Buradasınız

HASTANELERDE KAT HİZMETLERİ VE MEMNUNİYET ANALİZİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, it has seen that the health service sector in Turkey and in the world are in a continiously development. In this respect, both public adn private hospitals consider the treatments which are focused on customer satisfaction, and they started to find the ways of more quickly, reliable and comfortable services. By doing these studies, they aim to improve the satisfaction of customers. For improving the satisfaction of patients, not only the quality of the treatments are important, in addition to this, but the quality of the room services (foods, accommodation, cleaning, comfort, heating etc.) are also important. In threatment organizations which have sleeping patients (hospitals), the importance of the room services and room services become more important with the increasing of the eşpectation of the patients. In this research, we tried to establish the affects of the room services on treatments and care services in Afyon Kocatepe University Hospital patients which are needs to be in bed. Room services are subjected in three factor groups (accommodation services, Food services, and Security services), and it is shown that the factor of Accommodation services has more importance between them.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de sağlık hizmetleri sunumunda sürekli bir değişimin yaşandığı bilinmektedir. Bu anlamda gerek kamu, gerekse özel sektöre ait hastanelerin müşteri (hasta) odaklı tedavi anlayışını benimseyerek; doğru, hızlı, güvenilir, konforlu bir hizmet sunma çabası içine girdikleri görülmektedir. Bu doğrultuda yapılan düzenlemeler ile hasta memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Hasta memnuniyetinin artırılması için tedavi hizmetleri kalitesi yanında kat (beslenme, barınma, ısınma, temizlik, konfor vb.) hizmet kalitesinin de artırılması gerekmektedir. Bu nedenle hastanelerde kat hizmetlerinin önemi hastaların beklentilerindeki artışla birlikte daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma ile, kat hizmetlerinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların memnuniyet düzeylerine etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Kat hizmetleri üç faktör grubunda (Fiziksel Koşullar, Beslenme hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri) incelenmiş olup fiziksel koşullar ile ilgili faktör grubunun daha fazla ağırlığının olduğu görülmüştür.
155-171

REFERENCES

References: 

Ak, B., Mete, M., Sargutan, E., (1998) Hastanelerde Ev İdaresi Hizmetleri Paksil Ltd.Şti. Yayını, No: 001, Ankara. s.1-10
Bearden William O. And Jesse E.Teel, (1983), "Selected eterminants of Consumer Satisfaction and Complaint Reports", Journal of Marketing Research, 20, February, s.21-28.
BERRY, L., PARASUROMEN and ZEİTHAML ve Ark. , (1985), "Quality Counts İn Services, Too, Business Horizans", s.44.
Sosya
l Bilimler Dergisi
169
BIYIKLI, Hikmet, (2007), Sağlık İşletmelerinin Kurumsal Birleşmelerinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. s.63
BUTLER, Daniel, Sharon L. OSWALD and Douglas E.TURNER, (1996), "The Effects Of Demographics On Determinants Of Perceived Health-Care Service Quality: The Case Of Users And Observers", Journal Of Management İn Medicine, Vol.10, Nob5, s.8-20.
CARMAN, James M., (2000), "Patient Perceptions Of Service Quality: Combining the Dimensions", Journal of Management Of Medicine, v.14, n.5/6, s.339-356.
ENGİZ, O., (1997), Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatmini Hastane Yöneticiliği Edit: Hayran, O., Sur, H., Nobel Tıp Kitapevleri Ltd., s. 61-87
GİESE, L.J., ve Cote, A.J., 2002, Defining Consumer Staisfaction Academy of marketing science Review, vol.2000, no.1, s.1-24
Gilbert, D., ve HORSNELL, S., (1998), Customer Satisfaction Measurement Practive in United Kingdom Hotels, Journal of Hospitality& Tourism
Research, Vol.22, No.4, s.464.
HOWARD, J., (1999), Hospital customer service in a changing healthcare world: does it matter? Journal of Healthcare Management, 44 (4), s.312-325.
International Organization For Standartization (ISO), http://www.iso.ch (26.01.2008)
John Joby, (1992), "Patient Satisfaction: The Inpact of Past Experience", Journal of Health Care Marketing, Vol:12, No:3, September, s.56-64.
KİYMİR, Bülent, Sağlık Kuruluş Kalite Yönetimi, I. Ulusal Sağlık
Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 4-7 Mayıs 1994. Kuşadası, Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir, 1995, s.15.
KOZAK, M.A., (2005), Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. s.1
McGLYNN, Elizabeth, A Six Chanlenges in Measuring the Quality of
Health Care, Health Affairs, May/June 1997, s.7.
NYKİEL, R.A., 2005, Hospitality Management Strategies, Upper Saddle River, New Jersey.s.200
Olalı, H. Ve Korzay, M., (1993), Otel İşletmeciliği, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. s.298
OLİVER, R.L.,
(1997)
, Saticfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, Mcgraw-Hill, Newyork. s.14
Atill
a KARAHAN 170
Özgen, H., (2002), Çağdaş Hastane Yönetim Anlayışı Ve Türkiye'deki Uygulamalar, Ç.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Yayın no: 2, Adana. s.73
PARASURAMAN, ZEİTHAML,
BERRY
, (1985), "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research"', Journal of Marketing, s.69.
PİZAM, A. Ve ELLİS,
T.
, (1999), Customer Satisfaction and Its Measurment in Hospitality Enterprises, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11/7, s.339.
Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 13 Ocak 1983 Tarih ve 17927 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. www.saglik.gov.tr. 18.02.2008
Sağlıkbank Review Aylık Sektörel ve Mevzuat Gazetesi, (Mart 2008), yıl 1, sayı 7, s.3
SCHNEIDER,
M.
, TUCKER G. And SCOV AK, M., (1999), The Professional Housekeeper. Fourth Edition. John Wiley & Sons, Inc. New
York, s.3-5.
Seçim, H., (2002), Türkiye 'deki Hastaneler İçin Bir Yönetim Organizasyon Modeli Önerisi, www.merih.net (10.11.2006) s.1
Seçim, H.,(1985) Hastane Yönetim ve Organizasyonu, Türkiye'de Hastanelerin Organizasyonu İçin Bir Model Önerisi, A.Ü. A.Ö.F. Yayın No: 53, Eskişehir. s.34
Sevin, H.D., (1998), Hastane İşletmelerinde kat Hizmetleri, Maliyeti ve Kontrolu, Ankara İli Uygulama Örnekleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.s.32-33
SİMPSON, M. Ve Ark.,
(1991
) "Doctor- Patient Cominication: the Toronto consensus" ,, British Medical Journal; 303, s.385.
STEFFEN, Teresa, NYSTROM, Paul C., (1996) "Satisfaction With Nursing Homes" Journal of Health Care Marketting, Volume 6, Issue 3, s.31-38
ŞAFAK, Ş., (1998), Kurumlarda Sağlıklık Çevre ve Ev İdaresi, I. Ulusal Kurum Ev Dairesi Kongresi, Ankara, s. 11-12
TAVMERGEN, P., (2002), Turizm sektöründe Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara
TOKYÜREK, Ş. Ve KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., (2002), Konaklama tesislerinin kat hizmetlerinde çalışan personelin özelliklerinin ve kat hizmetlerinin değerlendirilmesi, G.Ü. Mesleki Eğitim Dergisi, 4 (8): 37-47.
Sosya
l Bilimler Dergisi
171
Tunç, A., ve SEVİN, D., (2000), "Hastane İşletmelerinde Kaliteli Konaklama Hizmetlerinin Sürdürülmesinde Kat Hizmetleri" , Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, c.5, s.2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com