Buradasınız

Adölesan dönemde obezite ve egzersiz

Obesity and exercise in adoloscent period

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Adolescence period is a special period during which fastest growth and development occur in humans and which includes transition from childhood to adulthood. World Health Organization (WHO) define 10-19 age-group individuals as adolescence and 15- 24 age-group individuals as youthood. That today’s community lacks knowledge of workout, inadequate awareness of the benefits of workout to human health and acceptance of the continuity of sedentary life gives rise to the incidence of lots of chronic diseases such as high-blood pressure, cardio-pulmonary diseases, obesity and diabetes. In recent years, childhood and adolescence obesity has become an important health problem as a result of the decline in physical activities. In this context, workout along with balanced diet is one of the precautions that can be suggested in terms of the prevention of obesity. The purpose of this study (compilation) is to provide information on keeping human health by means of an awareness of workout in adolescence period which is the most important stage preceding adulthood; to summarize the issue in relation to the written documents existing in the relevant literature, and to make suggestions about healthy future generations through workout in adolescence period. In conclusion, successful results regarding the treatment of obesity in adolescence can be achieved through aerobics along with low-calorie diet.
Abstract (Original Language): 
Adölesan dönemi, insanda büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, çocukluktan erişkinliğe geçişi kapsayan özel bir dönemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 10-19 yaş grubunu adölesan, 15- 24 yaş grubunu gençlik dönemi olarak tanımlamaktadır. Günümüz toplumunda egzersiz konusunda bilgi yetersizliği, egzersizin insan sağlığı için faydalarının yeterince bilinmemesi ve her geçen gün hareketsiz bir yaşamın devamının benimsenmesi, toplumda tansiyon, kalp-damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi birçok kronik hastalığın görülme riskini arttırmaktadır. Son yıllarda fiziksel aktivitenin azalmasına bağlı olarak çocukluk çağı ve adölesan dönem obezitesi önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Bu çerçevede, fiziksel egzersiz, obezitenin önlenmesinde, beslenme ile birlikte sunulabilecek en etkili yöntemlerden birisidir. Bu derlemenin amacı; yetişkin döneme geçişin en önemli basamağı olan adölesan dönemde, egzersiz bilinci ile insan sağlığının korunması konusunda bilgi vermek, konuyu ilgili yazılı kaynaklarda yer alan çalışmalar çerçevesinde özetlemek, adölesan döneminde egzersiz ile sağlıklı bir gelecek için önerilerde bulunmaktır. Sonuç olarak; adölesanlarda obezite tedavisinde, düşük kalori diyeti ile birlikte verilecek aerobik egzersiz reçeteleri ile başarılı sonuçlar alınabilir.

REFERENCES

References: 

Aköz E., Dallar Y., Taşar M. A. (2006) Okula Giden Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının ve Sosyoekonomik Düzeyin Büyüme-Gelişme ve Obezite Üzerine Etkileri Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 1. Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi s: 256. s:280. Ankara.
Mendes E., Mendeş B., Karacabey K.. (2011). Adölesan dönemde obezite ve egzersiz. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
976
 Atar A. (2005) Obezlerde Plazma Lipid Düzeyleri İle Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi İstanbul. s:6.
 Ataş Ş., Gökbel H., Ataş E. (1997) Çocukluk döneminde obezite. Genel Tıp Dergisi. 7(1):55-61.
 Babaoğlu, K. Hatun, Ş.(2002) Çocukluk çağında obesite, STED, 11: 8-10.
 Baltacı G., Düzgün İ.(2008) Adolesan ve Egzersiz. Sağlık Bakanlığı Yayınları. Birinci Basım. Yayın No: 730. Ankara. s:7.
 Baltacı G., Ersoy G., Karaağaoğlu N., Kanbur N. (2006) Ergenlerde Sağlıklı Beslenme, Hareketli Yaşam. Sinem Matbaacılık Ankara. s.1.
 Baltacı G., Yosmaoğlu B. (2006) Obez Adölesanlarda 12 Haftalık Aerobik Egzersiz Eğitiminin Etkileri. I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi. s:257.
 Berberoğlu M. (2008). Adolesanlarda Obezite. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı II Sempozyum Dizisi. No: 63. s: 79-80.
 Çiftçi A.D. (2006) Obez Çocuklarda Erken Aterosklerotik Risk Faktörlerinin ve Hiperhomosisteineminin Değerlendirilmesi, Erken Aterosklerotik Bulguların Varlığının Araştırılması ve Mevcut Risk Faktörleri İle İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.İstanbul. s:33.
 Derman O., Cinemre A., Kanbur N., Doğan M., Kılıç M.(2006) Yüzme sporunun adölesanlarda kemik sağlığına etkisi. I. Ulusal Adölesan Sağlığı Kongresi. s:271.
 Ersoy, R., Çakır, B.(2007) Obezite, Turkish Medical Journal, 1: 109-111.
 Güler Y., Gönener H.D., Altay B., GÖNENER A. (2009) Adölesanlarda obezite ve hemsirelik bakımı. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt 4, Sayı:10 , s:165.
 Günöz H, Saka N, Darendeliler F, Bundak R (2003) Büyüme, Gelişme ve Endokrin. Talat Cantez (Ed.), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri,s.111-114..
 Hintz RL. (2001). Management of disorders of size. In: Brook CGD, Hindmarsh PC, Clinical Pediatric Endocrinology 4th ed, United Kingdom: Blakwell Science, 124-140.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/obezite.pdf. Erişim: 05.05.2010.
Mendes E., Mendeş B., Karacabey K.. (2011). Adölesan dönemde obezite ve egzersiz. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
977
http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/egitim/hit.asp?id=1...şim 05.05.2010.
http://www.itusozluk.com/goster.php/anaerobik+egzersiz.Erişim: 05.05.2010.
http://www.tip2000.com/aktualite/spor.asp.Erişim:05.05.2010.
 Karacabey K. (2009) The effect of exercise on leptin, insulin, cortisol and lipid profiles in obese children. The Journal of International Medical Research. 37(5):4:1283-9.
 Kılıç İ., Derman O., Kanbur N. Ö., Aksoy C., (2006) Obez Adolesanlardaki Ortopedik Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi 1.Ulusal Adolesan Sağlığı Kongresi s: 256 s:281. Ankara.
 Köksal,G., Özel, HG. (2008).Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite, www.buch.gov.tr/egitim/COCUKLUK_ERGENLIK_DONEMI_OBEZITE.pdf.Erisim:4.08.....
 Öztora S. (2005). İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite Prevalansının Belirlenmesi ve Risk Faktörlerinin Araştırılması. Bakırköy Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi. İstanbul. s.5.
 Parlak A., Çetinkaya Ş.(2007). Çocukların obezitenin oluşumunu etkileyen faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2(5).27-33.
 Pekcan G. (2004). Adölesan Döneminde Beslenme, Klinik Çocuk Forumu, 4:1, 38- 47.
 Şimşek F., Ulukol B., Berberoğlu M., Gülnar S.B., Adıyaman P., Öcal G. (2005) Ankara’da bir ilköğretim okulu ve lisede obezite sıklığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 58:163-166.
 Taşcılar M.E., Hacıhamdioğlu B., Soyarslan M., Abacı A. (2010) Obez çocuklarda metabolik sendrom prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin sıklığı, Gülhane Tıp Dergisi. 52: 32-35
 Turan T., Ceylan S.S., Çetinkaya B., Altundağ S. (2009) Meslek lisesi öğrencilerinin obesite sıklığının ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 8(1).11

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com