Buradasınız

SOĞUK SAVAŞ SONRASI KÖRFEZ KRİZLERİ VE TÜRKİYE-ABDNATO İLİŞKİLERİ

The Gulf Crıses And Turkey-Us-Nato’s Relatıons After The Cold War

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is aimed to analyse the perceptions of Turkey, the United States and NATO about the security problems which took place in Turkey’s neighboring area, and to demostrate their effects on mutual relations in the framwork of the Gulf Crises. In the post- Cold War period, the Gulf Crises caused some major policy divergences among NATO’s members. Turkey, particularly criticised the US and NATO for ignoring its security concerns and preferences in the solutions of these crises. The experiences of the Gulf War in 1991 and the Iraq War in 2003 displayed the essential disagreements on some defense and security issues between Turkey and its allies. The change in the nature of threats, defense policies, and the security perceptions, are the basic and the most important reasons of the Turkey’s problems with the US and NATO. However, the continuity of the bilateral relations based on security and defense remained during this period between Turkey and its allies.
Abstract (Original Language): 
Bu makale Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’ye yakın coğrafyalarda ortaya çıkan güvenlik sorunlarının Türkiye, ABD ve NATO tarafından nasıl algılandığını ve bunun ikili ve çok taraflı ilişkilere hangi boyutta ve ne şekilde yansıdığını Körfez krizleri çerçevesinde inceleyecektir. Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından 1990’lı yılların başlarından itibaren Türkiye kendi güvenliğini ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında içinde bulunduğu savunma örgütü NATO ve yakın müttefik olarak değerlendirdiği ABD ile bir takım anlaşmazlılar yaşamıştır. Türkiye, özellikle kendi yakın çevresinde ortaya çıkan güvenlik problemlerinin çözümünde bazı temel konularda ABD ile görüş ayrılığına düşerken NATO’nun da bu konularda yeterli duyarlılığı göstermediği düşüncesi taşımıştır. 1991 yılındaki Körfez Savaşı ve 2003 yılındaki Irak Savaşı sırasında yaşanan tartışmalar ve karşılaşılan problemler bu yöndeki endişelerin göstergesi olmuştur. Soğuk Savaş sonrasında tehditlerin niteliğinde, güvenlik algılamalarında ve savunma politikalarındaki görülen değişim ve farklı bakış açıları Türkiye’nin müttefikleri ile yaşadığı sorunların temelini oluştururken, gerek ABD gerekse NATO ile güvenlik ve savunma temeline dayalı ilişkiler bu dönemde de sürekliliğini korumuştur.

REFERENCES

References: 

ABRAMOWITZ, Morton (2000). “The complexities of American policymaking on Turkey”,
Insight Turkey, Vol.2, No:4, November-December.
Ayın Tarihi, Ankara, T.C. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü.
AYKAN, Mahmut Bali (1996). Turkish Perspectives on Turkish –US Relations Concerning
Persian Gulf Security in the Post-Cold War Era: 1989–1995, The Middle East Journal, Summer , Vol. 50,
No: 3.
BAHÇELİ, Tosun (2000). Turkish Policy toward Greece, Alan Makovsky, Sabri Sayarı (Ed.),
Turkey’s New World, Changing Dynamics in Turkish Foreign Policy,Washington, The Washington
Institute of for Near East Policy.
BARKEY, Henri J. (2003). The Endless Pursuit, Improving U.S.-Turkish Relations, Morton
Abramowitz (Ed.), The United States and Turkey, Allies in Need, The Century Foundation Press, New
York.
Cumhuriyet, 24 Haziran 1990, “Türkiye tehdit altında”, s.3.
Cumhuriyet, 8 Ağustos 1990, “NATO Planları Ankara’da”, s.14.
CERRAHOĞLU, Nilgün (1990). NATO Genel Sekreteri Manfred Wörner ile söyleşi, Cumhuriyet,
28 Ocak 1990, s.12.
CERRAHOĞLU, Nilgün (1990). “NATO yan çiziyor”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1991, s.3.
GIRDNER, Eddie J.(2004). Pre-emptive War: The case of Iraq, Perceptions, IX, No:4, Winter.
GÜLDEMİR, Ufuk (1991). “Özal ABD’yi kırmıyor”, Cumhuriyet, 13 Ocak 1991, s.11.
Keesing’s Record of World Events (1991). Vol.37, No:1, s.37943.
KİBAROĞLU, Mustafa (2006). “İran’daki Gelişmelerin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri ve
Alınabilecek Tedbirler”, Sempozyum - Türkiye’nin Çevresinde Meydana Gelen Gelişmelerin Türkiye’nin
Güvenlik Politikasına Etkileri (09–10 Mart 2006), İstanbul, Harp Akademileri Basımevi.
KİRİŞÇİ, Kemal (1996). Turkey in Search of Security in the Middle East: the Economic
Dimention, Perceptions, Cilt:1, Sayı:1.
KİRİŞÇİ, Kemal (2000). “US-Turkish Relations: from uncertainty to closer ties”, Insight Turkey,
Vol.2, No:4, November-December.
KİRİŞÇİ Kemal (2002). ABD-Türkiye İlişkileri: Yenilenen ortaklıkta yeni belirsizlikler, , Barry
Rubin ve Kemal Kirişçi (Der.), Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi.
KİRİŞÇİ, Kemal (2004). Huzur mu Huzursuzluk mu: Çekiç Güç ve Türk Dış Politikası (1991–
1993), Faruk Sönmezoğlu (Der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 3.Baskı.
KUNIHOLM, Bruce R. (1991). Turkey and the West, Foreign Affairs, Spring 1991, Vol.70, No.2.
LEFFLER, Melvyn P. (2004). Bush’s Foreign Policy, Foreign Policy, September/October, No:
144.
MAKOVSKY, Alan (2001). Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Politikası, Gelişme ve
Sorunlar”, Der. Morton Abramowitz (Der.), Türkiye’nin Dönüşümü ve Amerikan Politikası, Çev. Faruk
Çakır, Nasuh Uslu, Ankara, Liberte Yayınları.
MORISSON David C. (1995). Turkish war a concern for America, National Journal, 15 April
1995, Vol..27, No.15.
MÜFTÜLER-BAC, Meltem (2004). Turkey’s Accession to the European Union: Institutional and
Security Challenges, Perceptions, Vol. IX, No:3, Autumn.
45
PARK, William H. (2005). The Security Dimensions of Turkey – EU Relations, Michael Lake
(Ed.), The EU & Turkey: A Glittering Prize or a Millstone?,Londra, Federal Trust for Education and
Research.
PERRY, William J. (1995). “The Ethical Use of Military Force”, Foreign Affairs Conference, 18
April 1995, (Çevrimiçi) http://www.defenselink.mil/speeches/1995/s19950418-perry.html , 5 Aralık 2007.
PARRIS, Mark R. (2005). On the Future of US – Turkish Relations, , Michael Lake (Ed.), The
EU & Turkey: A Glittering Prize or a Millstone?,Londra, Federal Trust for Education and Research.
Radikal, “Almanya’dan Patriot gelmeyecek”, 19 Ocak 2003, s.11.
Rumsfeld, Donald H. (2002). “Statement of Donald H. Rumsfeld, U.S. Secretary of State, Senate
Armed Services Committee, Hearings on Iraq”, 19 September 2002, (Çevrimiçi) http://armedservices.
senate.gov/e_witnesslist.cfm?id=442 , 17 Şubat 2008.
SARIİBRAHİMOĞLU, Lale (1997). Interview with İsmet Sezgin, Turkey’s National Defence
Minister, Jane’s Defence Weekly, 17 December 1997, s.52.
SAYARI, Sabri (1997). Between Allies and Neighbors, Turkey’s Burden Sharing Policy in the
Gulf Conflict, Friends in Need, Burden Sharing in the Gulf War, New York, St.Marin’s Press.
SAYARI, Sabri (2004). Turkish-American Relations in the Post-Cold War Era: Issues of
Convergence and Divergence, Mustafa Aydın, Çağrı Erhan (Ed.), Turkish-American Relations, Past,
Present and Future, New York, Routledge.
SEVER, Ayşegül (2004). AB ve ABD’nin Ortadoğu’da Politika Öncelikleri ve Türkiye, , Der.
Faruk Sönmezoğlu (Der.), Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 3.Baskı.
SÖNMEZOĞLU, Faruk (2004). Dünya ve Türkiye, , Der. Faruk Sönmezoğlu (Der.), Türk Dış
Politikasının Analizi, İstanbul, Der Yayınları, 3.Baskı.
U.S. Government, National Security Strategy (2002), (Çevrimiçi)
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2002/index.html, 18 Temmuz 2007.
USLU, Nasuh (2000). Türk-Amerikan İlişkileri, İstanbul, 21. Yüzyıl Yayınları.
VAROL, Sabetay (1991).“Hızlı Mukabele Gücü yeni bir jandarma mı?”, Cumhuriyet, 30 Mayıs
1991 s.16.
ZAPTÇIOĞLU, Dilek (1991). “Çevik Kuvvet uçakları sorunlu”, Cumhuriyet, 6 Ocak 1991, s.11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com