Buradasınız

İlköğretim 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabına ilişkin eleştirel bir bakış

A critical view of guide book for teachers of music lesson in 8th class of primary education school

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is aimed at analyzing the guide book for teachers of music lesson in 8th class of primary education under learning field, attainment and efficiency dimensions, determining coincidence of mentioned dimensions and specifying functionality levels of these dimensions in music education. In the direction of specified goal, the data has been collected by scanning literature and analyzing documentation. Under research findings, the learning field, it is deduced that the learning field in relation to “Birlikte Seslendirelim and Atatürk’üm” Captions in Guide Book for Teachers of Music Lesson in 8th Class coincides with efficiency dimensions, and they are determined according to desired activities in teaching of the issue, and the learning field in relation to Captions “İstiklal Marşı’mız, 9/8’lik Aksak Ölçü, Gururla Söylüyorum, Seslerin Oyunu, Müzikte Dizileri Tanıyalım, Senkop (Aksatım), Sanat ve Müzik, Türkülerimizin Öyküleri, Kendi Ritim Kalıbımı Oluşturuyorum, Müzikte Çok Seslilik, Geleneksel Müziklerimiz, Benim Ezgim, Ezgilerimiz, Ata’mızın Gözüyle Müzik ve Müziğin Evrenselliği” coincides with attainment dimensions and they are determined according to desired activities in teaching of the issue, but there are shortcomings in learning field, attainment and efficiency dimensions. Under these conclusions, it is established that functionality levels of learning field-attainment efficiency that mentioned in guide book for teachers of music lesson in 8th class of primary education, in the process of music education are too low.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, ilköğretim 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının, öğrenme alanı, kazanım ve etkinlik boyutları açısından incelenmesi, söz konusu boyutların örtüşme durumunun tespit edilmesi ve bu boyutların müzik eğitimi ve öğretimi sürecindeki işlevsellik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda veriler literatür taraması ve doküman analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda; ilköğretim 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabında yer alan “Birlikte Seslendirelim ve Atatürk’üm”, başlıklı konulara ilişkin öğrenme alanı ile kazanım boyutlarının örtüştüğü ve konunun öğretiminde yaptırılması istenen etkinliklere uygun olarak belirlendikleri, “İstiklal Marşı’mız, 9/8’lik Aksak Ölçü, Gururla Söylüyorum, Seslerin Oyunu, Müzikte Dizileri Tanıyalım, Senkop (Aksatım), Sanat ve Müzik, Türkülerimizin Öyküleri, Kendi Ritim Kalıbımı Oluşturuyorum, Müzikte Çok Seslilik, Geleneksel Müziklerimiz, Benim Ezgim, Ezgilerimiz, Ata’mızın Gözüyle Müzik ve Müziğin Evrenselliği” başlıklı konulara ilişkin öğrenme alanı ile kazanım boyutlarının örtüştüğü ve konunun öğretiminde yaptırılması istenen etkinliklere uygun olarak belirlendikleri ancak, öğrenme alanı, kazanım ve etkinlik boyutlarına yönelik eksiklikler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilköğretim 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının, öğrenme alanı, kazanım ve etkinlik boyutlarının müzik eğitimi ve öğretimi sürecindeki işlevsellik düzeylerinin düşük olduğu kanaatine varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Albuz, A. ve Akpınar, M. (2009) 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı ve Yeni
Yaklaşımlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler
Kitabı, ss: 175-183.
Aydoğan, S. (2004) İlköğretim Müzik Ders Kitapları, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden
Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss:543-547.
Büyükkaragöz, S., ve Çivi, C. (1997) Genel Öğretim Metotları, İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2003). “Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi”. Ankara: Anı Yayıncılık.
Demirbaş, M., ve Yağbasan, R. (2002) Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmen Kılavuz Kitaplarının
Önemi ve Öğretimdeki Yeri Üzerine Bir İnceleme, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın
Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC.
Demirci, B. (2009) 2006 İlköğretim Müzik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz
Kitabı Ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamadaki Görünümüne Yönelik
Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Ankara.
Günay E. ve Özdemir M., A. (2003) Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme, İstanbul:
Bağlam Yayıncılık.
Kılıç, A. (2009) İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Öğretmen Kılavuzuna Duyulan İhtiyaç ve
İçeriği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss:295-309.
Kılıç, D. (2005) Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Editör: Özcan Demirel ve Kasım
Kıroğlu, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Küçükahmet, L. (2002) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayınları.
MEB (2004) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarında Okutulacak Ders Kitaplarının
Yarışma Yoluyla Hazırlanmasına İlişkin Şartname. http://ttkb.meb.gov.tr/ (Erişim
tarihi:23.03.10).
MEB (2006). İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı. Ankara.
Özçelik, D., A. (1998) Eğitim Programları ve Öğretim, Ankara: ÖSYM Yayınları.
Özdemir, N., ve Koç, Y. (2009) Müzik İlköğretim 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Saray
Matbaacılık.
Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi, Evrensel Müzikevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com