Buradasınız

BİLGİ İFŞASI (WHISTLEBLOWING) VE DENETİM

WHISTLEBLOWING AND AUDITING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER412

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In today's swiftly globalizing world, accounting fraud and scandals are at the helm of the most crucial problems. Whistleblowing is regarded as an important tool in revealing amoral/unethical behavior and frauds available in enterprises. Whistleblowing, which plays a crucial role within the scope of the internal control system of the enterprise has been a starting point for auditors, particularly in the field offraud auditing. In this context, the aim of this study is to analyze the term of whistleblowing theoretically and to mention the relation between whistleblowing and auditing.
Abstract (Original Language): 
Hızla globelleşen günümüz dünyasında en önemli sorunların başında muhasebe hile ve skandalları gelmektedir. İşletmelerde yaşanan ahlakdışı/etikdışı davranışların ve hilelerin ortaya çıkarılmasında bilgi ifşası (whistleblowing) önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bir işletmenin iç kontrol sistemi çerçevesinde önemli bir rol oynayan bilgi ifşası özellikle hile denetiminde denetçilerin hareket noktası olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı bilgi ifşası kavramını teorik olarak kapsamlı bir şekilde incelemek ve bilgi ifşası ile denetim arasındaki ilişkiye değinmektir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ACFE,
(2012
) "2012 Report to The Nations on Occupational Fraud And Abuse", http://www.acfe.com/rttn.aspx, (25.03.2014).
Ahmad, S.A. (2011) "Internal Auditor and Internal Whistleblowing Intentions: A Study of Organisational, Individual, Situational and Demographic Factors", Doktora Tezi, Edith Cowan University, Perth.
Akıllı, H.S., Çam, S., Kılınç, S., Kızılboğa, R. (2013) "Kamu Personelinin Etik İhlallerine Verdikleri Önem Derecesi ve Etik İhlallerin Bildirimi Konusundaki Görüşleri", Sayıştay Dergisi, (89), 5¬33.
Aktan, C.C. (2006) "Organizasyonlarda Yanlış Uygulamalara Karşı Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vijdani Red Davranışı: Whistleblowing", Mercek Dergisi, 1-13, Ekim.
Aydın, U. (2002) "İş Hukuku Açısından İşçinin Bilgi ifşasısı (Whistleblowing)", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 79-100.
Banisar, D. (2011) "Whistleblowing: International Standards And Developments", Sandoval, Irma E. (Editor). "Corruption and Transparency: Debating The Frontiers Between State, Market And Society", World Bank-Institute For Social Research, Unam, Washington, D.C.
Bjorkelo, B., Einarsen, S., Matthiesen, S.B. (2010) "Predicting Proactive Behaviour At Work: Exploring The Role Of Personality As An Antecedent Of Whistleblowing Behaviour", Journal of Occupational and Organraational Psychology, (83), 371 -394.
Brennan, N., Kelly, J. (2007) "A Study Of Whistleblowing Among Trainee Auditors", The British Accounting Review, (39), 61-87.
Celep, C., Konaklı, T. (2012) "Bilgi ifşası: Eğitim Örgütlerinde Etik ve Kural Dışı Uygulamalara Yönelik Bir Tepki", e-international journal of educational research, 3(4), 65-88.
103
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER412
Chiu, R.K. (2002) "Ethical Judgement, Locus of Control, and Whistleblowing Intention: A Case Study of Mainland Chinese MBA Students", Managerial Auditing Journal, 17(9), 581-587.
Çiğdem,
S
. (2012) "Büro Yönetiminde Whistleblowing ve Etik İlişkisi", 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Isparta.
Demiral, N. (2008) "Bir Hastanede Islığı Çalmak", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (26), 128¬137.
Dönmez, A., Karausta, T. (2011) "Çalışanların Mesleki Hile Algısı ve İhbar Hattı Kullanarak Rapor Etme Eğilimleri Üzerine Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Yapılan Bir Araştırma", Mali Çözüm Dergisi, (104), 17-42.
Elias, R. (2008) "Auditing Students' Professional Commitment And Anticipatory Socialization And Their Relationship To Whistleblowing", Managerial Auditing Journal, 23 (3), 283-294.
Erdoğan, M. (2013) "Denetim", Anadolu Üniversitesi Yayınları, (2618), 1-227.
Eren, V., Orhan, U. (2013) "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Çalışanların Kötü Yönetimi İfşa Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma", International Journal of Social Science, 6(2), 455¬468.
Esen, E., Kaplan, H.A. (2012) "İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (Whistleblowing)", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 33-52.
Fatoki, O. (2013) "Internal Whistleblowing Intentions of Accounting Students in South Africa: The Impact of Fear of Retaliation, Materiality and Gender", Journal of Social Science, 37(1), 31¬44.
Gökçe,
A.T
. (2013) "Whistle-Blowing Intentions of Prospective Teachers: Education Evidence", International Education Studies, 6(8), 112-123.
Gürer, H. (2009) "Bağımsız Denetim Uygulamaları, Denetim ve Muhasebe Standartları, Etik Değerler",https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Turkey/Local%20Assets/Documents/Turkey tr audit ISMMMO-HG2-Subat2009 070209.pdf, ( 25.03.2014).
Hatunoğlu, Z., Koca, N., Kıllı, M. (2012) "İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 169-189.
Hunton, J.E.,
Rose
, J.M. (2011) "Effects of Anonymous Whistle-Blowing and Perceived Reputation Threats on Investigations of Whistle-Blowing Allegations by Audit Committee Members", Journal of Management Studies, 48(1), 75-98.
104
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER412
Hwang, D., Staley, B., Chen, Y.T., Lan, J.S. (2008) "Confucian Culture and Whistle-Blowing By Professional Accountants: An Exploratory Study", Managerial Auditing Journal, 23(5), 504¬526.
Kandemir, C., Kandemir, Ş. (2012) "Muhasebe Hilelerınin Önlenmesive Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Geleneksel Araç ve Yöntemler", Mali Çözüm Dergisi, (113), 39-78.
Khemani, M. (2009) "The Protection of National Security Whistleblowers: Imperative but Impossible A Critical Appraisal of the Scope and Adequacy of Whistleblower Protection Laws for National Security Whistleblowers",
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1412112, (15.11.2013).
Kleinhempel, M.
(2011
) 'Whistleblowing: Not An Easy Thing To Do",
http://actoolkit.unprme.org/wpcontent/resourcepdf/NG_20110306_effectivee... nce whistleblowing.pdf, (01.11.2013).
Liyanarachchi, G.A., Adler, R. (2011) "Accountants' Whistle-Blowing Intentions: The Impact of Retaliation, Age, and Gender", Australian Accounting Review, 21(2), 167-182.
MacNab, B., Brislin, R., Worthley, R., Galperin, B.L., Jenner, S., Lituchy, T.R., MacLean, J., Aguilera, G.M., Ravlin, E., Tiessen, J.H., Bess, D., Turcotte, M.F. (2007) "Culture and Ethics Management Whistle-blowing and Internal Reporting within a NAFTA Country Context", International Journal of Cross Cultural Management, 7(1), 5-28.
Mansbach, A. (2007) "Political Surplus Of Whistleblowing: A Case Study", Business Ethics: A European Review, 16(2), 124-131.
Mansbach, A., Bachner, Y.G. (2010) "Internal Or External Whistleblowing: Nurses' Willingness To Report Wrongdoing", Nursing Ethics, 17(4), 483-490.
Mengi, B.T. (2013)
"Ara
ç Sigortası Hileleri ve Bu Hilelere Yönelik Önlemler", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 71-86.
Mercan, N., Altınay, A., Aksanyar, Y. (2012) "Whistleblowing (Bilgi İfşası, İhbar) ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve Gelişen Rolü", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri
Dergisi, 4(2), 167-176.
Mesmer-Magnus, J.R., Viswesvaran, C. (2005) "Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation", Journal of Business
Ethics, 62(3), 277-297.
Miceli, M.P., Near, J.P. (1984) "The Relationships Among Beliefs, Organizational Position, and Whistle- Blowing Status: A Discriminate Analysis", Academy of Management Journal, 27(4),
687-705.
105
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER412
Nayir, D.Z., Herzig, C. (2012) "Value Orientations as Determinants of Preference for External and Anonymous Whistleblowing", Journal of Business Ethics, (107), 197-213.
Özler, D.E., Şahin, M.D. Atalay, C.G. (2010) "Teorik Bir Çerçevede Whistleblowing - Etik İlişkisi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(2), 169-194.
Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M.K., Ömürgönülşen, U. (2008) "Cultural Orientation and Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the
U.K.", Journal of Business Ethics, (82), 929-939.
Pehlivanlı, D. (2011) "Türkiye'de Suistimal, Etik Kurallara Uyumsuzluklar", http://www.asildenetim.com/images2/etik kurallara uyumsuzluklar turkiyede suiistimal.pdf, (25.03.2014).
Saygan, S., Bedük, A. (2013) "Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (Whistleblowing) ve Etik İklimi İlişkisi Üzerine Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-23.
Schneider, A. (2008) "The Roles of Internal Audit in Complying with the Sarbanes - Oxley Act", International Journal of Disclosure and Governance, 6(1), 69-79.
Xu, Y.
(2003
) "Reward Systems, Moral Reasoning, and Internal Auditors' Whistle-Blowing Wrongdoing Behavior",
http://www.mubs.ac.ug/procdocs/Whistleblowing%20behaviour%20Session%204b..., (11.11.2013).
Yılmaz,
G.E
. (2009) "Kurumsal İletişim ve Prensiplere Dayalı Kurumla Uyuşmazlık Davranışı: Whistleblowing", Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com