Buradasınız

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN MAKROEKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YARATTIĞI ETKİLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME

A REVIEW RELATED TO THE IMPACTS OF LAUNDERING PROCEEDS OF CRIME ON MACROECONOMICS AND FINANCIAL SYSTEMS OF DEVELOPING COUNTRIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER459

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The proceeds of crime, due to lack of sufficient levels of preventive measures find areas mostly in underdeveloped and developing countries and they are included in economic systems of these countries. Therefore, It can be said that the laundering of proceeds of crime affects developing countries compared with developed countries more in terms of economic and financial. In this study, the impacts of laundering proceeds of crime on underdeveloped and developing countries' macroeconomics and financial systems were aimed to be brought out in light of the studies carried out in this area. Within the framework of performed reviews, it has been reached to the conclusions; laundering proceeds of crime has created instability on macroeconomics and financial systems of developing countries, reduced the effectiveness of the implemented monetary policies within the economy, caused to be encountered with low employment and low economic growth in the country's economy and experienced income and welfare losses.
Abstract (Original Language): 
Suç gelirleri, mücadele önlemlerinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle kendisine çoğunlukla az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yer bulmakta ve bu ülkelerin ekonomik sistemlerine dahil olmaktadır. Bundan dolayı, suç gelirlerinin aklanmasının ekonomik ve finansal açıdan gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilediği söylenebilmektedir. Bu çalışmada, suç gelirlerinin aklanmasının bu alanda yapılan çalışmalar ışığında az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin makroekonomi ve finansal sistemleri üzerinde yarattığı etkilerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Yapılan incelemeler çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasının gelişmekte olan ülkelerin makroekonomi ve finansal sistemleri üzerinde istikrarsızlık yarattığı, ekonomide uygulanan para politikalarının etkinliğini azalttığı, ülke ekonomisinde düşük istihdam ve düşük ekonomik büyüme rakamları ile karşılaşılması ve ülkede gelir ve refah kayıplarının yaşanmasına neden olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alp, İ. A. (2000) "Paranın Karası, Karaparanın Makroekonomik Etkileri", Maliye Dergisi, TC Maliye Bakanlığı, Mayıs-Ağustos, 134:12-17
Arowosaiye, Y. I. (2014) "The Devastating Impact of Money Laundering and other Economic and Financial Crimes on the Economy of Developing Countries: Nigeria as a Case Study", International Islamic University, Malaysia, https://www.unilorin.edu.ng/publications /arowosayeyi/, (05.02.2014)
Bartlett, B. L. (2002). "The Negative Effect of Money Laundering on Economic Development", The Asian Development Bank, Regional Technical Assistance Project No:5967 Countering Money Laundering in The Asian and Pacific Region, May
Basel Institute on Governance (2014) "Basel AML Index" 13 August, Basel
Çakır, A. (2010) "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Engellenmesi: Banka Riskleri ve Uyum Programının Oluşturulması", Bankacılar Dergisi, TBB, Sayı:74:69-73
Çelik, K., Koçağra S.I., Güler K. (2000) Karapara Aklama, Tanımı, Aşamaları, Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Çalışmalar, Yayın No: 1, 2.Baskı, Ankara:MASAK.
Dursun, H. (2008) "Bankacılık Yoluyla Karapara Aklanılması ve Alınması Gereken Karşı Önlemler",
Kamu-İş Dergisi, 10 (2):97-135 Eğilmez, M. (2013) "Sterilizasyon Politikası ve TCMB", http://www.
mahfiegilmez.com/2013/05/sterilizasyon-politikas-ve-tcmb.html, (03.12.2013)
Gümüşkaya, H. (2013) "Uluslararası Sermaye Akımları İçindeki Karaparanın Az Gelişmiş Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi", http://www.karapara.gen.tr/makale/detay.asp?id=32, (08.10.2013)
Idowu A. ve Obasan K. K. (2012) "Anti-Money Laundering Policy and Its Effects on Bank Performance in Nigeria", Business Intelligence Journal, July, Vol.5 (2):367-373
IMF (2001) "Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering", Background Paper, Prepared by the Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Departments, 12 February.
415
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı:1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER459
IMF (2013a) "Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism",
http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml 1.htm#moneylaundering, (05.11.2013)
IMF (2013b) "Financial System Soundness", http://www.imf.org/external/np/exr/facts/banking.htm, Factsheet, 19 September, (04.11.2013)
IMF (2014) "The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism",Factsheet, http://www.imf.org/external/np/exr/facts/aml.htm, 12April, (30.04.2014)
Junbo, X. (2005) "Combatting money laundering and terrorist financing in China", Speech at High Level Seminar on AML and Combatting Terrorist Financing, 22 September, Beijing.
Kutubi, S. S. (2011) "Combating Money Laundering by The Financial Institutions: An Analysis of Challenges and Efforts in Bangladesh", World Journal of Social Sciences, Vol: 1(2): 36-51
Kumar, V. A. (2012) "Money Laundering: Concept, Signifacence and its Impact, European Journal of Business and Management", ISSN 2222-2389 Online, Vol:4 (2): 113-119
MASAK ve TBB (2003)
Karaparanı
n Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, Yayın No:235, Aralık, İstanbul:TBB.
Moodley, M.S. (2008) "Money Laundering and Countermeasures: A Comparative Security Analysis
of Selected Case Studies with Specific Reference to South Africa", Master of Security Studies, University of Pretoria, April
Mcdowell, J. ve Novis, G. (2001) "The Consequences of Money Laundering and Financial Crimes", Economic Perspectives, An Electronic Journal of U.S. Department of State, May, Vol:6 (2):6-8
Miynat, M. ve Duramaz, S. (2013) "Karapara Aklama
Arac
ı Olarak Yeni Bir Mali Suç: Siber-Aklama", Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Cilt:20, Sayı:1:316
OCCRP (Organized Crime And Corruption Reporting Project) (2009) "Financial Crisis Benefits Crime", 20 March, https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-indepth..., (02.09.2014)
Quirk, P. J. (1997) "Money Laundering: Muddying the Macroeconomy", Finance&Development, ,
IMF, 1997 (March): 7-9
Şahin, İ. (2014) "Finansal Sistemin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Girişimleri ile İlgili Karşılaştığı Riskler ve Türkiye'nin Bu Alandaki Uluslararası Uyumunun Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi,64:164-167
Şen, F. Y. ve Yalçın, E. (2007) "Global Bir Suç: Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması ve Ortaya Koyduğu Sorunlar", Polis Bilimleri Dergisi, 9(1-4): 65-94
416
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı:1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER459
UNODC (2011) "Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes", Research Report, October, Vienna.
UNODC (2013) "Money Laundering and Globalization", http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html, (20.10.2013)
Unger, B., Siegel, M., Ferwerda, J., Kruijf, W., Busuioic, M., Wokke, K., Rawlings, G. (2006) "The Amounts and The Effects of Money Laundering", Report for The Dutch Ministry of Finance, Utrecht School of Economics, 16 February.
Yepes, C. V. (2011) "Compliance with the AML/CFT International Standard: Lessons From A Cross¬Country Analysis", IMF Working Paper, July
Yetim, S. (2000) Kara
paranı
n Aklanması, Boyutları ve Mafyokrasi, Mayıs, İstanbul: Nesil
Matbaacılık.
s.337-348
, 319-321
Yıldırım, M. (2007) "Karaparanın Kayıtdışı Ekonomi İçindeki Yeri ve Karapara Aklamanın Ekonomiye Getirdiği Tehlikeler", Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1):562-563

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com