Buradasınız

Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki

The relationship between school administrators’ leadership style and physical education teachers’ organizational commitment

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify the relationship between school administrators‟ leadership style and physical education teachers‟ organizational commitment. The population of the study comprised 291 physical education teachers working in Sakarya and Bartın cities in 2009-2010 education year. In order to identify school administrators transformational and procedural leadership styles, Multifactor Leadership Questionnaire 5-x short (MLQ) was used. Organizational Commitment Scale which was developed by Balay was used to measure the organizational commitment levels of physical education teachers (Balay, 2000a & Balay, 2000b). In order to analyze the data collected for the study, several statistical techniques such as descriptive statistical analyses, variance analysis, correlation analysis and multiple regression analysis were used. As a result of the study, according to physical education teachers‟ perceptions, school administrators “usually” demonstrate transformational leadership behaviors and “sometimes” demonstrate procedural leadership behaviors. Physical education teachers show lower organizational commitment in the compliance sub-dimension, moderate organizational commitment in the identification sub-dimension and higher organizational commitment in the internalization sub-dimension. When sub-dimensions of physical education teachers‟ organizational commitment and sub-dimensions of schools administrators‟ leadership styles are examined, transformational leadership has 1-a negative moderate significant relationship with adaptation, 2-a positive moderate significant relationship with identification and 3-a positive high significant relationship with internalization. School administrators‟ procedural leadership sub-dimension has a positive high significant relationship with only internalization sub-dimension of physical education teachers‟ organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile Beden Eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma evrenini Sakarya ve Bartın İllerinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında görev yapan 291 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında okul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stillerini belirlemek için Multifactor Leadership Questionnaire 5-x short (MLQ) anketi kullanıldı. Beden Eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı ölçmek için Balay‟ın geliştirdiği Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır (Balay,2000a, Balay,2000b). Tanıtıcı İstatistikî Analizler, Varyans Analizi, Korelasyon analizi ve Çoklu Regresyon Analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin algılarına göre, okul yöneticileri dönüşümcü liderlik davranışlarını “genellikle” sergiledikleri ve işlemci liderlik davranışlarını “ara sıra” sergiledikleri görülmüştür. Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarına ait bulgularda; uyum alt boyutunda düşük düzeyde, özdeşleşme alt boyutunda orta düzeyde ve içselleştirme alt boyutunda ise yüksek düzeyde bağlılık yaşadıkları görülmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerine ilişkin örgütsel bağlılık alt boyutları ile okul yöneticilerinin liderlik stilleri alt boyutları arasında; 1-dönüşümcü liderlik ile uyum arasında negatif yönlü orta düzeyde, 2- özdeşleşme ile pozitif yönde orta düzeyde, 3-içselleştirme alt boyutu ile yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Okul yöneticilerinin işlemci liderlik alt boyutuyla beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları arasında sadece içselleştirme alt boyutu arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır.
1021-1038

REFERENCES

References: 

Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenleri etkileyebiliyor mu?. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:157, www.meb.gov.tr adresinden 18 Ağustos 2010 tarihinde alınmıştır. Balay,R., (2000a). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı (Ankara İli Örneği), Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara Balay,R., (2000b). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Bass, B. M. ve Avolio, B.J. (1995), Tthe multifactor leadreship questionnaire form 5x. Palo Alto. CA: Mind Garden. Başar, H. (1995). Eğitim denetçisi. Ankara, Pegem Yayınları. Başaran, İ. (1991). Örgütsel davranış – insanın üretim gücü, 2. Baskı, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Cemaloğlu N.(2007a), Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 77. Cemaloğlu N.(2007b), Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin örgüt sağlığı üzerindeki etkisi, TSA/Yıl:11 Sayı:2 Ağustos 2007. Çelik, V. (2004), Liderlik. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Yüksel Özden (Ed.). PegemYayınları, Ankara Karip, E. (1998) Dönüşümcü liderlik. kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Sayı 16, 443-466.
Kul, M., Güçlü,M., (2010), Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel
bağlılıkları arasındaki ilişki, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (Bağlantıda]. 7:2. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
1038
Korkmaz, M. (2004), “The relationship between organizational health and robust school vision in elemantry school”, Journal Of Educational Planning And Administration. XVIII (4), 473-488. Korkmaz, M. (2005), “Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin performansları üzerindeki etkisi”, Kuram Ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi. Mowday ,R.T.,Steers, R.M., Porter,L.W.,(1979). The measurement of organizational commitment. Journual Of Vocational Behaver, Sayı:14. Taymaz, H. (1995).Okul yönetimi. Ankara. Saypa Yayınları. Yıldırım, C. (2006), “Okul müdürlerinin liderlik stilerinin örgütsel sağlık üzerindeki etkisi.” Gazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com