Buradasınız

BIST'DE İŞLEM GÖREN GIDA İŞLETMELERİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVAULATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF THE FOOD ENTERPRISES TRADED ON BIST WITH TOPSIS METHOD

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER191
Abstract (2. Language): 
Decision making process, that can be defined as selecting the best among the alternatives classified according to the specific circumstances, is measurement tool with the embodiment multi-criteria methods applied for the evaulation of the financial performance of enterprises at the present day. In this study, it is aimed that the evaulation of the financial performance of the food sector, one of the sectors that are observed effects of global financial crisis in the year of 2008. It is used 10 financial ratios which are obtained from financial statements in the financial years of 2009-2012 of 20 food enterprises, traded on BIST, food, beverage and tobacco sector. The data obtained is evaulated thanks to TOPSIS that is one of the multi-criteria decision making methods. Consequently, after the 2008 global financial crisis, in consideration of the term under survey, there is no enterprises that show the best financial performance successively in all years.
Abstract (Original Language): 
Belirli koşullara göre sınıflandırılan alternatifler arasından en iyisinin seçilmesi olarak tanımlanabilecek karar verme süreci, bünyesinde barındırdığı çok kriterli yöntemlerle günümüzde işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amacıyla da başvurulan bir ölçüm aracıdır. 2008 yılı küresel finansal krizinin etkilerinin gözlendiği sektörlerden biri olan gıda sektörünün finansal performans ölçümünün amaçlandığı bu çalışmada Borsa İstanbul (BIST) gıda, içki ve tütün sektöründe işlem gören 20 gıda işletmesinin 2009-2012 mali yıllarına ait finansal tablolarından elde edilen 10 finansal oran kullanılmıştır. Elde edilen veriler “Çok Kriterli Karar Verme” (ÇKKV) yöntemlerinden olan TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 2008 küresel finansal kriz sonrasında işletmelerin finansal performanslarına bakıldığında incelenen dönem itibariyle üst üste tüm yıllarda en iyi performansı gösteren bir işletmenin olmadığı ortaya çıkmıştır.
30
47

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abbasi, M. K., Hemmati, H. ve Abdolshah, M. (2008) “Analysis and Prioritizing Bank Account with TOPSIS Multiple-Criteria Decision - A Study of Refah Bank in Iran", 21st Australasian Finance and Banking Conference, 16-18 December, Australia. Akkaya, G. C. ve Demireli, E. (2010) “Finansal Kararların Verilmesinde PROMETHEE Sıralama Yöntemi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(3): 84–854. Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin, E. (2011) “TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13(1): 73-92. Aydeniz, E. Ş. (2009) “Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: İMKB’ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 27(2): 263-277. Bülbül, S. ve Köse, A. (2011) “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25: 1-23. Dasthi, Z., Pedram, M. M. ve Shanbehzadeh, J. (2010) “A Multi- Criteria Decision Making Based Method for Ranking Sequential Patterns”, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, (17-19 May), Hong Kong. Demir, M. ve Tuncay, M. (2012) “Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Karlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma (200-2008 Dönemi)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 367-392. Dimara, E., Skuras, D., Tsekouras, K.D. ve Tzelepis, D. (2008) “Productive Efficiency and Firm Exit in the Food Sector”, Food Policy, 33(2): 185-196. Eleren, A. ve Karagül, M. (2008) “1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”. Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.), 15(1): 1-14. Eleren, A., Ögel, S. ve Yıldız, F. (2009) “İşletmelerde Finansal Performansın Ölçülmesinde TOPSIS Yönteminin Kullanılması ve Bir Uygulama”, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, (21-24 Ekim), Afyonkarahisar. Ergül, N. ve Akel, V. (2010) “Finansal Kiralama Şirketlerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, MÖDAV Dergisi, 3: 91-118.
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER191
46
Jadidi, O., Hong, T.S., Firouzi, F., Yusuff, R.M. ve Zulkifli, N. (2008) “TOPSIS and Fuzzy Multi-Objective Model Integration for Supplier Selection Problem”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 31(2): 762-769. Jahanshahloo, G. R., Lotfi, F. H. ve Izadikhah, M. (2006) “Extension of the TOPSIS Method For Decision – Making Problems With Fuzzy Data”, Applied Mathematics and Computation, 181: 1544-1551. Kalogeras, N., Baourakis, G., Zopounidis, C. ve Van Dijk, G. (2005) ”Evaluating the Financial Performance of Agri-Food Firms:A Multicriteria Decision-Aid Approach”, Journal of Food Engineering, 70: 365-371. Kaya, Y. (2004) “Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Seminer Çalışması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü. İstanbul. Li, H. ve Xie, Q. (2006) “Application of TOPSIS in the Bidding Evaluation of Manufacturing Enterprises”. 5th International Conference on E-Engineering & Digital Enterprise Technology, (16-18 August), Guiyang / China. Nadali, A., Pordarab, S. ve Nosratabadi, H. E. (2012) “Class Labeling of Bank Credit’s Customers Using AHP and SAW for Credit Scoring with Data Mining Algorithms”, International Journal of Computer Theory and Engineering, 4(3): 401-404. Özdemir, A. İ. ve Seçme, N. Y. (2009) “İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2: 79-112. Özer, A., Öztürk, M. ve Kaya, A. (2010) “İşletmelerde Etkinlik ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analizlerinin Kullanımı: İMKB İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1): 233-260. Sekreter, M. S., Akyüz, G. ve Çetin, E. İ. (2004) “Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 8: 139-155. T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (2010) “Türkiye Gıda Sektörü Raporu”, http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/GIDA.SE... (Erişim: 24.02.2013). T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2013) “Gıda ve İçecek Sanayi Raporu”, http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/gida-ve-icerecek-sektor-r-16042... (Erişim: 24.02.2013).
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER191
47
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (2011) “Türk Gıda ve İçecek Sanayi Envanteri”, http://www.tgdf.org.tr/turkce/resimler/yayinlar2011/2011_envanteri.pdf (Erişim: 20.05.2013). Türkmen, S. Y. ve Çağıl, G. (2012) “İMKB’ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Maliye Finans Yazıları, 26(95): 59-78. Ustasüleyman, T. (2009) “Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS-TOPSIS Yöntemi”, Bankacılar Dergisi, 69: 33-43. Zavadskas, E. K., Zakarevicius, A. ve Antucheviciene, J. (2006) “Evaluation of Ranking Accuracy in Multi-Criteria Decisions”, Informatica, 17(4): 601-618.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com