Buradasınız

Âşık Deryâmî’nin şiirlerinde Türk halk kültürü unsurları

The elements of Turkish folk culture of Âşık Deryâmî's poems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Âşık Deryâmî is one of the representatives of minstrel literature of the 20th century. Like his predescessor and contemporary minstrels, he lived as a member of ordinary people, and naturally, grew up with folk culture. The main purpose of this study is to examine the folk culture elements that take place in Minstrel Deryâmi’s poems. To achieve this goal books about Deryâmî hasbeen scanned with great care; proverbs, idioms, place names, plant names, local sayings, beliefs, occupations, folk poets and minstrels, prayers, curses, religious motives, relatiosships, musical instruments, fairy-tale motives etc. in books have been struggled to examine. The datas have been shown in tables. It has been brought out that two indispensible words “rose” and “nightingale” of both divan literature and folk literature are mostly used in Deryâmî’s poems.
Abstract (Original Language): 
Âşık Deryâmî 20. yüzyıl âşık edebiyatının temsilcilerinden biridir. Bu çalışmanın temel amacı; Âşık Deryâmî’nin şiirlerinde yer alan halk kültürü öğelerini incelemektir. Bu amaçla; biri Deryâmî hakkında yazılmış olan, diğeri şiirlerinin yer aldığı iki kitap büyük bir titizlikle taranmış, kitaplarda yer alan atasözleri, deyimler, yer adları, bitki adları, yerel söyleyişler, inançlar, meslekler, halk şairi ve ozanları, dualar-beddualar, dinsel motifler, akrabalıklar, müzik aletleri, masal motifleri, vb. incelenmeye çalışılmıştır. Veriler tablolar halinde gösterildi. Deryâmî’nin şiirlerinde en sık olarak; hem divan edebiyatının hem de halk edebiyatının vazgeçilmez iki mazmunu "gül" ve "bülbül" sözcüklerini kullanıldığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

AÇIKGÖZ, Halil; Âşık Deryâmî, Hayatı ve Eserleri, Adapazarı Belediyesi Yayınları:2,
İstanbul, 1987.
Âşık Deryâmî; Gülme Zârıma, Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, Ankara, 1990.
KAYA, Bayram Ali; Azmî-zâde Hâletî Dîvânı’da Atasözleri ve Deyimler, Türk
Dünyası Araştırmaları, Sayı: 118, İstanbul, Şubat-1999, s. 149-168.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com