Buradasınız

KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜLMESİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NİN KURUMSAL İTİBARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

MEASUREMENT OF CORPORATE REPUTATION: AN APPLICATION OF THE EVALUATION OF THE CORPORATE REPUTATION OF KARABUK UNIVERSITY BY ITS STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v2i1.53

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It’s known that there has been a continuous change in the education services both in Turkey and in the world in recent years. In this sense, it has been observed that the universities have adopted a student-oriented (customer-oriented) service mentality and have been in struggle for providing correct, rapid, trustable and comfortable services. This research seeks to analyze the corporate reputation evaluations of students who are the internal stakeholders of educational organizations, and to find out whether there is a difference between individual evaluations of corporate reputation . In this research, the Corporate Reputation Scale developed by Fombrun and his colleagues has been used. The universe of the research is all the students being educated in Karabük University. While sampling from this universe, the Layered-Sampling method which is one of the sampling methods with probability has been used. For the analysis of the data, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 18.0 has been used. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was applied to the data obtained by questionnaire. MANOVA analysis has been used to check whether there is a difference about the corporate reputation of Karabuk University, considering the demographic and educational information regarding the students.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de eğitim hizmetlerinde sürekli bir değişimin yaşandığı bilinmektedir. Bu anlamda üniversitelerin öğrenci (müşteri) odaklı hizmet anlayışını benimseyerek; doğru, hızlı, güvenilir, konforlu bir hizmet sunma çabası içine girdikleri görülmektedir. Bu araştırma, eğitim örgütlerinin iç paydaşlarından biri olan öğrencilerin, kurumsal itibara ilişkin yaptıkları değerlendirmeyi analiz edebilmeyi ve bu değerlendirme açısından, bireyler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada kurumsal itibarın ölçümü için Fombrun ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kurumsal İtibar Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesi, Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin tamamıdır. Bu ana kütleden örneklem büyüklüğü hesaplanırken, ihtimalli örnekleme yöntemlerinden biri olan “Katmanlı Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 18.0 sürümünden programından yararlanılmıştır. Anket yoluyla elde edilen verilere Tek Faktörlü Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmaktadır. MANOVA analiziyle öğrencilerin demografik ve okul bilgileri dikkate alınarak Karabük Üniversitesi’nin kurumsal itibarı karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadığı ölçülmeye çalışılmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akmehmet, D. (1998), “Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj”, Işıl Ofset, İstanbul.
Altıntaş, H. (2006), “Müşteri Sermayesi Yönetimi”, Alfa Aktüel, İstanbul.
Alvesson, M. (2002), “Understanding Organizational Culture”, Sage Publications, London.
Aydemir, A. B. (2008), “İşletmelerin Yeni Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal İtibar”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,10(2):29-53.
Bozkurt, M. (2011), “Kurumsal İtibar Yönetiminin Müşteri Değerlendirme Sürecine Yansıması Ve Etkileri: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Çakmak, Ç. Ali (2012), “Ziyaretçilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenlerinin Araştırılması: Karabük Şehir Merkezinde Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2):195-215.
Corporate Reputation, http://www.harrisinteractive.com/services/reputation.asp Erişim Tarihi: 07.12.2012.
Dinçer-Ker, M. (2001), “İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kişisel İmaj”, İstanbul.
Dowling, G. R. (1994), “Corporate Reputations Strategies for Developing The Corporate Brand”, UK Edition, London.
Ergenç, E. (2010), “Kurumsal İtibar Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Forbrun, C. J. (1996), Reputation Realizing Value From The Corporate Image, Boston: Harward Business School Press, USA.
Fombrun, C. J., Gardberg, N. A. ve Sever, J. M. (2000), “The Reputation Quotient Sm: A Multi Stakeholder Measure of Corporate Reputation”, The Journal of Brand Management, 7(4):241-255.
Heally, R. ve Grilffin, J. J. (2004), “Building BP’s Reputation: Tooting Your Own Horn 2001–2002”, Public Relations Quarterly, 49(4):28-41.
Hellriegel, D. Slown, J. W. Woodman, R. (1995), “Organizational Behavior, Minneapolis”, West Pub. Co.
Gardberg, N. A. ve Fombrun, C. J. (2002). “The Global Reputation Quotient Project: First Steps Towards a Cross-National Valid Measure of Corporate Reputation”, Corporate Reputation Review, 4(4):303-307.
Kadıbeşegil, S. (2006), “İtibar Yönetimi”, MediaCat Yayınları, İstanbul.
Kağnıcıoğlu, D. (2007), “Endüstri İlişkileri Boyutuyla Sosyal Sorumluluk”, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Kuyucu, B. A. (2003), “Kurumlarda Başarılı ve Etkin İtibar Kurumlarda Başarılı ve Etkin İtibar Yönetimi”, Ar-Ge Danışmanlık Yayınları, İstanbul.
Larkin, J. (2003), “Strategic Reputation Risk Management”, Palgrave Macmillan, New York.
Nakip, M. (2006), “Pazarlama Araştırmaları ve SPSS Uygulamaları”, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Namal, B. (2011), “Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü: Kırgızistan Üniversiteleri Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Nemli, E. (2000), “Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayiide Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları”, İstanbul Sanayi Odası Yayınları, İstanbul.
Nguyen, N. ve Leblanc, G. (2001), “Corporate İmage and Corporate Reputation Customers Rretention Decisions in Services”, Journal of Retailing and Customer Services, 8:227-236.
Öncel, M. (2010), “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi: Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
Özalp, İ. (2001), “İşlemelerde Paydaş Kavramı ve Paydaşların Yönetim”, 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 24-26 Mayıs 2001. Business & Management Studies: An International Journal Vol.:2 Issue:1 Year: 2014 103
Yahya FİDAN, Güner ÇÖL ve Selçuk YURTSEVER
Ranft, L., Annete, G. R. Ferris, R. ve Buckley, M.C. (2006), “Marketing The Image of Management: The Cost and Benefits of Ceo Reputation”, Organizastional Dynamics, 35(3):279-290.
Rosson, P. ve Gassman, H. (2002), “Who Are We Now? M&As and Corporate Visual Identity Choice”, Erişim: 06.12.2012, http://cibs.management.dal.ca/a013-papers/DP-195.pdf.
Tdk, (1992), “Türkçe Sözlük”, Milliyet Yayınları, İstanbul.
Turnbull, P. L. (2001), “Corporate Social Resposibility and Reputation”, Canadian Cooperative Association National Congress, Canada Saint John NB.
Van Riel, C. B. M. ve Fombrun, C. J. (2002), “Which Company is Most Visible in Your Country? An Introduction to the Special Issue on the Global RQ-Project”, Nominations, Corporate Reputation Review, 4(4):296-303.
KURUMSAL

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com