Buradasınız

Okullarda Öğretmenlere Yönelik Performans Yönetimi Uygulamaları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD184
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to identify the relationship level between performance management applications at primary schools and the organizational commitment levels of teachers. With this purpose, in this study, firstly, if the teachers’ opinions about the performance management applications at their schools and their organizational commitment levels are differed or not according to their length of service, educational status, the number of teachers at the school they work and their branches was identified. Later, it was tried to identified the level of relationship between the teachers’ organizational commitment and the performance management applications at school. The sample of the study consists of 383 teachers working in Kocaeli City. The data for the study was collected by the teacher performance management scale and organizational commitment scale. For the analysis of the teachers’ opinions for their organizational commitment levels and the performance management applications; ANOVA, t-test and Pearson product-moment correlation coefficient were used. The results of the study can be stated like that. Opinions of teachers about performance management applications differ according to their length of service on the dimension of identifying the performance aims and criteria, while their educational status differ on the performance development and evaluation dimensions. Moreover, while opinions of teachers about performance management applications differ according to the number of teachers at the school they work, they do not differ according to their branches. Furthermore, according to the results of this study, the level of organizational commitment of teachers differ according to their length of service and the number of teachers at the school they work on the dimensions of identification and internalization, while it does not differ on the dimension of adaptation. In addition, organizational commitment levels of teachers do not differ according to their educational status, they differ according to their branches. Finally in this study, significant difference between the opinions of teachers about the performance management applications at school and their levels of organizational commitment was found.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında performans yönetimi uygulamaları ile öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında bir ilişki düzeyini belirlemektedir. Bu amaçla araştırmada öncelikle öğretmenlerin okullardaki performans yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeylerinin kıdemlerine, öğretim durumlarına, çalıştıkları okuldaki öğretmen sayısına ve branşlarına göre farklılaşıp- farklılaşmadığı belirlenmiştir. Daha sonra öğretmenlerin okuldaki performans yönetimi uygulamaları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kocaeli ilinde görev yapan 383 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Öğretmen Performans Yönetimi Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Öğretmenlerin performans yönetimi uygulamalarına ve örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik görüşlerinin analizinde ANOVA, “t” testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları şu şekilde belirtilebilmektedir. Öğretmenlerin performans yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri kıdemlerine göre öğretmenlerin performans hedef ve kriterlerini belirleme boyutunda, öğrenim durumlarına göre ise performans geliştirme ve değerlendirme boyutlarında farklılaşmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin performans yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri görev yaptıkları okullardaki öğretmen sayısına göre farklılaşırken, branşlarına göre farklılaşmamaktadır. Yine araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri, kıdemlerine ve görev yaptıkları okuldaki öğretmen sayısına göre özdeşleşme ve içselleştirme boyutlarında farklılaşırken, uyum boyutunda farklılık göstermemektedir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri öğrenim durumlarına göre farklılaşmazken, branşlarına göre farklılaşmaktadır. Araştırmada son olarak da öğretmenlerin okullarındaki performans yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında da anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
231-247

REFERENCES

References: 

Ada, N.,Alver,İ.&Atlı,F.( 2008). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Manisa organize sanayi bölgesinde yer alan ve imalat sektöründe çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma.Ege Akademik Bakış Dergisi. 8(2), 487-518.
Armstrong, M. (1996). Employeereward.London: Instıtute of Personneland Development (IPD) House.
Sosyal Bilimler Dergisi 246
Aydoğdu, A. (2008).İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları okul müdürü yeterlilikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Balcı, A.(1995). Sosyal bilimlerde araştırma.Ankara: 72 TDFO Bil.Yayın. L.t.d.
Balay, R. (2000).Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Benligiray, S. (2004). Performans değerlemesi. (Editör: Ramazan Ceylan).İnsan kaynakları yönetimi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 1561, s. 139- 162.
Basyiğit, A. (2006). Örgütsel iletişimin örgütsel bağlılık üzerine etkisi(Yüksek Lisans tezi) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.
Bostancı, A. B. (2004). Türkiye’deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi(Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Bostancı, A. B. &Kayalp, D. (2011). İlköğretimokullarında öğretmen performansının geliştirilmesi.Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1),127-140.
Boyacı, A.( 2006). İlköğretim örgütlerinin performans yönetim sistemi süreçleri açısından değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Çöl, G. (2004). Örgütsel bağlılık kavramı ve benzer kavramlarla ilişkisi.İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 6(2).
Ekinci, K.(2006). Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki(Yüksek Lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Gül, H. (2002).Örgütsel Bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış, 2(1), 37-56.
İnce, M.& Gül, H.( 2005).Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
İşleyen, R. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile okuldaki öğretmen performans yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi).Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Serkan ÇORBACI, Aynur B. BOSTANCI 247
Kaygısız, A. G.(2012).İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ve karara katılma durumları arasındaki ilişki(Yüksek Lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
TheNationalUnion of Teachers (2000). A model performancemanagementpolıcyforschools. Education (School TeacherAppraisal) (England) Regulationsfrom 1 September 2000.Erişim tarihi:05 Mayıs 2012 http://www.teachers.org.uk/files/active/0/headwaysept00.pdf
Selvitopu, A. (2011).Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
Şanlı-Bulut, M. (2011). İlköğretim okullarındaki performans yönetimi uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Uygur, A.(2007).Örgütsel bağlılık ile işgören performansını incelemeye yönelik bir alan araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 71-85.
Topaloğlu,M., Koç,H.& Yavuz, E.(2008).Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bazı temel faktörler acısından analizi.Kamu-İş Dergisi,9(4).
www.kamu-is.org.tr/pdf/949.pdf
Yörük,S.&Sağban,Ş.(2012).Okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyine etkisi. TurkishStudies- International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureAndHistory Of TurkishorTurkic. 7(3), 2012, 2795-2813.
Yüce, S.(2010).İlköğretim okulu müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi(Yüksek Lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com