Buradasınız

Basketbol tutum ölçeğinin geliştirilmesi

The development of basketball attitude scale

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of the present study was to develop a valid and reliable scale to measure the attitudes of university students’ towards basketball. Initiating this study, the basic starting point is necessity of examining of the scientific processes which are effective in the formation of attitudes towards basketball is one of today's the most popular sports. Therefore, in consideration with the fact that it is particularly necessary to determine the factors affecting attitudes, a study was carried out to develop and make available ‘Basketball Attitude Scale’. In 2005-2006 spring term, 76 female and 45 male, totally 121 university students from different universities in Ankara participated into the study. In the exploratory factor analysis conducted concerning 35 items in the scale in order to check validity of scale; it was determined that the scale is a 2-factor scale and the number of items was reduced to 21. Item load values are between 0,631 and 0,864. In order to test reliability of the scale, Cronbach Alfa scores and two-halves test correlation (Spearman Brown) coefficients were checked. They were reported as 0,95 and 0,93 respectively. In conclusion; findings support the use of scale to investigate the attitudes of university students Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H.M. (2012). Basketbol tutum ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 126-140. 127 towards basketball is a practicable scaling tool.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin basketbola yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmanın başlatılmasındaki temel hareket noktası; günümüzün popüler spor dallarından biri olan basketbola yönelik tutumların oluşumunda etkili olan süreçlerin bilimsel olarak incelenmesinin gerekliliğidir. Bu bakımdan böyle bir ölçeğin hazırlanmasının, basketbola yönelik tutumları etkileyen etmenleri belirlemede gerekli olacağı düşüncesinden hareketle ‘Basketbol Tutum Ölçeği’ geliştirilerek kullanıma hazır hale getirilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılında, Ankara’da farklı üniversitelerde öğrenim gören 76’sı kadın ve 45’i erkek olmak üzere toplam 121 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla ölçekte bulunan 35 maddeye ilişkin yapılan açımlayıcı faktör analizinde; ölçeğin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 21’e indirilmiştir. Madde yük değerleri 0,631 ile 0,864 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alfa güvenirlik ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,95 ve 0,93 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin basketbola yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir

REFERENCES

References: 

Allport, G.W. (1935). Attitudes. In: Fishbein, M (Editor). (1967). Attitude theory and measurement. NY: John Wiley & Sons Inc. Aktaran: Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Apaydın, A. (2009). Futbolun tarihi. http://ahmetapaydin.net/?p=63, Erişim Tarihi: 23.01.2009.
Arkonaç, S.A. (2001). Sosyal psikoloji. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 2.Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Balcı, A. (1995). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
Öncü, E., Gürbüz, B. & Tunçkol, H.M. (2012). Basketbol tutum ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human
Sciences [Online]. (9)2, 126-140.
139
Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Carter, C.D. (1997). Doing quantative psychological research: from design to report. UK: Psychology Pres Ltd.
Cheffers, J.T.F., & diğerleri. (1976). The development of an elementary physical education attitude scale. Physical Educator, 33, 30-33.
Çapri, B., ve Kan, A. (2006). Öğretmen kişilerarası öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 48-61.
Demirhan, G., ve Altay, F. (2001). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları ölçeği II. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 9-20.
Demura, S.N.C. (1991). A study of general attitudes of female college student’s towards physical education practice: construction of a questionnaire of general attitudes. Kanazawa University Educational Science, Bulletin of the Faculty of Education, 40, 247-257.
Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Gömleksiz, M.N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 185-195.
Güllü, M., ve Güçlü, M. (2009). Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 138-151.
Güven, Ö., ve Öncü, E. (2006). Yağlı güreşlere yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.
Hemler, D.S., & Owens, T.S. (2000). The history of basketball. New York: The Rosen Publishing Group Inc.
İnceoğlu, M. (1993). Tutum algı iletişim. Ankara: V Yayınları.
Korkmaz, F. (2003). Voleybol sporcularını voleybola yönelten bazı motivasyonel faktörler. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2, 31.
Kut, S., ve Koşar, N. (1998). Aile ve çevre sorunlarının gencin kişiliğine etkisi. Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını.
Martens, F.L. (1979). A scale for measuring attitude toward physical education in the elementary school. The Journal of Experimental Education, 47(3), 239-247.
Öncü, E., ve Cihan, H. (2007). Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 4.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi.
Öncü, E., ve Güven, Ö. (2007). Futbola yönelik tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Fenerbahçe Spor Kulübü 100.Yıl Spor ve Bilim Kongresi.
Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. 2.Baskı, Eskişehir: Kaan Kitapevi.
Özer, D., ve Aktop, A. (2003). İlköğretim öğrencileri için hazırlanmış bir beden eğitimi dersi tutum ölçeğinin adaptasyonu. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 67-82.
Pehlivan, Z. (1998). Beden eğitimi dersi için tutum ölçeği geliştirme. 5.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi.
Sherif, M., & Sherif, C.W. (1996). Sosyal psikolojiye giriş II. (Çev: Atakay, M., ve Yılmaz, A.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Sherrill, C., & Toulmin, M.A. (1977). Children’s attitude inventory toward physical education. Unpublished Manuscript. Denton: Texas Woman’s University.
Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 1.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Yıldız, Ö. (2010). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ve karşılaştıkları problemler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com