Buradasınız

Türk halk oyunları müziklerine ait geleneksel ritmik yapıların ölçü ve usul kavramları çerçevesinde değerlendirilmesi

Appraising traditional rhythmical structures of Turkish folk dances musics as a part of meter and “usul” concepts

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The rhythm component is an important application tool in the evaluating phase of musical works metrically. Turkish Folk Music and folk dances’ music with or without lyric which is an important subcategory of it are cultural components, which contain measure forms. In the determination phase of thousands of works which belong to Turkish Folk Music repertoire, even the metric textures which belong to these works have been determined, and these appearing measure forms have held the distinction of being musical components, which provide the determination of time values and beat numbers of musical works. But these determined measure forms have been recognized as equivalent to traditional rhythmic performing methods, and some inaccurate digestions have been made based on the “usul” system basis that is used as a traditional performing form in Classical Turkish Music and the whole repertoire has been digested based on this “usul” system. So, the difference between counting music, stroking beats or playing has not been taken into consideration.Classification as playing forms and determination of performing forms, which are already existing and, which appears by a complete improvised conception and mostly carried on by a relation between the adept and the apprentice, based on all sorts of characteristic properties, which are analyzed on academic environments will reveal beats or methods of the traditional rhythmic performing of Turkish folk dances music. This article should be perceived as a starting point, a first step or a guide for determination works, which will be done in this context.
Abstract (Original Language): 
Ritim unsuru müzik eserlerinin metrik olarak değerlendirilmesi aşamasında önemli bir başvuru aracıdır. Türk Halk Müziği ve onun önemli bir kolu olan sözlü ya da sözsüz halk oyunları müzikleri bünyesinde ölçü kalıplarını barındıran kültür öğeleridirler. Türk Halk Müziği repertuarına ait binlerce eserin tespiti aşamasında bu eserlere ait metrik yapılar da belirlenmiş, ortaya çıkan bu ölçü kalıpları müzik eserlerinin ritmik yapılarına ait zaman değerlerinin ve vuruş sayılarının tespitini sağlayan müzik unsurları olma özelliğini taşımışlardır. Fakat tespit edilen bu ölçü kalıpları geleneksel ritmik icra biçimleri ile eşdeğer tutulmuş, Klasik Türk Müziğinde geleneksel birer icra şekli olarak kullanılan usul sistemi esasına göre bir takım hatalı tasnifler yapılmış ve tüm repertuar bu usul sistemine göre tasnif edilmiştir. Böylece müziği saymak ile usul vurmak ya da çalmak arasındaki fark göz ardı edilmiştir. Var olan ve tamamen doğaçlama bir anlayışla ortaya çıkan, çoğunlukla bir usta çırak ilişkisi ile devam ettirilen icra biçimlerinin bilimsel ortamlarda incelenerek her türlü karakteristik özelliklerinin türlere göre belirlenmesi, birer çalınış biçimi olarak tasnif edilmesi ile Türk Halk Oyunları müziklerine ait geleneksel ritmik icra usul ya da biçimleri de ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu makale bu anlamda yapılacak olan tespit çalışmalarına bir başlangıç noktası, bir ilk adım ya da yol gösterici şeklinde algılanmalıdır.

REFERENCES

References: 

Arseven, V. (1957).“Türk Halk Müziğinde Metrik Sistem”, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi , Sayı
100-101, s.1590
Atalay, A.(2009).“Müzik Eğitiminde Ölçü Gruplamaları ve Tanımlamalarına Yeni Bir Bakış”, 8.Ulusal
Müzik Eğitimi Sempozyumu, OMÜ , Samsun, s.4-5
Gazimihal, M. R. (1928).“Anadolu Türküleri ve Musıki İstikbalimiz”, Maarif Matbaası , İstanbul ,
İstanbul Kültür Üniversitesi (2011).“Türk Sanat Müziği” Türk Sanat Müziği Topluluğu Ana Sayfası,
http://www.iku.edu.tr/TR/98765-4-0-1-3538-
7/T%C3%BCrk-Sanat-M%C3%BCzi%C4%9Fi
Karadeniz, E. (1970). “Türk Müziği Nazariyatı ve Esasları”, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, s.30
Öztuna, Y. (2000). “Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi”, Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, İstanbul, s. 106
Öztürk, O.M.(2005) “Arif Sağ Üstad’ın Davullar Çalınırken Çalışması Vesilesiyle Anadolu Müziğinde
Usuller”, www.turkuler.com
Öztürk, O.M. (2006). “Zeybek Kültürü ve Müziği”, Pan Yayıncılık, İstanbul, s.167-170
Sarısözen, M. (1962). “Türk Halk Musıkisi Usulleri”, Ankara ,
Terzi, C.(1992).“Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit ve Tasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm
Yolları”, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul, s.15-16-
18-19-63-65

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com