Buradasınız

Akademik performansı etkileyen stres kaynaklarının belirlenmesine yönelik bir alan çalışması

A case study to determine stress sources affecting the academic performance

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Job stress affects academicians in terms of performance, scientific production, job satisfaction and health. This effect may differ according to the academicians in the structure of the organization. It is possible to mention about positive stress if organization structure positively affects academician, but it is called negative stress if it negatively affects. Lack of fee and powers, injustice employee evaluation, not getting in return for work are important stress sources. In this study, some of the factors that affect stress levels (individual, organizational and physical environmental factors) of academicians (professors, associate professors and assistant professors) who work in Karadeniz Technical University are investigated by questionnaire method. The survey data is evaluated with Structural Equation Model (SEM) which is prepared in statistical package programs SPSS 16.0 and AMOS 16.0 and the results are revealed. As a result, factors effecting academic members' stress levels are determined as individual and organizational factors (p<0,1). Thus, it is concluded that physical environmental factors such as noise, lightening and crowded place do not cause tension on academician
Abstract (Original Language): 
İş stresi öğretim elemanlarını, performans, bilimsel üretim, iş doyumu ve sağlık açısından etkilemektedir. Bu etki öğretim elemanın içinde bulunduğu örgütün yapısına göre değişebilir. Eğer örgüt yapısı öğretim elemanını olumlu yönde etkiliyorsa olumlu, olumsuz yönde etkiliyorsa olumsuz stresten söz etmek mümkündür. Ücret yetersizliği, yetkilerin az oluşu, personel değerlendirmesindeki adaletsizlik, çalışmaların karşılığını alamamak gibi nedenler önemli stres kaynakları olarak görülmektedir. Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim üyelerinin (profesör, doçent ve yardımcı doçent) stres düzeylerine etki eden bazı faktörler (bireysel, örgütsel ve fiziksel çevre faktörleri) anket yöntemi ile araştırılmıştır. Anket verileri SPSS 16.0 ve AMOS 16.0 istatistik paket programlarında hazırlanan Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile değerlendirilerek sonuçlar ortaya koyulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretim üyelerinin stres düzeyleri üzerinde etkili olan faktörlerin bireysel ve örgütsel faktörler olduğu (p<0,1) belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle öğretim üyelerinin gürültü, aydınlatma ve kalabalık ortam gibi fiziksel çevre faktörlerinin kendilerinde stres yaratmadığı kararına varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akyüz, İ. ve Gedik, T. (2004). Örgütsel ve Bireysel Stres Kaynakları: Üniversite Akademik
Personeli Üzerine Bir Uygulama, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 29-31
Nisan, Trabzon.
Altınok, V. (1998). Üniversitelerdeki Akademik Personelin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,
GÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Anderson, J.C. ve Gerbing, D.W. (1984). The Effect of Sampling Error on Convergence,
Improper Solutions and Goodness of Fit Indices for Maximum Likelihood Confirmatory
Factor Analysis, Psychometrika, 49, 155-173.
Ateş, M.(2006). Stres, http://www.merih.net/m2/lid/wmetate28.htm. Erişim tarihi:01.01.2006.
Aytaç, S. (2006). İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları, Endüstri İlişkileri ve İnsan İlişkileri
Dergisi, 4, 1, http://www.isguc.org/printout.php?id=117, Erişim tarihi: 01 Aralık 2006.
Bagozzi,R.P. ve Yi,Y., 1988. On the Evaluation of Structural Equation Model, Journal of the
Academy of Marketing Science, 16, 74-94.
Bal, J. ve Gundry, J. (1999). Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team
Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193.
Baron, R.A. ve Greenberg, J. (2006). Behavior in Organizations: Understanding and
Managing the Human Side of Work. Eighth Edition, New Jersey: Prentice Hall.
Boyas, J. ve Wind, L.H. 2010. Employment-Based Social Capital, Job Stress, and Employee
Burnout: A Public Child Welfare Employee Structural Model. Children and Youth
Services Review, 32, 380-388.
Byrne, B. M. (2001). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts,
Applications, and Programming. Mahwah, NJ: LEA, London.
Cam E. (2006). Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar,
http://www.insanbilimleri.com/makaleler/psikoloji/CalismaYasaminda.htm, erişim
tarihi: 01.05. 2006.
Ellez, A. M. (1999). Öğretim Elemanı Stresi ve Başarı Güdüsü, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ergenç, D. (2003). Ulaşım Sektöründe Çalışanların Performansını Etkileyen Faktörlerin
İncelenmesi: Karayolları Ulaşım Örneği. Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İzmir.
Ergun, G. (2008). Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Eroğlu, E. (2003). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yapısal Eşitlik Modeli ile
Analizi, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Fornell, C. ve Larcker, D.F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with
Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 1,
39-50.
Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 91-109
Gordon, A.T. (1994). Organizational Stres and Stres Management Programs, International
Journal of Stres Management, 1 (4), 309-322.
Hum, S.H. ve Leow, L.H. (1996). Strategic Manufacturing Effectiveness; An Emprical Study
Based on The Hayes-Wheelwright Framework, International Journal of Opertions and
Production Managements, 16 (4), 4-18.
Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın
Dağıtım. ISBN: 975-9091-14-3. Ankara.
Kozanoğlu, O. (2002). Performance Measurement System For Higher Education Based On
Balanced Scorecard Framework, Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Lelord, F. & Andre C. (1996). Zor Kişilikler’le Yaşamak (Çev. R Madenci), İstanbul: İletişim
Yayınları.
Mavili, A.A. (2001). Bir Kamu Kuruluşunun Üst Düzey Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik
Özellikleri, A.Ü. SBF Dergisi, 56 (4), 25-42.
Patel, C. (1989). Stres Management, Vermilion Pres, London.
Sanders, N.R. (2007). An Empirical Study of The İmpact of E-Business Technologies on
Organizational Collaboration and Performance, Journal of Operations Management, 25,
1332–1347.
Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques, John Wiley& Sons Inc., Newyork.
Summerfield, B. (2007). Desk rage! Certification Magazine, 9 (2).
Şahin, N.H., Güler, M. ve Basım, N. (2009). A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve
Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belirtileri ile İlişkisi, Türk Psikiyatri
Dergisi, 20(3), 243-254.
Tam, T.S.K ve Mong, L.P.K. (2005). Job Stress, Perceived İnequity and Burnout Among
School Social Workers in Hong Kong. International Social Work 48 (4), 467–483.
Taşdemir, T. (2007). Akademik performansı Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Yüksek
Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Torun, A. (1997). Stres ve Tükenmişlik. Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 43-53.
Ulukuş, K.S. (2005). Polis, Stres Verimlilik ve Baş Etme Yolları, Polis ve Sosyal Bilimler
Dergisi, 3 (1), 137-154.
Üçüncü, K., Akyüz, İ., Aydın, A. ve Taşdemir, T. (2008). Stres Kaynaklarının ve Diğer Bazı
Faktörlerin Akademik Performans Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Performansın
Geliştirilmesi. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sonuç Raporu. Trabzon.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com