Buradasınız

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the correlation between leadership types of school principals mobbing experience level of teachers. The study was a relational screening model research. Population of the study were composed of 1315 primary school teachers who work in Turkish Public, in Siirt, Turkey. The study sample was not taken. In the study, scale of “Multifactor Leadership Questionnaire” developed by Bass and Avolio (1995) was used to determine the leadership styles of school principals. Scale of “Negative Behaviour Questionnaire”, developed by Finarsen and Raknes (1997) and was used to determine frequency level of mobbing experience in term of task and social relation dimension which teachers experience. The result of the study indicate that school principals displayed transformational leadership behaviours at mid-level while school principals displayed transactional leadership behaviours at low level and display transactional behaviours in low level, this means that they display transactional leadership behaviours more often than transactional leadership behaviours. The results shows that teachers, working in primary schools, are ‘sometimes’ exposed to mobbing experiences in terms of term of task and social relation dimension, effect of transformational leadership has been in negative direction and meaningful over mobbing, on the other hand, effect of transactional leadership is not meaningful over mobbing. As a result of regression analysis all sub-dimensions of transformational and transactional leadership have predictive for mobbing in terms of task and social relation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Siirt il ve ilçe merkezi sınırları içinde yer alan 66 ilköğretim okulunda görev yapan 1315 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma da örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Okul yöneticilerinin liderlik stilleri hakkında öğretmenlerin görüşlerinin belirlemek amacıyla Bass ve Avolio ve (1995) tarafından geliştirilen “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin yıldırmanın görev ve sosyal ilişkiler boyutları kapsamına giren olumsuz davranışlara maruz kalma sıklığını ölçmek amacıyla Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen “Olumsuz Davranış Soruları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre okul yöneticileri dönüşümcü liderlik davranışlarını orta düzeyde gerçekleştirdikleri, işlemci liderlik davranışlarını ise düşük düzeyde gösterdikleri ve dönüşümcü liderlik davranışlarını işlemci liderlik davranışlarından daha fazla sergiledikleri tespit edilmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yıldırmanın görev ve sosyal ilişkiler boyutlarında olumsuz davranışlara “ara sıra” düzeyinde maruz kaldıkları; yıldırma üzerinde dönüşümcü liderliğin etkisinin negatif yönde ve anlamlı olduğu; işlemci liderliğin ise yıldırma üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı ortaya konmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucunda dönüşümcü ve işlemci liderliğin tüm alt boyutlarının yıldırmanın göreve ve sosyal ilişkilere ilişkin her iki alt boyut üzerinde yordayıcı etki yaptığı tespit edilmiştir.
214-239

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik
özellikleri ve empati becerileri arasındaki ilişki (Ankara ili örneği).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Agervold, M. ve Mikkelsen, E. G. (2004). Relationships between bullying,
psychosocial work environment and individual stres reactions
relationships between bullying, psychosocial work environment and
individual stress reactions. Journal of Work and Stress,18 (4):336-351
Akbaba Altun, S. (2003). İlköğretim okul müdürlerinin dönüşümcü liderliğe
verdikleri önem ve uygulama düzeyleri. İlköğretim Online, 2(1): 10-
17.
Akçakaya, M. (2010). 21. yüzyılda yeni liderlik anlayışı. Ankara:Adalet.
Araújo, M. S., Elmes Mclntyre, S. ve Mendonca Mclntyre, T. (2010). Bullying
233
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
at workplace:Prevalence, individual and organizational
consequences. 6.th International Conference on Workplace Bullying-
Sharing Our Knowledge, Abstracts, 4-6 June (ss. 202-205). Institut
Sante et Societe, Montreal-Canada.
Avolio, B. J. ve Bass, B. M. (2002). Developing potential across a full range of
leadership: Cases on transactional and tranformational leadership.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Bass, B.M. (1985). Leadership and performansce beyond expectations. New York:
Free Press.
Bass, B. M., ve Avolio, B. J. (1995). MLQ-Multifactor leadership questionnairre.
California: Mind Garden.
Bass, B. M., Avolio, B. C., Jung, D. I. ve Berson, Y. (2003). Predicting unit
performance by assessing transformational and transactional
leadership. Journal of Applied Psychology, 88 (2): 207-218.
Bass, B. M. ve Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Başak Gökçe, A. (2009). Exploring the workplace mobbing and its
relationship between the concepts of organizational climate and
organizational trust. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bateman, T. S. (2002). Management: Competing in the new era. Boston:
McGraw-Hill Irwin.
Berson, Y. ve Avolio, B. J. (2004). Transformational leadership and the
dissemination of organizational goals:A case study of
telecommunication firm. The Leadership Quarterly, 15: 626-646.
Björkquist, K., K. & M. (1994). Aggression among university employees.
Agressive Behavior, 20(3), 173-184.
Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction.
Educational Administration Quartely, 37 (5): 662-683.
Buluç, B. (2009a). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin
liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (57): 5-34.
Buluç, B. (2009b). İlköğretim okullarında bürokratik okul yapısı ile okul
müdürlerinin liderlik stilleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 34
(152): 71-86.
Browne, M. N. ve Smith, M. A. (2008). Mobbing in the worplace: The latest
illustration of pervasive individuailsm in American law. Employee
Rights and Employment Policy Journal, 12: 131-161.
234
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
Cemaloğlu, N. (2007a). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile yıldırma
arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33: 77-
87.
Cemaloğlu, N. (2007b). Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin farklı
değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (1):
73-112
Cemaloğlu, N. (2011). The relationship between leadership styles of primary
school principals and organizational health of school and workplace
bullying. Journal of Educational Administration, 49 (5): 1-37.
Cemaloğlu, N. ve Korkmaz, M. (2010). The relationship between
organizational learning and workplace bullying in learning
organizations. Journal of Educational Research Quarterly, 33 (3): 3-38.
Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2007). Öğretmen ve okul müdürlerinin maruz
kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig Dergisi, 46: 67-86
Cengiz, R. (2008). Profesyonel futbol kulübü yöneticilerinin dönüşümsel
liderlik stilleri ile kulüplerinin örgüt sağlığı ve futbolcuların
yıldırma (mobbing) yaşamaları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çatır, O. (2009). Modern lider tipleri ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine bir
Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anakara.
Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi, 4 (16): 423-442.
Çelik, S. ve Eryılmaz, F. (2006). Öğretmen algılarına göre endüstri meslek
lisesi müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeyleri (Ankara ili
örneği). Politeknik Dergisi, 9 (4): 211-224.
Çetiner, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik
davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri
(Burdur ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing işyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri.
İstanbul: Timaş Yayınları.
Davenport, N., Schwartz, R. D. ve Elliott, G. P. (2003). Mobbing işyerinde
duygusal taciz. (Çev. Osman Cem Önertoy) İstanbul:Sistem
Yayıncılık.
Dick, R. ve Wagner, U. (2001). Stres and strain in teaching: A structural
equation approach. British Journal of Educational Psychology, 71: 243-
259.
Dursun, Y. (2009). Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile yöneticileri için
235
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
algıladıkları dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri arasındaki
ilişki (Karabük ilköğretim okulları örneği). Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Einarsen, S., Raknes, B. I. ve Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and
harassment at work and their relationships to work environment
quality: An explatory study. European Work and Organizational
Psychologist, 4 (4): 381-401.
Einarsen, S. ve Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the
victimization of men. Violence and Victims, 12: 247-263.
Einarsen, S., Matthiesen, S. B. ve Skogstad, A. (1998). Bullying, burnout and
well being among assistant nurses. The Journal of Accupational Healty
and Safety, 6 (14): 563-568.
Eraslan, L. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik
özellikleri (Kırıkkale örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Erçetin, S. S. (1998). Lider sarmalında vizyon. Ankara: Önder Matbaacılık.
Ergener, B. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin
yıldırma yaşamaları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
(İstanbul ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ertüreten, A. (2008). The relationship of downward mobbing with
leadership and work-related attitudes. Unpublished Master's
Dissertation, Koç University Graduate School of Social Sciences,
İstanbul.
Ertürk, A. (2011). İlköğretim okullarında görevli Öğretmen ve yöneticilere
yönelik duygusal yıldırma davranışlarının incelenmesi. Yayınlanmış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Gündüz, H. B. ve Kuruçayır, A. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri
ve empatik eğilim düzeyleri. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi-
Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Yönetici Yeterlilikleri- Bildiriler
Kitabı. 01-02 Mayıs 2010 (ss.398-411). Antalya-Türkiye.
Gündüz, H. B. ve Yılmaz, Ö. (2008). Ortaöğretim kurumlarında mobbing
(yıldırma) davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri
(Düzce ili örneği). Milli Eğitim Dergisi, 37 (179): 269- 282.
Hartog, D. N., Muijen, J. V. ve Koopman, P. L. (1997). Transactional versus
transformational leadership: An analysis of the MLQ. Journal of
Occupational and Organizational Psychology, 70: 19-34.
Hater, J. J ve Bass, B. M. (1988). Superior's evaluations and subordinates'
perceptions of transformational and transactional leadeship. Journal
of Applied Psychology, 73: 695-702.
236
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
Hoel, H., Faragher, B. ve Cooper, C. (2004). Bullying is detrimental to health,
but all bullying behaviours are not necessarily equally damaging.
British Journal of Guidance and Councelling, 32(3): 367-387.
Hogh, A. ve Ortega, A. (2010). Does previous bullying increase the risk of
bullying and does becoming a new target have an impact on
personal disposition? A two-year follow-up study. 6.th International
Conference on Workplace Bullying –Sharing Our Knowledge. Abstracts.
4-6 June 2010 (ss. 42-43). Institut Sante et Societe, Montreal-Canada.
Howell, J. M. ve Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership,
transactional leadership, Locus of control and support for
innovation:Key predictors of consolidated business-unit
performance. Journal of Applied Psychology, 78: 891-902.
Hubert, A. ve Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behaviour
and mobbing. European Journal of Work and Organizational
Psychology,10 (4).
Işık, E. (2007). İşletmelerde mobbing uygulamaları ile iş stresi ilişkisine
yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
İşcan, Ö. F. (2006). Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel
özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü.Akdeniz Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 11: 160-177.
Jenkins, M., Winefield, H. ve Sarris, A. (2010). What's in a name?
Workplace bullying: Perceptions of organisational justice and
outcome in workplace bullying policies and procedures. 6.th
International Conference on Workplace Bullying–Sharing Our Knowledge.
Abstracts. 4-6 June 2010 (ss. 49-50). Institut Sante et Societe,
Montreal-Canada.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara:Nobel.
Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi,
(16), 443-466.
Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde yıldırma (mobbing) ve bir araştırma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Malatya.
Kırel, Ç. (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz ve Yönetimi. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi İİBF Yayınları.
Kılınç, A. Ç. (2009). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme
düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma
arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kırel, Ç. (2007). Örgütlere mobbing yönetiminde destekleyici ve risk azaltıcı
237
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
öneriler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2): 317-334.
Kocaoğlu, M. (2007). Mobbing (işyerinde psikolojik taciz, yıldırma)
uygulamaları ve motivasyon arasındaki ilişkinin incelenmesine
yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Korkmaz, M. ve Cemaloğlu, N. (2010). The Relationship between workplace
bullying and features of learning organizations. 6.th International
Conference on Workplace Bullying-Sharing Our Knowledge. Abstracts. 4-
6 June, 2010 (ss. 193-195). Institut Sante et Societe, Montreal-Canada.
Korkmaz, M. (2005). Duyguların ve liderlik stillerinin öğretmenlerin
performansı üzerinde etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Dergisi, 43: 401-422.
Korkmaz, M. (2007). Örgütsel sağlık üzerinde liderlik stillerinin etkisi.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(49): 57-91.
Korkmaz, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt
sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(1): 117-139.
Korek, S., Felfe, J. ve Zaepernick-Rothe, U. (2010). Transformational
leadership and commitment: a multilevel analysis of group-level
influences and mediating processes. European Journal of Work And
Organizational Psychology, 19 (3): 364-387
Kul, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi
öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) yaşama düzeyleri, örgütsel
bağlılıkları ve iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kurt, T. (2009). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stilleri ile
öğretmenlerin kolektif yeterliği ve öz yeterliği arasındaki ilişkilerin
incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kültür, Y. Z. (2006). Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin liderlik
stilleri ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.
European Journal of Work And Organizational Psychology,5 (2): 165-184.
Matthiesen, S. B., Skogstad, A. ve Einarsen, S. (2010). Is workplace conflict
and workplace bullying the same? 6.th International Conference on
Workplace Bullying-Sharing Our Knowledge. Abstracts. 4-6 June 2010
(ss. 10-11). Institut Sante et Societe, Montreal-Canada.
238
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
Mikkelsen, E. G. ve Einarsen, S. (2001). Bullying in Danish work-life:
Prevalence and health correlates. European Journal of Work and
Organisational Psychology, 10: 393-413.
Mikkelsen. E. G. ve Einarsen, S. (2002). Basic assumptions and symptoms of
post-traumatic stress among victims of bullying at work. European
Journal of work and Organisational Psychology, 11: 87-111.
Nielsen, M. B., Matthiesen, S. B., Hetland, J. ve Einarsen, S. (2010).
Workplace bullying, mental health and job-satisfaction:Findings
from a longitudinal study. 6.th International Conference on Workplace
Bullying –Sharing Our Knowledge. Abstracts. 4-6 June 2010 (ss. 58-59).
Institut Sante et Societe, Montreal-Canada.
Onbaş, N. (2007). İlköğretim okulu öğretmenlerinin eğitim örgütlerinde
duygusal şiddete ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
Owen, H., Hodgson, V. ve Gazzard, N. (2007). Liderlik elkitabı-etkin liderlik
için eksiksiz ve patrik bir klavuz. (Çev. Münevver Çelik).
İstanbul:Optimist.
Sağlam Çiçek, A. (2008). İlköğretim okullarında mobbing'e (psikolojik
şiddete) ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 32:
133-142.
Sezer, F. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin sergiledikleri liderlik
stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Şirin, E. F. (2008). Beden eğitimim ve spor yüksekokulu yöneticilerinin
liderlik stilleri ve çatışma yönetimi stratejilerinin incelenmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Stewart, J. (2006). Transformational leadership: An evolving concept
xamined through the works of Burns, Bass, Avolio, and Leithwood.
Canadian journal of Administration and Policy, 54: 1-25.
Stashevsky, S. ve Koslowsky, M. (2006). Leadership team cohesiveness and
team performance. International Journal of Manpower, 27: 63-74.
Tandoğan, H. T. (2002). Dönüştürücü ve işgördürücü liderliğin kontrol
odağına bağlı olarak personel güçlendirmeye etkisi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
239
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 Güz (5/3)
Tayyar, S. (2008). İşletmelerde psikolojik yıldırma (mobbing) ve etkilerine
yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit.
Tetik, S. (2010). Mobbing kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi. KMÜ
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12 (18): 81-89.
Toker Gökçe, A. (2006). İş yerinde yıldırma: Özel ve resmi ilköğretim okulu
öğretmen ve yöneticileri üzerine yapılan bir araştırma.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Turan, S. (2002). Organizational climate and organizational commitment: A
study of human interactions in Turkish public schools. Educational
Planning, 14 (2): 20-30.
Tutar, H. (2004) . İşyerinde psikolojik şiddet. 3. Baskı. Ankara:Platin.
Vandekerckhove, W. ve Commers, M. S. R. (2003). Downward workplace
mobbing:A sign of the times? Journal of Business Ethics, 45: 41-50.
Vartia, M. (1996). The Sources of bullying-psychological work environment
and organizational climate. European Journal of Work and
Organizational Psychology, 5 (2): 203-214.
Yavuz, E. (2008). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik davranışının örgütsel
bağlılığa etkisinin analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yıldırım, C. (2006). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sağlık
üzerindeki etkisi (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Zapf, D. (1999). Organisational, work group related and personal cause of
mobbing /bullying at work. International Journal of Manpower, 20 (1-
2): 70-84.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com