Buradasınız

Hemşirelik Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşam yönelimi ve ilişkili faktörler

Factors associated with life orientation of students of Nursing School and Faculty of Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research was planned as descriptivecorrelational to examine life orientation levels of students of nursing school and faculty of education students and related factors. The universe of research was included senior students who study nursing and faculty of education at academic year of 2010-2011. The sample of research was included 130 senior students who study nursing school and 146 students who selected by stratified sampling among senior students at faculty of education. Data were collected with “Information Form” and “Life Orientation Test”. Data were analyzed with SPSS (Version:17.0) package program by frequency-percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA for comparing groups, Bonferroni test for identifying difference and significance level was set as .05. The results of the research showed that nursing school and faculty of education students have an optimistic life orientation, but optimistic life orientation of students’ should be improved more and more. However, it was stated that students’ life orientation level was not affected from some socio-demographic characteristics. When considering formative effect and individual development function of education, this result made think that education process effect students’ life orientation and prepare them as healthy, productive and successful individuals to future.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, hemşirelik ve eğitim fakültesi öğrencilerinin yaşam yönelimini ve yaşam yönelimi ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 öğretim yılında bir hemşirelik yüksekokulunda ve bir eğitim fakültesinde dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilen bir hemşirelik yüksekokulu’nda dördüncü sınıfta öğrenim gören 130 öğrenci ve bir eğitim fakültesi’nde öğrenim gören tüm dördüncü sınıf öğrencilerinden tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 146 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, “Bilgi Formu” ve “Yaşam Yönelimi Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS (Sürüm:17.0) paket programında frekans-yüzdeleme, aritmetik ortalama, standart sapma, gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde t testi, tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA), farkın kaynağının belirlenmesinde “Bonferroni” testi kullanılarak analiz edilmiş ve önem düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırmada, hemşirelik yüksekokulu ve eğitim fakültesi öğrencilerinin iyimser yaşam yönelimine sahip oldukları, ancak iyimser yaşam yönelimlerinin daha da geliştirilmesi gerektiği ve öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerinin yaşam yönelimlerini etkilemediği saptanmıştır. Eğitimin bireyi geliştirme işlevi ve biçimlendirici etkisi dikkate alındığında bu sonuç, eğitim sürecinin öğrencilerin yaşam yönelimini olumlu yönde etkilediğini, onları sağlıklı, üretken ve başarılı bireyler olarak geleceğe hazırladığını düşündürmüştür.

REFERENCES

References: 

Akgül, A. (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları”, Emek Ofset,
Ankara.
Aydın, G., Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi. Psikoloji Dergisi,
7(26): 2-9.
Bacanlı, F., Ercan, L. (2006). Deprem stresiyle başa çıkmanın iyimserlik ve cinsiyete göre
incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (25), 7-23.
Bahar, Z. (2004). Verilerin Çözümlenmesinde İstatistiksel Yöntemler, (Ed) İ. Erefe, Hemşirelikte
Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, Odak Ofset, Ankara.
Balcı, S., Yılmaz, M. (2002). İyimserlik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. On
Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 54-60.
Carver, S.C., Scheier, M. F. (2005). Optimism. (Eds.) C.R. Synder and J. Lopez, Handbook Of Positive
Psychology (231-243). US: Oxford University Press.
Çileli, M., Tezer, E. (1998). Life and value orientation of Turkish university students. Adolescence,
Spring, 33(129): 219-228.
Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z. (1998). Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırması,
Ana Rapor. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
Folkesson, P., Nyberg, C., Archer, T., Norlander, T. (2002). Soccer referees’ experience of theat and
Bodur, G., Işık, B., Kaya, H., Şenyuva, E. (2012). Hemşirelik Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşam
yönelimi ve ilişkili faktörler. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1535-1546.
1545
aggression: Effects of age, experience and life orientation on outcome of coping strategy.
Aggressive Behavior, 28:317-327.
Gençoğlu, C. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış
Yükseklisans Tezi, Samsun.
Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik
düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1): 55-65.
Güler, B. K. ve Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2), 129-149.
Gündoğdu, M. (2010). Life orientations among university students. Eğitim ve Bilim, 35 (157):192-
199.
Hirsch, J.K., Beritton, P.C., Conner, K.R. (2010). Psychometric evaluation of the Life Orientation
Test-revised in treated opiate dependent individuals. International Journal of Mental Health, 8:
423-431.
Kaya, M., Genç, M., Kaya, B., Pehlivan, E. (2007). Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu
öğrencilerinde depresif belirti yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2): 137-144.
Karataş, N.(2004). Araştırmada Örnekleme, (Ed) İ. Erefe, Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve
Yöntemleri, Odak Ofset, Ankara.
Krypel, M.N., King, D.H. (2010). Stress, coping styles and optimism: Are they related to meaning
of education in students’lives?. Social Psychology of Education, 13: 409-424.
Kutlu, M., Balcı, S., Yılmaz, M. (2004). İletişim Beceri Eğitiminin Öğrencilerin Kendilerini
Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Lyrakos, G.N., Damigos, D., Mavreas, V., Georgia, K., Dimoliatis, I.D.K. (2010). A translation and
validation study of the Life Orientation Test revised in the Greek speaking population of
nurses among three hospitals in Athens and Ioannnina. Social Indicate Research, 95:129-142.
National Curriculum Statement (2003). Life orientation. Department of Education, South Africa,
Erişim: http://www.education.gov.za/Curriculum/GET/doc/life.pdf, 10.01.11.
Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O., Oğuzhanoğlu, N. (2002). Üniversite öğrencilerinde depresif
belirtiler ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:155-161.
Özdamar, K. (2001). SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
Özdemir, G. (2011). Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileri ve yaşam yönelimlerinin
stresle baş etme tutumları üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.
Özgür, G., Gümüş, A.B., Durdu, B. (2010). Evde ve yurtta kalan üniversite öğrencilerinde yaşam
doyumu. Journal of Psychiatric Nurses, 1(1):25-32.
Scheier, M. F. and Carver C. S. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and implications
of genreralized outcome expectancies. Health Psychology, 4 (3), 219-247.
Seligman, M. (2000). Optimism, pessimism and mortality. Mayo Clinic Proceedings, 75( 2), 133-134.
Summak Gören, A.E. (2003). Youngsters' multi-dimensional future perceptions by the year 2020,
Foresight, 5(3): 43 – 47.
Şahin, C. (2009). Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri. Selçuk
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27:271-286.
Temel, E., Bahar, A., Çuhadar, D. (2007). Öğrenci hemşirelerin stresle başetme tarzları ve
depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5):107-118.
Tezel, A., Arslan, S., Topal, M, Aydoğan, Ö., Koç, Ç., Şenlik, M. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin
problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(4): 1-10.
Türk Dil Kurumu (TDK) (2011). İyimserlik, Kötümserlik, Erişim: http://www.tdk.gov.tr, 15.02.11.
Yalım, D. (2007). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin uyumu: psikolojik sağlamlılık, başa çıkma,
iyimserlik ve cinsiyetin rolü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bodur, G., Işık, B., Kaya, H., Şenyuva, E. (2012). Hemşirelik Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşam
yönelimi ve ilişkili faktörler. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1535-1546.
1546
Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara.
Yıldırım, A., Hacıhasanoğlu, R., Karakurt, P. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal durumlarının
ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,
11(2): 1-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com