Buradasınız

ORGUT KULTURU ÇALIŞMALARININ YÖNTEM VE KAPSAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

EXAMINING ORGANIZATION CULTURE STUDIES IN TERMS OF METHOD AND SCOPE: AN INQUIRY ON THE GRADUATE THESES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER436

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is beneficial to make periodically state evaluation about a branch of science for international and national level. With this reason, in this study it is aimed to make state evaluation of studies in organization culture field by examining graduate theses in respect to subject and method. For this reason totally 183 theses as 146 master and 37 Phd for which permission had been given were examined over some dimensions. When subjects of theses analyzed, it was established that there were almost no study about developing typology, developing scale, developing dimension, criticizing organization culture studies and was established that mostly quantitative techniques were used as method and were slightly benefiting from qualitative and mixed methods. It was also found that in quantitative methods mostly internationally used scales were preferred and in some studies validity and reliability analysis were neglected. Findings obtained in the light of examined theses put forth that issues in field are mostly ongoing. End of the research for further studies, recommended matters on which Turkish researchers should concentrate in organization culture field were specified.
Abstract (Original Language): 
Bir bilim dalıyla ilgili, belirli aralıklarla yapılacak durum tespiti yararlı olabilmektedir. Bu gerekçe ile bu araştırmada örgüt kültürü alanında yapılmış olan lisansüstü tezler konu ve yöntem bakımından incelenerek, alanda yapılan çalışmaların mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma amacına yönelik olarak, erişimine yazar tarafından izin verilen 146 adet yüksek lisans tezi ve 37 adet doktora tezi olmak üzere toplam 183 adet lisansüstü tez, daha önceden belirlenen bazı boyutlar üzerinden incelenmiştir. Tezlerin, belirlenen boyutların esas alındığı detaylı incelemesi sonucunda; tipoloji geliştirme, ölçek geliştirme, boyut geliştirme, örgüt kültürü çalışmalarının eleştirisi gibi hususlara hemen hemen hiçbir tezde yer verilmediği, yöntem olarak ise çok büyük oranda nicel yöntemlere başvurulduğu, nitel ve karma yöntemlerden ise çok az sayıda tezde yararlanıldığı tespit edilmiştir. Nicel yöntemler kullanılarak yürütülen tezlerde ise çok büyük oranda uluslararası alanda kullanılan ölçeklerin tercih edildiği ve geçerlik ve güvenilirlik analizlerinin bazı çalışmalarda ihmal edildiği belirlenmiştir. İncelenen tezler ışığında elde edilen bulgular, alanın sorunlarının büyük oranda süregeldiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonunda ise örgüt kültürü alanında çalışan araştırmacılara, bundan sonra yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
123
142

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Beach, L. R. (1993) "Making the right decision: Organizational culture, vision, and planning", Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
Berkman,
A
. Ü. (1987) "Amme İdaresi Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler ve Türk Yönetim Bilimi", Amme İdaresi Dergisi, 20 (4): 19-42.
Berkman, A. Ü. (2009) "Amme İdaresi Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler ve Türk Yönetim Bilimi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(1): 25-49.
Cameron K. S. ve Quinn, R. S. (1992) "Diagnosing and Changing Organizational Culture", Massachusetts: Adison-Wesley.
Chang, S. E. ve Lin, C.-S. (2007) "Exploring organizational culture for information security management", Industrial Management & Data Systems, 107(3): 438-458.
Cho, H. J. (2000). The Validity and Reliability of the Organizational Culture Questionnaire, www.denisonculture.com, (08.04.2014)
Cooke, R.A., ve Lafferty, J.C. (1989) "Organizational Culture Inventor", Plymouth: Human Synergistics
Danışman, A. ve Özgen, H. (2003) "Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntem Tartışması:Niteliksel-Niceliksel Yöntem İkileminde Niceliksel Ölçümler ve Bir Ölçek Önerisi", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 91 -124.
Denison, D. R. ve Mishra, A. K.
(1995
) "Towards a theory of organizational culture and effectiveness", Organizational Science, 6(2): 204-223
Erdem, F. ve Özen-İşbaşı, J. (2001) "Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve öğrenci alt kültürünün algılamaları", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1:33-57.
139
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER436
Erdem, F.(2009) "Örgütsel Davranış Araştırmalarında Niş Alanlar Nasıl Belirleniyor? Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Yazını Üzerine Kısa Bir Değerlendirme", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(1):65-78.
Erdemir, E. (2008) "Yönetim ve Örgüt Araştırmalarında Ölçek Kullanımı: Yönetim Organizasyon Kongre Bildiri Örneği", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16-18 Mayıs, İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya.
Erdemir, E. (2009) "Türkiye'de Yönetim/Örgüt Alanının Gelişimi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1): 7-12.
Goffee, R., ve Jones, G. (2002) "The character of a corporation: How your company's culture can make or break your business". London: Profile Books.
Haris, P. R. ve Moran, R. H. (1987) "Managing Cultural Differences", Houston: Gulf Publishing.
Harrison, R., ve Stokes, H. (1992) "Diagnosing organizational culture", Amsterdam: Pfeiffer & Co.
Hofstede, G. (1980) "Culture' s Consequences", London : Newbury Park.
Janicijevic, N. (2011) "Methodological approach in the research of organizational culture" 69.
Economic Annals, LVI (189): 69-99.
Koç, U., Türker, Y. ve Özcan, H. M. (2013) "Çevre'deki Bilim: Türkiye'deki İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya
Köseoğlu,
M
. A., Akdeve, E. ve Karayormuk, K. (2014) "Stratejik Yönetim Araştırmalarında Hangi Yöntem(ler) Uygulanıyor? Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir Araştırma", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya
Kreitner, R., ve Kinicki, A. (2001) "Organizational behavior", Boston, Mass: Irwin/McGraw-Hill.
Litwin, G., ve Stringer, R. (1968) "Motivation and organizational climate", Division of Research Graduate School of Business Administration, Printed United States of America, Boston: 29¬146.
Löpez,
S
. P., Peön, J. M. M., ve Ordas, C. J. V. (2004) "Managing knowledge: the link between culture and organizational learning", Journal of Knowledge Management, 8 (6):93-104.
Morgan, G., ve Smircich, L. (1980) "The case for qualitative research", Academy of Management Review, 5: 491-500.
Ogbonna, E., ve Harris, L. (2000) "Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies", The International Journal of Human Resource Management, 11 (4): 766-788.
140
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER436
Özen Kutanis, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007) "Nitel Araştırmanın Dayanılmaz Hafifliği-2: İdealler ve Gerçekler", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya
Özen, Ş. (2000) "Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme", DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1): 89-118.
Özen, Ş. (2002) "Türkiye'deki Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2): 5-31.
Özen, Ş., ve Kalemci, A. (2009) "Ulusal Yönetim ve Organizasyon Konresi'nin Doğuşu, Kurumsallaşması ve Alana Etkileri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(1):
79-112.
Özsoy, E., Uslu, O., Karakiraz, A. ve Aras, M. (2014) "İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme", İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1): 232-250
Sayılar, Y. (2005) "İnsan Kaynakları Yönetimi Alanının Türkiye'deki Gelişim Çizgisi: Yönetim Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6: 147-176.
Silvia, D. ve M. M. Simona. (2013). Research methods used in analyzing Organizational culture. http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2013/Lucrari_vol_XIX_2013_069.pdf (05.04.2014)
Türker, Y. ve Yalçıkaya, A. (2014) "Türk Yönetim/Örgüt Yazınında Örgüt Kuramı Çalışma Alanı: 2002-2013 Yılları Arası Kongre ve Çalıştay Bildirileri Üzerine Bir Değerlendirme" 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya.
Üsdiken, B. ve Erden, Z. (2001) "Örnek Alma, Mecbur Tutulma ve Geçmişe Bağımlılık: Türkiye'deki Yönetim Yazınında Değişim", Amme İdaresi Dergisi, 34(4): 1 -31.
Üsdiken, B. ve Erden, Z. (2002) "1990'lı Yıllarda Türkiye'de Yönetim Alanı: Disiplin Yapısı ve Yaklaşımlar", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1): 91 -112.
Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1992) "Türkiye'de Yayınlanan Yönetimle İlgili Veri Temelli
Makalelerde Yöntem", ODTÜ Gelişme Dergisi, 19(2): 249-266.
Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1993) "Türkiye'de örgütler ve yönetim yazını", Amme İdaresi Dergisi,
26(2): 73-93.
Üsdiken, B., Selekler, S. ve Çetin, D. (1998) "Türkiye'de Yönetim Yazınına Egemen Anlayışın Oluşumu: Sevk ve İdare Dergisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi", 31(1): 57-87.
Wallach, E. J. (1983) "Individuals and Organizations: The Culture Match", Training and Development Journal, 2: 29-36.
141
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER436
Yauch, C. ve Steudel, H. (2003) "Complementary Use of Qualitative and Quantitative Cultural Assessment Methods", Organizational Research Methods, 6(4): 465-481.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com