Buradasınız

İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerisi ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

The Relationship between Primary School Students’ Visual Literacy Skills and Reading Comprehension Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Relational method was employed in this study which aims to analyze the relationship between visual reading skill and reading comprehension skill of primary school students. This research was conducted among 52 fourth grade students who were selected through simple random sampling method from Ankara, Çankaya district. In this research, visual reading test on five animated short movies by Pixar to assess visual reading skill of students and reading comprehension test to assess reading comprehension of students were developed. Visual reading test was given to 273 students in order to determine validity and reliability values and the cronbach's alpha coefficient obtained by the reliability analysis is above .80 . Research findings indicate that there is a positive significant relation between total scores [r=.44] of primary school fourth grade students in visual reading test and reading comprehension test.
Abstract (Original Language): 
İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma becerisi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu araştırmada ilişkisel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili Çankaya ilçesinde basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiş 52 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin görsel okuma becerisini ölçmeye yönelik Pixar tarafından üretilmiş beş adet grafik animasyon türü kısa filme yönelik görsel okuma testi ve okuduğunu anlama becerisini ölçmeye yönelik okuduğunu anlama testi geliştirilmiştir. Görsel okuma testinin geçerlik güvenirlik değerlerinin belirlenmesi için 273 öğrenciye uygulanmıştır ve güvenirlik analizi sonucunda elde edilen cronbach alpha katsayıları. 80’in üzerindedir. Araştırmanın bulguları; ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerisi testi ile okuduğunu anlama becerisi testinden elde ettikleri toplam puanları arasında [r=.44+ pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir.

REFERENCES

References: 

Arnheim, R. (1969) Visual thinking. Berkeley CA: University of California Press.
Balun, H (2008) İlköğretim ı. kademede uygulanan görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanının Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmadaki etkililiği (Bingöl-Elazığ-Diyarbakır örneği) Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
Çam, B (2006) İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
Debes, J.L. (1968) Some foundations for visual literacy. Audiovisual Instruction, 13, 961-964.
Debes, J. (1969). The loom of visual literacy: An overview. Audiovisual Instruction,14(8), 25-27.
Dönmez, A. F. (2013) İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin gelişmesinde karikatürün etkisi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Epçaçan C., Epçacan, C. ve Ulaş, H.A. (2010) The study of visual reading strategies scale of validity and reliability in comprehension teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences 9, 1666- 1673. Published by Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.12.383
Fries, C, C (1952) The structure of English: An introduction to construction of English sentences. New York: Harcourt, Brace and CO.
Sosyal Bilimler Dergisi 237
Gibson, J. J. (1954) A theory of pictural perception. Audio Visual Communication Review, 2,2-23.
Gozemba, P. A. (1975) The effects of rhetorical traning in visual literacy on the writing skilss of college fresman (Doctoral dissertation, Boston University) Dissertation Abstracts International, 36, 1269.A (University Microfilms No. 75- 20, 950)
Kayhan, E. (2010) İlköğretim birinci kademe çocuklarında okuduğunu anlama ile sözcük bilgisi, görsel algı ve kısa süreli bellek arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kuru, A. (2008). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programında yer alan görsel okuma ve görsel sunu becerilerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Milli Eğitim Bakanlığı *MEB+ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar), Ankara: Devlet Kitapları Mudurluğu Basım Evi.
Moore, D. M. ve Dwyer, F. M. (Eds). (1994) Visual Literacy a Spectrum of Visual Learning. Theoretical foundations of visual learning. Chapter One.: J. A. Hortin, New Jersey: Educational Technology Publications.
Paivio, A. (1991) Images in the mind: the evolution of a theory. Great Britain: BPCC Wheatons Ltd, Exeter.
Shurtleff, S. J.(2006). Vısual lıteracy as a method of understandıng texts ın the language arts classroom:storyboardıng and vıdeo productıon. USA: Kent State University College. ID:1437563 ‚search.proquest.com‛ adresinden 15.07.2013 tarihinde erişilmiştir.
Wikipedia. (2013) Dual Coding Theory. http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-coding_theory adresinden 30.07.2013 tarihinde erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com