Buradasınız

Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan incelenmesi (Ankara örneği)

Agression level of the young wrestlers to assess interms of social-demographic (Example of Ankara )

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to survey the level of aggression of young male wrestlers according to socio-demographic features. For this aim Aggression Scale, created by Tuzgöl(1998), used. The obtained data has been resolved by using spss package program 15 and seen that the data is non parametric. Statistical analysis methods Kruskal-Wallis H Test, Mann-Whitney U Test and Spearman Test have been used. As a result, no significant difference has been emerged (p>0,05) between the variables (age, sports experiment, the highest degree) and aggression level, and among the variables. Also according to Spearman Test, used to survey the effects of variables on the level of aggression, no significant difference has been emerged (p>0,05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, genç erkek güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik özelliklere göre incelenmesidir. Araştırmada veri toplamak için gençlerde genel saldırganlık düzeyini ortaya koyan Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen, “Saldırganlık Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler spss 15 paket programında çözümlenmiş ve verilerin parametrik bir yapıya sahip olmadığı tespit edilmiştir. İstatistiksel analiz yöntemi olarak Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney-U testi ve spearman testleri uygulanmıştır. Analiz bölümünde yaş, spor yaşı ve en yüksek derece değişkenlerine göre güreşçilerin saldırganlık düzeyleri değerlendirilmiştir. Bu değişkenlerin saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanamamıştır (p>0.05). Değişkenlerin saldırganlık üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan spearman analizinde de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanamamıştır (p>0.05).
385-397

REFERENCES

References: 

 Baron, R. A., Richardson,D.R. (1994). Humanaggression (2nd Ed). New York.
 Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing, İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. Timaş Yayınları, İstanbul.
 Dervent, T., Erkal. A., Ömer,ş. (2010). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve sportif aktivitelere katılımla ilişkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1 522-533.
 E.E., Doğan, O., Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan değerlendirilmesi, Cumhuriyet Tıp Dergisi.31: 231–238.
 Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın Kökenleri, cilt.1 , Çev: Ş.Alpagut s.s 7-21 Payel yayınları.
 Fromm, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Çev: Y.salman,N.İçten ,Payel Yayınları 6.Baskı, s.s 18-29.
 Güner, Ç, B. (2006). Takım Sporları ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 Güney, S. (1998). Davranış Bilimleri ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü, Ankara, s.s 233.
 Hancerlioğlu. O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü. 2., baskı. Remzi Kitapevi, İstanbul,
 Kabak, F. (2009). Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 Kesen, N. F., Deniz M. E., Durmuşoğlu, N. (2007). Ergenlerde saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişki: Yetiştirme Yurtları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı 17.
 Koruç, Z., Bayar, P. (1990). MMPI İle Sporcuların Kişiliklerinin Araştırılması. 65-57. Ankara,
 Patterson, C.M. (1983). Nonverbal Behavior: A Functional Perspective New York, Springer-Verlag.
 Russell, GW. (2003). Sport Riots: Social- Psychological Review, Canada foundations of Sport Champaign, IL: Human Kinetics Publishers
 Şahin, H. M. (2003). Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Gaziantepspor Kulübü Spor Eğitim Yayınları Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
Ersoy A., Tazegül Ü., Sancaklı H. (2012). Güreşçilerin saldırganlık düzeylerinin sosyo-demografik açıdan
incelenmesi (Ankara örneği). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 9:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
397
 Tazegül, Ü., Ersoy,A., Sancakli, H.(2011). Futbol Seyircisinin Saldırganlık Düzeyinin Sosyo-demografik Açıdan İncelenmesi, Uluslararası Spor Araştırma Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s.s 23-43.
 Tok, Y. (2001). "Cinsiyet Rolleriyle İlgili Farklı Kalıp Yargılara Sahip Üniversite Öğrencilerini Saldırganlık Düzeyleri",Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
 Tiryaki, Ş. (1996). Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Takım ve Bireysel Sporlar Açısından Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 Tiryaki, Ş. (2000). Spor Psikolojisi. Eylül Kitap ve Yayınevi. Ankara.
 Tutkun, E., Güner, Ç, B., Ağaoğlu, R, Soslu, R. (2010). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin değerlendirilmesi, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.1, s.s 23-29.
 Türk Dil Kurumu.2010 [Erişim tarihi; 25mayıs 2011]. http://www.tdkterim.gov.tr/bts
 Yetim, A, A. (2000). Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Ankara.s,187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com