Buradasınız

bjmKAMU HARCAMA YÖNETİMİNİN YENİ BİR GÜNDEMİ: YUKARIDAN-AŞAĞIYA BÜTÇELEME

A NEW AGENDA OF PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT: TOP-DOWN BUDGETING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER569

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Traditionally, budgets have been prepared and approved according to a "bottom-up" approach. But nowadays, efforts to strengthen "top-down" character of the budget process have come to the fore with budget reforms. Top-down budgeting emerged in the early 1990s as a response to growing fiscal deficits experienced by OECD countries and viewed as an instrument for ensuring that the budget respects fiscal policy goals by determination of the overall and sub-expenditure ceilings. This budgeting approach, application of which continues to widespread in various countries, is shifting the balance of the budget process with the aim of ensuring that budget decisions at all stages properly reflect aggregate fiscal policy priorities and its application varies country by country. This study focused on top-down budgeting approach is a descriptive research conducted in the screening model. The aim of the study is to introduce top-down budget approach from theoratical perspective and shed lihgt on applications and effects of top-down budgeting which has become an important tool in 21st century resource management by taking samples of first applications in some OECD contries from practice perspective.
Abstract (Original Language): 
Geleneksel olarak bütçeler "aşağıdan-yukarıya" bütçeleme yaklaşımı ile hazırlanmakta ve onaylanmaktadır. Ancak günümüzde gerçekleştirilen bütçe reformlarıyla bütçeleme sürecinin "yukarıdan-aşağıya" karakterinin güçlendirilmesine yönelik çabalar ön plana çıkmıştır. Yukarıdan-aşağıya bütçeleme çoğu OECD ülkelerinin giderek artan bir şekilde yaşadığı mali açıklara bir çözüm olarak 1990'ların başında ortaya çıkmış ve genel (toplam) ve alt-harcama tavanları belirlenmesi yoluyla maliye politikası hedeflerine bütçenin riayet etmesini garantileyen bir araç olarak görülmüştür. Çeşitli dünya ülkelerinde yaygınlaşmaya devam eden bu bütçeleme yaklaşımının uygulaması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu çalışma yukarıdan-aşağıya bütçeleme yaklaşımına odaklanan tarama modelinde yapılmış betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı; teorik perspektiften yukarıdan-aşağıya bütçeleme yaklaşımını tanıtmak, uygulama perspektifinden bazı OECD ülkelerindeki ilk uygulama örneklerini ele alarak 21. yüzyıl kaynak yönetiminde önemli bir politika haline gelen yukarıdan-aşağıya bütçeleme uygulamalarına ve etkilerine ışık tutmaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Arslan, M. (2004) "Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", C. C, Aktan (Ed.), Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
Blöndal,
J
. R. (2001a) "Budgeting in Canada", OECD Journal On Budgeting, 1(2): 39-82.
Blöndal, J.R. (2001b)
"Budgetin
g in Sweden", OECD Journal On Budgeting, 1(2): 27-57.
Blöndal,
J.R
. (2003) "Budget Reforms in OECD Member Countries: Comman Trends", OECD Journal on Budgeting, 2(4):7-26.
Blöndal, J.R. ve Curristine, T. (2004) "Budgeting in Chile", OECD Journal on Budgeting, 4(2):7-46.
Blöndal, R.J. ve Kristensen, J.K. (2002) "Budgeting in The Netherlands", OECD Journal on
Budgeting, 1(3):43-80.
Blöndal, R.J. ve Ruffner, M.
(2004
) "Budgeting in Denmark", OECD Journal On Budgeting, 4(1): 49¬80.
Çakmak, Z. Z. ve Meydan, D. (2010) "Yeni Zelanda'da Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Türkiye İçin Alınacak Dersler", Bütçe Dünyası Dergisi, 33(1): 125-138.
Çiçek, H. G. (2011) "Türkiye'de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması", Maliye Dergisi, 161: 167-196.
Kesik, A. (2005) "Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Orta Vadeli Program ve Mali Plan Çerçevesinde Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği" , 20. Maliye Sempozyumu: Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma, 23-27 Mayıs 2005, Karahayıt-Pamukkale.
Kim, J.M. ve Park, C.K. (2006) "Top-Down Budgeting As a Tool For Central Resource Management", OECD Journal On Budgeting, 6(1): 87-126.
Kovancılar, B. (2013) "Kamu Mali Yönetiminde Çok Yıllı Bütçeleme", Tosunoğlu, Ş. ve Dülger, C. (Ed.), Kamu Mali Yönetimi, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
No:1769.
163
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER569
Ljungman, G.
(2009
) "Top-Down Budgeting-An Instrument to Strengthen Budget Management", IMF Workin Paper, WP/09/243.
Overseas Development Institude (ODI) (2003) "Implementing a Medium-Term Perspective to Budgeting in The Context of National Poverty Reduction Strategies", ODI Good Practice Guidance Note, London.
ODI (2004) "Why Budgets Matter: The New Agenda of Public Expenditure Management", ODI Briefing Paper, May.
ODI (2005) " Linking Policies and Budgets: Implementing Medium Term Expenditure Framework in a PRS Contex", ODI Briefing Papers, June.
Petkova, N. (2009) "Integrating Public Environmental Expenditure Within Multi-Year Budgetary Frameworks", OECD Environment Working Papers No:7.
Robinson, M. (2012) "Keeping The Lıd On Aggregate Expenditure During Budget Preparation: Enforcing Aggregate Expenditure Ceiling While Preserving Allocative Flexibility", In Rules and Institutions For Sound fiscal Policy After The Crisis (pp.477-490), Rome: Printing Office of Banka D'Italie.
Rubin, I.S. (1997) "Budgeting: Theory and Conceps", Golembiewski, R.T. ve Robin,J. (Ed.) Public Budgeting and Finance, , Fourth Edition: Revised and Expanded Newyork, USA, Marcel
Dekker, INC.
Shick, A. (2002) "Opportunity, Strategy and Tactics in Reforming Management", OECD Journal On
Budgeting, 2(3):7-35.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com