Buradasınız

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNTERNET VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE ATTITUDE OF READING STUDENTS IN THE 8 TH GRADES IN TERMS OF USE INTERNET AND READING HABITS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the research is to examine the children’s attitude of reading in 8th grades in terms of internet use and reading habits. The population of the research consists of the students attending 8 th grade classes in the secondary schools under the Ministry of National Education in the provincial center of Çankırı. The sample is composed 336 children (160 girls, 176 boys), in which people from different socio-economic class as lower, middle and upper have resided, and attending in 8 th grade at six secondary schools determined by stratified sampling method. The data were collected with the “Attitude Scale towards Reading Habit” developed by Balcı (2009). Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used in the data analysis. The analyses revealed that the children who controlled use of the internet, using the internet for homework and learn, have a library, read more than 16 books a year and every day, whose parents often buy books, reading novels and stories have higher significantly attitude of reading grades on average (p<0.05).
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, sekizinci sınıfa devam eden çocukların kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının, internet kullanımı ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezindeki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının sekizinci sınıflarına devam eden çocuklar oluşturmuştur. Örnekleme, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen, alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyde yer alan altı ilköğretim okulunun sekizinci sınıflarına devam eden 160 kız, 176 erkek olmak üzere toplam 336 çocuk alınmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Balcı (2009) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorow-Smirnov, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, internet kullanımı denetlenen, interneti ödev ve bilgi edinme amaçlı kullanan, kitaplığı olan, her gün ve yılda 16’dan fazla kitap okuyan, ailesi sık sık kitap satın alan, 21-30 adet kitabı olan, roman-hikâye okuyan çocukların kitap okumaya ilişkin tutumları önemli düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).
115-132

REFERENCES

References: 

AKÇAMETE, G. (1990). Okuma Akıcılığı ve Anlama. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 435-440.
AKSAÇLIOĞLU, A. ve YILMAZ, B. (2007). Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve
Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk
Kütüphaneciliği, 21(1), 3-28.
Anonim. (2011). Türkiye Okuma Kültürü Haritası. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
Anonim. (2012a). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2011-2012.
http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2011_20...,
Erişim tarihi: 13.11.2012.
Anonim. (2012b). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. T.C. Türkiye
İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10880
Erişim tarihi: 21.12. 2012
ARAL, N. ve AKTAŞ, Y. (1997). Çocukların Televizyon ve Diğer Etkinliklere
Harcadıkları Sürenin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 13, 99-105.
ARICI, A. F. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Durumları.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
ARICI, A. F. (2008). Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile
Mülakatlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
5(10), 91-100.
129 Ender DURUALP
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013 s. 115-132, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/1 2013 p. 115-132, TURKEY
ARICI, A. F. (2009). Okumayı Nasıl Sevdiler? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 47-58.
ASLAN, Y., ÇELİK, Z. ve ÇELİK, E. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma
Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124.
BALCI, A. (2009). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına
Yönelik Tutumları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 6(11), 265-300.
BAMBERGER, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme (çev. B. Çapar). Ankara:
Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.
BAYRAM, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (2. Baskı). Bursa: Ezgi
Yayınevi.
BEENTJES, J. W. H. ve VOORT, T. H. A. (1988). Television’s Impact on Children’s
Reading Skills: A Review of Research. Reading Research Quarterly, 23, 389-413.
BİRCAN, İ. ve TEKİN, M. (1989). Türkiye’de Okuma Alışkanlığının Azalması Sorunu
ve Çözüm Yolları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
22(1), 393-410.
BİRKETS, S. (2004). The Truth About Reading. School Library Journal, 11, 50-51.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (16. Baskı).
Ankara: Pegem Akademi.
CAN, R., TÜRKYILMAZ, M. ve KARADENİZ, A. (2010). Ergenlik Dönemi
Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 11(3), 1-21.
DEMİRER, V., ÇİNTAŞ YILDIZ, D. ve SÜNBÜL, A. M. (2011). İlköğretim
Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımları ile Kitap Okuma
Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Konya İli Örneği. İlköğretim Online, 10(3),
1028-1036. http://ilkogretim-online.org.tr, Erişim tarihi: 10.01.2013.
130 Ender DURUALP
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013 s. 115-132, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/1 2013 p. 115-132, TURKEY
DENGİZ, A. Ş. ve YILMAZ, B. (2007). 2004 İlköğretim Programında Okuma ve
Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bilgi
Dünyası, 8(2), 203-229.
DÖKMEN, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir
Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
DURAK BATIGÜN, A., KILIÇ, N., AKÜN, E. ve ÖZGÜR, P. (2010). İnternet
Bağımlılığı: Kişilik Özellikleri, Psikolojik Belirtiler, Sosyal Destek ve İlişkili
Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından Bir İnceleme. Ankara: Tübitak
Destekli Projeler
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=121564_69
044d0f5cae0127069ba605078e8ce0, Erişim tarihi: 26.12.2012.
EVRA, J. V. (1998). Television and Child Development. New Jersey: Lawrance
Erlbaum Associates.
GRİFFİTHS, M. (1999). Internet Addiction: Fact or Fiction? The Psychologist: Bulletin
of the British Psychological Society, 12(5), 246-250.
http://www.academia.edu/429664/Griffiths_M.D._1999_._Internet_addiction_F
act_or_fiction_The_Psychologist_Bulletin_of_the_British_Psychological_Socie
ty_12_246-250, Erişim tarihi: 13.01.2013.
GROEBEL, J. (1998). Warning: Children Are Watching.
http://unesdoc.unesco.org/images/ 0011/001123/112377e.pdf, Erişim tarihi:
10.01.2013.
GÜR, S. G., DALMIŞ, İ., BOZ, N., KIRMIZIDAĞ, N. ve ÇELİK, Z. (2012).
Türkiye’nin Gençlik Profili. (1. Basım), Ankara: Seta Yayınları.
GÜRCAN, H. İ. (1996). Okuma Alışkanlığı ile Kitap Yayımcılığının Kültürel İletişim ve
Teknolojisine Bağlı Sorunları Karşısında Türkiye Koşulları Temelinde Bir
Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
HAMPTON, P. M. (1985). The Effects of Television Viewing on Reading Achievement
and Leisure Time Reading. Unpublished Master Thesis, Georgia: University of
Georgia.
131 Ender DURUALP
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013 s. 115-132, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/1 2013 p. 115-132, TURKEY
HİRSCH, S. G. (1999). Children’s Relevance Criteria And İnformation Seeking on
Electronic Resources. Journal of the American Society for Information Science,
50, 1265-1283.
HUGHES HASSEL, S. ve LUTZ, C. (2006). What Do You Want To Tell Us About
Reading? Litarature Surveys and Research, 4, 39-45.
KELEŞ, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Kitap Okuma Alışkanlığının
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
KURULGAN, M. ve ÇEKEROL, G. S. (2008). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane
Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258.
METE, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir
Araştırma (Malatya İli Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitim Dergisi, 1(1), 43-66.
MOKHTARİ, K., REICHARD, C. A. ve GARDNER, A. (2009). The Impact of İnternet
and Television Use on The Reading Habits and Practices of College Students.
Journal of Adolescent and Adult Literacy, 52(7), 609-619.
MOLFESE, V. J., MODGLIN, A. ve MOLFESE, L. D. (2003). The Role of
Environment in The Development of Reading Skills. Journal of Learning
Disabilities, 36, 59-67
ODABAŞ, H., ODABAŞ, Z. Y. ve POLAT, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin
Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilim Dünyası, 9(2), 431-465.
ÖZDEMİRCİ, F. (1990). Niçin Az Okuyoruz Kamuoyu Araştırması Sonuçlandı. Türk
Kütüphaneciliği, 4(3), 154-155.
ÖZEN, F. (2001). Türkiye’de Okuma Alışkanlığı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
SAĞLAMTUNÇ, T. (1990). Türkiye’de Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin 4.
Sınıf Öğrencilerinin Özgür (bos) Zaman-Ders Dışı Okuma Alışkanlıkları
Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 4(1), 3-21.
132 Ender DURUALP
______________________________________________
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/1 2013 s. 115-132, TÜRKİYE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 2/1 2013 p. 115-132, TURKEY
SUNA, Ç. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıklarını Etkileyen
Etmenlerin Analitik Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
SÜNBÜL, M., ÇALIŞKAN, M., YILMAZ, E., ÇİNTAŞ, D., ALAN, S., DEMİRER, V.
ve CERAN, D. (2010). Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli
Araştırma Raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.
UNGAN, S. (2008). Okuma Alışkanlığımızın Kültürel Altyapısı. Gaziantep
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-228.
YAĞCI, Y. (2007). Çocuk ve Gençlerin Kitaba Ulaşmasındaki Köprüler. Türk
Kütüphaneciliği, 21(1), 62-71.
YILDIZ, A. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarını Belirleyen
Etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
YILMAZ, B. (2004). Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarında
Ebeveynlerin Duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com