Buradasınız

Baron de Bois le Comte’un raporlarına göre, II. Mahmut döneminde Osmanlı’da kadın

According to reports of Baron de Bois le Comte, women in Ottoman during Mahmud II.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Women’s place and manner of lives is designated according to Islamic law in Ottoman society. Besides, the manners such as apparel, social rights, getting married and divorced of Ottoman women takes form within the frame of both Islamic law and Turkish culture. In this article, Ottoman women’s status, rights, place in social life, alteration and evolution that have been formed in a particular framework will be conveyed with the French Diplomat Baron de Bois le Comte’s point of view who occupied in the Ottoman Empire in the reign of II. Mahmud. Providing a different perspective for this reign, Baron de Bois le Comte is a diplomat who has been sent by French Foreign Affairs to Ottoman Empire with a “special mission” in order to observe, mediate and solve problems in Ottoman Empire within the time period where Egyptian Crisis which had started with the Revolt of Mehmet Ali Pasa. Baron de Bois le Comte had entered Ottoman Empire through Egypt’s Alexandria and been in several Ottoman Empire cities afterwards. Examining Ottoman Empire in detail, French diplomat reported his observations to French Minister of Foreign Affairs of the period, Mösyö Broglie, on a regular basis. This article will enables us to take a look at the Ottoman women’s status and social life outside home in XIX. Century’s first half which is prepared based on Baron de Bois le Comte’s observations and reports about Ottoman women while he was in the capital city of Ottoman Empire, Istanbul.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı toplumunda kadının yeri ve yaşayışı İslam hukukuna göre belirlenmiştir. Bununla birlikte Osmanlı kadınının giyim-kuşamı, sosyal hayattaki hakları, evlenmesi ve boşanması gibi konular ise Türk kültürü ve İslam dininin kuralları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu makalede, bu çerçevede şekillenmiş Osmanlı kadını ve statüsü, hakları, kadınların sosyal hayattaki yeri, değişimi ve gelişimi II. Mahmut döneminde Osmanlı topraklarında bulunmuş olan fransız diplomat Baron de Bois le Comte’un gözünden aktarılacaktır. Döneme farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan Baron de Bois le Comte, Mehmet Ali Paşa isyanı ile başlayan Mısır bunalımı döneminde, Fransız Dış İşleri Bakanlığı tarafından sorunu sonlandırmak üzere arabuluculuk yapmak ve Osmanlı Devleti ile ilgili gözlemlerde bulunmak üzere “özel bir misyonla” Osmanlı Devleti’ne gönderilmiş bir diplomattır. Baron de Bois le Comte, Osmanlı Topraklarına Mısır’ın İskenderiye şehrinden giriş yapmış, akabinde farklı birçok Osmanlı şehrinde bulunmuştur. Bu süre zarfında Osmanlı Devleti’ni her yönü ile inceleyen diplomat, yaptığı gözlemleri rapor ederek dönemin fransız dış işleri bakanı Mösyö Broglie’ye düzenli olarak göndermiştir. Baron de Bois le Comte’un Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da bulunduğu esnada Osmanlı kadını ile ilgili yaptığı gözlemlerden ve tuttuğu raporlardan yararlanarak hazırlanan bu makale, XIX. Yüzyıl’ın ilk yarısında Osmanlı kadının statüsüne ve ev dışı sosyal yaşantısına farklı bir perspektiften bakmamıza imkân sağlayacaktır.

REFERENCES

References: 

Archives du Ministèr des Affaires Etrangères de France (AMAEF),Paris, Memoirs et
Documents, Turquie, no: 74/60.
Archives du Ministèr des Affaires Etrangères de France (AMAEF),Paris, Memoirs et
Documents, Turquie, no:74/61.
Akyilmaz, Gül. (2000), İslam ve Osmanlı Hukukunda Kadının Statüsü, Göksü Matbaa, Konya.
30 Suraiya Faroqhi, a.g.e, s.127.
31 Suraiya Faroqhi, a.g.e, s.137.
32 Nejdet Hayta, Uğur Ünal, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (XVII. Yüzyıl başlarından yıkılışa kadar), Gazi Kitabevi,
Ankara 2005, s.97.
Subaşı, T., Şenol, A. (2012). Baron de Bois le Comte’un raporlarına göre, II. Mahmut döneminde Osmanlı’da kadın.
International Journal of Human Sciences. (9)1, 1032-1048.
1046
Davis, Fanny. (2006), Osmanlı Hanımı, 1718’den 1918’e bir Toplumsal Tarih, Yapı Kredi Yayınları, çev.
Bahar Tırnakçı. İstanbul.
Douin, Georges. (1927), La mission du Baron de Boislecomte, l’Egypte et la Syrrie en 1833, le Caire.
Erdoğan, Hacer. (1999), Tanzimat Dönemi (1839–1876) Osmanlı Toplumunda Kadının Sosyal Değişimi,
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Enstitü Bilim Dalı, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
Faroqhi, Suraiya. (2005), Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam (Ortaçağ’dan yirmi birinci yüzyıla), Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, çev. Elif Kılıç, İstanbul.
Geçer Eren, Nagihan. (2011), Tanzimat Dönemi Osmanlı Toplumunda Moda Anlayışı, Sakarya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Enstitü Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi, Sakarya.
Hayta Necdet; Ünal, Uğur. (2005), Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (XVII. Yüzyıl başlarından
yıkılışa kadar), Gazi Kitabevi, Ankara.
Ortaylı, İlber. (2001), Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul.
Öztuna, Yılmaz. (2004), Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler, Babıâli Kültür Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com