Buradasınız

Okul öncesi eğitim kurumları yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen algıları

Pre school education teachers' perceptions of their administrators’ instructional leadership behaviors

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to explore the perceptions of preschool teachers in terms of their principals’ instructional leadership behaviors. Research is designed with a general scanning model. 162 preschool teachers chosen from a chain of a private school, from 12 provinces, constituted the study sample. "School Principals' Instructional Leadership Behaviors Survey", previously developed by Sisman (2004) was used as a tool for data collection. Results of the study showed that perceptions of teachers' about their administrators' instructional leadership behaviors were found to be satisfactory. Teachers, who work in schools located in cities out of Istanbul appeared be more positive when compared to teachers, who work in Istanbul schools.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, özel bir eğitim kurumu bünyesinde bulunan, okul öncesi eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerinin öğretim liderliği görevlerini ne derecede yerine getirdiklerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma, genel tarama yöntemi esas alınarak yapılmıştır ve veri toplama aracı olarak, Şişman (2004) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, zincir bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren özel bir koleje bağlı, on iki ilde okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 162 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin okul müdürleri hakkında genelde olumlu olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul dışındaki okullarda görev yapan öğretmenlerin algıları, İstanbul’daki okullarda görev yapan öğretmenlere göre daha olumlu olarak belirlenmiştir.
318-338

REFERENCES

References: 

Blase, J. & Blase, J. (1999). Effective instructional leadership, teachers perspectives on how
principals promote teaching and learning in school. Journal of Educational Administration. 38 (2),
130-141.
Bakioğlu, A. (1996). Professional development of educators, unpublished research. Istanbul: Faculty of
Education, Marmara University.
Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö. & Özcan, K. (2010) Influence of trust in principals mentoring
experiences at different career phases. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 16 (2): 245-258.
Bakioğlu, A. & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Mentorluk süreci ve yeni eğilimler. Eğitimde Mentorluk (ss.
41-73). A, Bakioğlu (ed.). Nobel Yayınları: İstanbul.
Bryke, A.S. & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resources for school reform.
Educational Leadership, 6 (60), 40–44.
Bush, T. & Coleman, M. (1995). Professional development for heads: The role of mentoring.
Journal of Educational Administration, 33 (5), 60–73.
Can, N. (2007). İlköğretim okulu yöneticisinin bir ilköğretim lideri olarak yeni öğretim
programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasındaki yeterliliği, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2),
228-244.
Çalhan, G. (1999). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul: Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dalgıç. G. (2011). Okul yöneticisi kariyer evrelerinin yansıtıcı düşünme uygulamaları ile ilişkisi,
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Daresh, J. C. & Liu, C. (1985). High school principals’ perceptions of their instructional leadership behavior.
Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Association.
ED291138. Ulaşım. Tarihi: 29 Temmuz 2011.
De Bewosie, W (1984). Synthesis of research on the principal as instructional leader. Educational
Leadership, 41(5), 14-20.
Griffin, M. S. (1993). Instructional leadership behaviours of catholic secondar school principals. Unpublished
PhD Dissertation. The University of Connecticut.
Gümüşeli, A. İ. (1996). İstanbul ilindeki ilköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları.
Yayınlanmamış Araştırma. İstanbul: Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gürsel, M. (2006). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının değerlendirilmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği
standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 16(4), 537-577.
Hargreaves, A. (2002). Teaching and betrayal. Teachers and Teaching: Theory and Practice,8(3), 393–
407.
Hallinger P. & Joseph , F. M. (1983). Assesing the instructional management behaviour of
principals. The Elementary School Journal, 86 (2), 218-247.
King, D. (2002). Beyond instructional leadership: The changing shape of leadership. Educational
Leadership, 59(8), 61-63.
Krug, S. (1992). Instructional leadership, school instructional climate and student learning outcomes. (Eric
Document Reproduction Service). http://www.eric.ed.gov. ED359668. Ulaşım. Tarihi: 2
Kasım 2011.
Larsen, T. J. (1987). Identification of instructional leadership behaviors and the impact of their implementation on
academic achievement. Paper presented at the annual meeting of the American Educational
Research Association. (Eric Document Reproduction Service). ED281286. Ulaşım. Tarihi: 5
Nisan 2010.
Özdemir, S. & Sezgin, F. (2000). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü Sosyal Bilimler Dergisi. 20, 265-282.
Palladino, M. J. (1998). A study that explores Massachusetts public school principals’ views regarding
instructional leadership and the design of principal professional development activities. Dissertation Abstracts
International (UMI 9828028). Ulaşım Tarihi: 10 Aralık 2011.
Şişman, M. (1996). Etkili okul yönetimi. Osmangazi Üniversitesi. Yayınlanmamış Araştırma Raporu,
Eskişehir.
Şişman, M. (2004). Öğretim liderliği. 2. Baskı. Ankara: Pegem Yayınları.
Taş, A. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri (Burdur-Isparta
illeri örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Whitaker, B. (2003). Instructional leadership and principal visibility. The Clearinghouse, 70 (3), 155-
156.
Wildly, H. & Dimmock C. (1993). Intstructional leadership in primary and secondary schools in
Western Australia. Journal of Educational Administration, 31 (2), 43-62.
Wenger, E. (2008). Communities of practice. Cambridge University Press: United States.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com