Buradasınız

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ABOUT THE IDIOMS OF THE ELAZIĞ DIALECT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Idioms play an important role in the vocabulary of a language in terms of the briskness, fluency and the richness that they add to the expressions. In this study, the non-literary idioms of Elazığ dialect is dealt with “afur küfür et-”, “cecügü gevşe-”, “degirmeni gitmiş şakşağını ara-”, “eren peren et-”, “gıcımılik gir-” etc. The idioms which are taken from the texts of the dialect-studies on the afore-mentioned Elazığ dialect and from Derleme Sözlüğü are evaluated with respect to origion, structure, meaning and syntax.
Abstract (Original Language): 
Deyimler, ifadeye katmış olduğu canlılık, akıcılık ve zenginlik bakımından dilin söz varlığı içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Elazığ ağzında, yazı dilimizin dışında kullanımı görülen deyimler ele alınmıştır “afur küfür et-”, “cecügü gevşe-”, “degirmeni gitmiş şakşağını ara-”, “eren peren et-”, “gıcımılik gir-” vb gibi. Elazığ ağzıyla ilgili ağız çalışmalarında geçen metinlerden ve Derleme Sözlüğü’nden alınan bu deyimler; köken, yapı, anlam ve söz dizimi bakımından değerlendirilmiştir

REFERENCES

References: 

AKSAN, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yay.
AKSAN, D. (2000). En Eski Türkçe’nin İzlerinde. İstanbul: Simurg Yay.
AYVERDİ, S. (1993). Türkçenin Nakışları. (Yayına Hazırlayan: Kazım Yetiş).
İstanbul: Kubbealtı Yay.
BURAN, A. ve İLHAN, N. (2008). Elazığ Yöresi Söz Varlığı. Ankara: TDK
Yay.
KAŞGARLI MAHMUD. (1992). Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi C. II (çev.
Besim Atalay), Ankara, TDK Yay.
NADELYAEV, V. M. vd., (1969). Drevnetyurskiy Slovar. Leningrad.
ÖZKAN, M. (2004). Deyimleşmiş İkilemeler, V. Uluslararası Türk Dili
Kurultayı Bildirileri (20–26 Eylül- 2004) C. II. s. 2289–2317. Ankara:
TDK Yay.
SİNAN, A. T. (2001). Türkçenin Deyim Varlığı. Malatya: Kubbealtı Yay.
TASALI, L. Harput’ta Esnaf Şeyhi. Ankara: Emek Ofset.
TÜRK DİL KURUMU. (1949). Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK
Yay.
TÜRK DİL KURUMU. (1983). (YTS) Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara: TDK
Yay.
TÜRK DİL KURUMU. (1993). (DS) Derleme Sözlüğü, I-XII. C. Ankara: TDK
Yay.
YUSUF HAS HACİP. (1991). Kutadgu Bilig. (çev. Reşit Rahmeti Arat).
Ankara: TDK Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com