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://fr.prevent.be/net/net01.nsf/
p/5D2260539E8D4D93C12572A5005D4B2F, Erişim Tarihi: 15.11.2007.
Filoche, Gérard; “Vingt ans de comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail”, CES, Paris,
Journaux officiels, 12 November 2001, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.journal–officiel.
gouv. fr/jahia/Jahia/pid/1, Erişim Tarihi: 01.12.2007.
Fişek, A.Gürhan: “SSK’nın Yeniden Yapılanması II: Kırılganlık ve Özelleştirme”, Çalışma Ortamı
Dergisi, Sayı: 54, Ocak Şubat 2001, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://sosyalpolitika.fisek.
org.tr/?p=17, Erişim Tarihi: 15.09.2007.
Fişek, Gürhan: “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda İşyeri Örgütlenmesi”, Türk Sosyal Güvenlik
Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2001, ss. 156–164.
Fişek, Gürhan: “Sendikalar ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://www.isguvenligi.net/index.php?option=com.content&task=view&id=89,Erişim Tarihi:
10.01.2008, ss. 7–12.
Gerek, Nüvit: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 967, 2000.
Glendon, A. Lan Richard T. Booth: “Worker Participation in Occupational Health and Safety in
Britain”, International Labour Review, Vol: 121, No: 4, July–August 1982, ss. 399–416.
Güven, Rana: “Meslek Hastalıklarında Beklenen Yasa”, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://www.frmtr.com/saglik–makaleleri/1437618–meslek–hastaliklarinda–beklenenyasa.html,
Erişim Tarihi: 15.11.2008.
Güyagüler, Tevfik: “Kaza Önlemede Kaza Maliyet Hesaplama Modelinin Kullanımı”, İş Sağlığı ve
Güvenliği Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını, Sayı: 33, Yıl: 7, Ocak–Şubat–
Mart 2007, ss. 6–9.
Harper, Beatrice: “Health And Safety Structures At Plant Level In Germany And The Uk From A
Comparatıve Perspectıve”, Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe,
Vol: 8, No: 1, 2000, ss. 88–98.
Internatıonal Labour Offıce: Your Health and Safety at Work, Introduction to Occupational Health and
Safety, Training Module, Booklet, 1996, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://actrav.itcilo.org/actravenglish/telearn/osh/intro/introduc.htm,Erişim Tarihi: 20.02.2009.
International Labour Office: (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://laborsta.ilo.org/cgi–bin/
brokerv8.exe, Erişim Tarihi: 11.10.2007, 11.12.2007.
International Labour Office: New ILO Reports on Global Employment Trends, January 2003,
(Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2003/1.htm, Erişim
Tarihi: 10.11.2007.
International Labour Office: Your Health and Safety at Work, Using Health and Safety Committees at
Work, Training Module, Booklet, 1996, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://actrav.itcilo.org/actrav
english/telearn/osh/com/comain.htm,Erişim Tarihi: 20.02.2009.
International Labour Office: “Key Indicators of the Labour Market”, 5th Ed., Geneva, ILO, 2007.
International Labour Office: The Cost of Occupational Accidents and Diseases, OSH Series, No: 54,
1985.
International Labour Office:Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th Ed., Geneva,
Vol: 1, Part: IV, 1987.
International Labour Office: Key Indicators of the Labour Market, 3rd Edition, Geneva, 2003.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
189
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Çalışma
Rehberi, Ankara, ÇSGB, Yayın No: 141, Mayıs 2007.
Kağnıcıoğlu, Deniz: “Avrupa Sosyal Modelini Oluşturma Sürecinde Bir Endüstriyel Demokrasi Aracı
Olan Yönetime Katılmanın Rolü”, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul, Cilt: 55, Sayı: 1,
2005, ss. 271–296.
Kasperson, Roger E.: “Worker Participation in Protection: The Swedish Alternative”, Environment,
Vol: 25, No: 4, May 1983, ss. 13–20.
Kochan, Thomas, Lee Dyer, David Lipsky: The Effectiveness of Union–Management Safety and
Health Committees, Kalamazoo: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1977.
KOSGEB: “İsveç Ülke Raporu”, Hazırlayan: İsmail Adem, KOSGEB Yayını.
Kuru, Onan: “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Oluşumlar”, TİSK İşveren Dergisi, Ankara, Cilt: 28,
Sayı: 8, Mayıs 2000, ss. 5–9.
Lambert, Odile Join : “Les comités d’hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
depuis vingt ans”, Eiroonline–European Industrial Relations Observatory On–line, ID:
FR0201101F, 30.01.2002, France.
Leopold, John, Robert Coyle: “A Healthy Trend in Safety Committees”, Personel Management,
Vol: 13, May 1981, ss. 30–32.
Levesque, Christian: “State Intervention in Occupational Health and Safety: Labour–Management
Committees Revisited,” in Giles, A; Smith, A; Wetzel, K (eds.) Proceedings of the XXXIst
Conference of the Canadian Industrial Relations Association, Toronto: CIRA, 1995, ss. 217–
231.
Lewchuk, Wayne A. Leslie Robb, Vivienne Walters: “The Effectiveness of Bill 70 and Joint Health
and Safety Committees in Reducing Injuries in the Workplace: The Case of Ontario”, Canadian
Public Policy, Vol: 22, No: 3, September 1996, ss. 225–243.
Lloyd, John, John Mitchinson: Cahillikler Kitabı Çev: Cihan Aslı Filiz, Emre Ergüven, 10. Baskı,
İstanbul, NTV Yayınları, Ekim 2008.
Loewenson, Rene: “Assessment of the Health İmpact of Occupational Risk in Africa: Current
Situation and Methodological Issues”, Epidemiology, Vol: 10, No: 5, 1998, ss. 632–639.
Lourogo, Ernest: “Occupational Diseases: Monitoring, Recognition and Compensation– Seminar
IV”, Cycle of seminars on the challenges of occupational diseases worldwide, International
Social Security Association, Kribi, Cameroon, 13–15 March 2007, ss. 3–9.
Makine Mühendisleri Odası:“İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu 2008”, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/eefb05091133486_ek.pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2008.
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS): İş Sağlığı ve Güvenliğinde Avrupa Birliği Köprüleri, Rehber
Kitap, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin AB Müktesebat Rehberi, Yayın No: 543, Aralık 2007.
Ministry of Social Affairs and Health: “National Occupational Safety and Health Profile of Finland”,
Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 2006: 8, Helsinki University Printing
House, Helsinki, 2006.
Ministry of Social Affairs and Health: “Occupational Safety and Health in Finland”, Brochures of the
Ministry of Social Affairs and Health, 2004: 5.
Mitchel, Paul: “The Impact of Globalisation on Health and Safety at Work”, (Çevrimiçi) İnternet
Adresi: www.wsws.org/ articles/1999/jul1999/who–j23.shtml, Erişim Tarihi: 15.12.2007, ss. 1–
9.
Nichols, Theo: The Sociology of Industrial Injury, London, Mansell Publishing, 1997.
Northern Territory Government: “A Guide to Workplace Health and Safety Committees”, Work Health
Autority, NT Woksafe, July 2003.
O’Grady, John: “Joint Health and Safety Committees: Finding a Balance”, Injury and the New
World of Work, Ed. by Terrence Sullivan, Chapter Eight, UBC Press, Vancouver, 2000, ss. 162–
197.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
190
O’Grady, John: “The Role of Joint Committees in Workplace Health and Safety: A Review of the
Legislation and Previous Studies”, (Çevrimiçi) İnternet Adresi: www.qp.gov.bc.ca/rcwc/
research/ogrady–committees.pdf May 1998, Erişim Tarihi: 15.01.2008, ss. 1–48.
Occupational Safety and Health Act, No. 738/2002, Chapter 3 –Section 17 – Cooperation between
employers and employees Unofficial translation, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://www.finlex.fi/enlaki/kaannokset/2002/en20020738.pdf, Erişim Tarihi: 05.02.2009.
Önal, Buhara: “Küreselleşmenin İş Sağlığına Etkisi”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Türk
Tabipler Birliği Yayını, Sayı: 5, 2001, ss. 8–12.
Özdemir, Süleyman, Halis Yunus Ersöz, H. İbrahim Sarıoğlu: İşsizlik Sorununun Çözümünde
KOBİ’lerin Desteklenmesi, İstanbul, İTO Yayını, 2006.
Özdemir, Süleyman: “AB Müzakere Sürecinin Türk Çalışma Yaşamına Etkileri”, Yerel İş Barışı
Kongre Tebliğleri, Kocaeli, Yerelsen Eğitim Yayınları, No: 1, 08–09 Eylül 2007, ss. 149–211.
Pala, Kayıhan: “İSG Politikası ve Güvenlik Kültürü”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü Yayını, Yıl: 5, Sayı: 25, Mayıs–Haziran 2005, ss. 18–22.
Pekşen, Yıldız, Canbaz, Sevgi: “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Güvenlik Kültüründe Sosyal
Diyaloğun Önemi”, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Yayını, Yıl: 5, Sayı: 25, Mayıs–Haziran 2005, ss. 12–15.
Rantanen, Jorma: Basic Occupational Health Services, Editing: Suvi Lehtinen, 3rd revised edition,
Wolrd Health Organization, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki 28 September
2007.
Robens, Lord: “Safety and Health at Work”, Report of the Committee 1970–72, Vol: 1, HMSO, Cmnd.
5034, London.
Safety Representatives And Safety Committees, (Çevrimiçi) Wokingham Borough Council, 2008:
İnternet Adresi: http://www.wokingham.gov.uk/index.asp, Erişim Tarihi: 12.11.2007.
Salamon, Michael: Industrial Relations Theory and Practice, 3rd Edition, Great Britain, Prentice
Hall, No: 358, 1998.
Selek, Cihan: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 19,
Sayı: 1–2, Kasım 2004, ss. 94–105.
Seratlı, Gaye Burcu: “4857 Sayılı İş Kanununa Göre İş Sağlığı ve Güvenliği”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 53, Sayı: 2, 2004, ss. 199–245.
Shannon, Harry vd.: “Health and Safety Approaches in the Workplace, A Report Prepared by the
Interdisciplinary Health and Safety Research Group of McMaster University in Hamilton
Ontario”, Toronto, Industrial Accident Prevention Association, 1992.
Sosyal Güvenlik Kurumu: “İstatistik Raporu”, 2006.
Sosyal Güvenlik Kurumu: “İstatistik Yıllığı”, 2007.
Sosyal Sigortalar Kurumu: “İstatistik Yıllığı”, 2006.
Sosyal Sigortalar Kurumu: “SGK Çalışma Raporu”, 2006.
SPR Associates Inc.: “Highlights of the 1994 Ontario Survey of Occupational Health and Safety
and Joint Health and Safety Committees Toronto (November 1994)”, SPR Associates and
Workplace Health and Safety Agency, 1994.
Süzek, Sarper: “İş Hukukunda Katılım”, Coşkun Kırca'ya Armağan, Ankara, Galatasaray
Üniversitesi Yayını, 1996, ss. 161–168.
Süzek, Sarper: “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm Önerileri”, Türk Sosyal
Güvenlik Hukuku’nda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, 2001, ss.
138–155.
Süzek, Sarper: İş Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2005.
Süzek, Sarper: “İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Hakları ve Yükümlükleri”, Legal İş
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı: 6, 2005, ss. 607–639.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
191
Süzek, Sarper: “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Somut Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Turhan
ESENER'e Armağan, Kamu–İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ankara, Cilt: 5, Sayı: 3, Nisan
2000, ss. 305 –324.
Swedish Work Environment Authority: (Çevrimiçi) İnternet Adresi: http://www.av.se/
inenglish/lawandjustice/workact/chapter06.aspx, Erişim Tarihi: 20.11.2007.
Terry, Michael: “Systems of Collective Employee Representation in Non–union Firms in the UK”,
Industrial Relations Journal, UK, Vol: 30, No: 1, 1999, ss. 16–30.
The Swedish Work Environment Act, Chapter 6– Co–operation between Employers and Employees
etc., 1., 2., 8. ve 9. m.
Tuna, Hacer: “En Yaygın Endüstriyel Tehlike: Gürültü”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı: 2, Yıl:
2005, ss. 103–117.
Tuncay, A. Can: “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uyumu ve
Yeni Yönetmelikler”, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren
Yükümlülükleri Semineri, TİSK Yayını, No: 241, 2004, ss. 32–34.
Tuncay, Can: “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Uyumu ve
Yeni Yönetmelikler”, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren
Yükümlülükleri Semineri, TİSK Yayını, No: 241, 2004, ss. 32–34.
Tuncay, Can:“ILO ve AB Normları Işığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı’nın
Değerlendirilmesi”, Sicil Dergisi, MESS Yayını, Sayı: 12, Aralık 2008, ss. 47–67.
Tuohy, Carolin, Marcel Simard: “The Impact of Joint Health and Safety Committees in Ontario and
Quebecs”, A Study prepared for the Canadian Association of Administrators of Labour Law,
Toronto, January 1993.
Türkiye İstatistik Kurumu: “Hanehalkı İşgücü Araştırması”, Haziran Temmuz Ağustos 2008 Dönemi
Sonuçları, Sayı: 165.
Türkiye İstatistik Kurumu: “2006–2007 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma
Sonuçları”, 25 Mart 2008, Sayı: 50.
Türkiye İstatistik Kurumu: “Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı Sonuçları”, Ankara, 2002.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: “Sosyal Politika ve İstihdam Başlıklı AB Müktesebatı ve
Türkiye, Mart 2006, Sosyal Diyalog Ek–A, AB Mevzuatını İnceleme Komisyonu Raporu”,
(Çevrimiçi) İnternet Adresi: www.tisk.org.tr, Erişim Tarihi: 04.02.2008.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi, Ankara, TİSK
Yayını, No: 234, 2003.
Ugheto, Pascal: “New Legislation and Policy on Work–Related Hazards and Illness”, Eiroonline–
European Industrial Relations Observatory On–line, ID: FR0305104F, 21.03.2003, France.
UK Health and Safety Executive: “Consulting Employees on Health and Safety–A Brief Guide to the
Law”, Published by the Health and Safety Executive, INDG232(rev 1).
Ural, Ayhan, İbrahim Kılıç: Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, 1. Baskı, Ankara,
Detay Yayıncılık, No: 113, 2005.
Walters, David R., Alan Dalton and David Gee: Worker Representation on Health and Safety in
Europe, Brussels, European Trade Union, Technical Bureau for Health and Safety, 1993.
Walters, David, Stephan Gourlay: “Statutory Employee Involvement in Health and Safety at the
Workplace: A Report of the Implementation and Effectiveness of the Safety Representatives and
Safety Committees Regulations 1977”, HSE Contract Research Report, Health and Safety
Executive, No: 20/1990.
Walters, Vivienne, Margaret Denton: “Workers’ Knowledge of Their Legal Rights and Resistance to
Hazardous Work”, Relations Industrielles, Vol: 45, No: 3, 1990, ss. 531–547.
Walters, Vivienne: “The Politics of Occupational Health and Safety: Interviews with Workers’
Health and Safety Representatives and Company Doctors”, Canadian Review of Sociology and
Anthropology, Vol: 22, No: 1, 1985, ss. 57–79.
Yılmaz, F. (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların
etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
192
Worker Compansation Board of British Columbia: “Joint Occupational Health and Safety
Commitee”, Education and Development Section Prevention Division Workers’, Guidelines,
February 2000.
Yelekçi, Memduh: İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzük ve Yönetmelikleri, 1. Baskı, Ankara, Adil
Yayınevi, No: 16, 1995.
Yılmaz, Fatih: “İş Hukukumuzda Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilciliği Sorunu ve AB Uygulamaları”,
İş Hukuku ve İktisat Dergisi, TÜHİS Yayını, Cilt: 21, Sayı: 4, Mayıs 2008, ss. 25–40.
Yılmaz, Gürbüz: “İş Kazalarının Hukuksal Boyutu–IV”, (Çevrimiçi) İnternet Adresi:
http://www.isguvenligi.net/index.php?option=comcontent&task=view&id=82, Erişim Tarihi:
10.06.2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com