Buradasınız

CİNSİYETİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: E R K E K GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİ

GENDER EFFECT ON ENTREPRENEURSHIP PROFILE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MALE AND FEMALE ENTREPRENEURSHIP

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER245

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
As entrepreneurship is effected by a lot of enviromental factors, gender is one of this factors. The aim of this study, identify whether there is a differentiation about entrepreneurship features according to gender or not. In this context, the survey form that measure entrepreneurship features is used in study. In this manner, the obtaining datas are analyzed and results are exposed. According to the result of this study; it is seen that male and female entrepreneurs' some features are similar and some of these are different in study sample. It is understood that taking risk, vision, high achievement motivation and communication skill which are related to entrepreneurship features did not differ by gender. On the other hand, it is seen that significant differences were found in terms of gender about some entrepreneurship features which are self-confidence, tolerance to uncertainty, independence, evaluation of opportunities, innovation, stability, leadership direction and internal control specifications.
Abstract (Original Language): 
Girişimciliği etkileyen birçok çevresel faktör olduğu gibi bu faktörlerden biri de cinsiyettir. Çalışmanın amacı girişimcilik özelliklerinde cinsiyete göre bir farklılaşma olup olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda çalışmada girişimcilik özelliklerini ölçen bir anket formu kullanılmış ve bu şekilde elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlar ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucuna göre çalışmanın örnekleminde yer alan kadın ve erkek girişimcilerin bazı özellikleri benzeştiği, bazı özelliklerinde farklılaştığı görülmektedir. Çalışmada girişimcilik risk alma, vizyon, yüksek başarı güdüsü ve iletişim becerisi cinsiyetlere göre farlılaşmadığı görülmektedir. Ancak girişimcilik özelliklerinden özgüven, belirsizliğe karşı tolerans, bağımsızlık, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik, kararlılık, liderlik yönü ve içsel kontrol özelliklerinde cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akehursta G., Simarrob E. Ve Masturb A. (2012) "Küçük Hizmet Firmalarında Kadın Girişimciliği: Motivasyonları, Engelleri Ve Performans", The Service Industries Journal, 32, (15):2489-2505
53
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:22 (2014) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER245
Bilge, H., ve Bal, V. (2012) "Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, (16):131-148.
Bozkurt, Ç. Ö. (2011) "Dünyada Ve Türkiye'de Girişimcilik Eğitimi Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler", Ankara: Detay Yayıncılık.
Bozkur, Ç. Ö., Alparslan, A. M. (2013) "Girişimcilerde Bulunmasi Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi: Girişimci Ve Öğrenci Görüşleri", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1): 7-27.
Burduş, E.
(2010
) "Fundamentals of Entrepreneurship", Review Of International Comparative Management, 11(1): 35.
Freeman, S. ve Varey, J. R. (1997) "He Effects Of Entrepreneur Characterıstıcs And Genderbased Management And Communıcatıon Styles From An Internal Marketıng Perspective", Wıthın Both A Small And Large Busıness Envıronment Marketing Education Review, 7( 3):75-8.5
Gorjı, M.
B
. ve Rahimian, P. (2011) "The Study Of Barrıers To Entrepreneurshıp In Men And Women Australian", Journal O F Busiss And Management Research,1(9):3 1 -3 6.
Henry, C., Hıll, F., & Leitch, C. (2003) "Entrepreneurship Education And Training", England: Ashgate Publishing Ltd.
Izedonmi, F. ve Okafar, C. (2005) "Assessment Of The Entrepreneurial Characteristic And Intentions Among", Academic Ife Psycholog, 16(2): 153-168.
İşcan, Ö. ve Kaygın, F. (2011) "Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi,
(2):275-286.
Kaya, D., Güzel; D., Çubukçu, B. (2011) "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma", Kafkas Üniversitesi İibf Dergisi, 1(2),
77-89.
Kayalar, M. ve Ömürbek N. (2007) "Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi", İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1):185-200.
Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalı, N. (2012) "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):423-435.
Macko, A. ve Tyszka, T. (2000) "Entrepreneurship And Risk Taking, Applied Psychology", 58( 3):
469-487.
Napier, H. A., Rivers, N. O., Wagner, W. S. ve Napier J. B. (2006) "Creating A Winning E-Business". (2rd. Ed.). Usa :Cengage Learning,
54
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Sayı:22 (2014) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER245
Palaz, S. ve Turgut, B. (2009) "Kadın Girişimcilerin Kişisel Ve İş Yaşamına İlişkin Özellikleri, Motivasyonları Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma Örneği", Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 4(1):99-115.
Rao, Veena; A. Venkatachalm; Joshı, H.G.
(2013
) "A Study On Entrepreneurial Characteristics And Success Of Women Entrepreneurs Operating Fashion And Apparel Business", Asian Journal Of Management Sciences And Education, 2(2): 136-147.
Stefanovic, S. ve Stosic D. (2012) "Specıfıcs And Challenges Of Female Entrepreneurshıp; Unıversıty Of Nis Faculty Of Economıcs", Economıc Themes, 50(3): 327-343.
Yordanova, I. D. (2011) "The Effects Of Gender On Entrepreneurship İn Bulgaria:An Empirical Stud, International Journal Of Management, 2(1): 289-305.
Zhang, Z., Zyphur J. M., Narayanan, J., Arvey, D. R., Chaturvedi, S., Avolio, J. B., Lichtenstein, P., Larsson, G. (2009) "The Genetic Basis Of Entrepreneurship: Effects Of Gender And Personality", Organizational Behavior And Human Decision Processes, 110: 93-107.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com