Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE KOBİ'LERE DESTEK VEREN BİR KURULUŞ: KOSGEB

AN ORGANISATION SUPPORTING SMEs IN TURKEY WHILE IN JOINING PROCESS OF THE EUROPEAN UNION: KOSGEB

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Small and Medium Industry Development Organization (KOSGEB) has been established in 20th April, 1990 with a special Act. No: 3624. KOSGEB is an important organization to provide technical, financial, consultancy services, and improvements of entrepreneurship for SMEs in Turkey. In this study, activities of KOSGEB have been investigated. KOSGEB has been restructured in 2003, the organization has reduced bureaucracy, also added more variety and values of support of its activities.In 2004, 40.000 SMEs have been analyzed by KOSGEB. More SMEs have recognized KOSGEB activities and require the KOSGEB support.
Abstract (Original Language): 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 20 Nisan 1990 tarih ve 3624 sayılı Kanunla kurulmuştur. Türkiye'de; KOBİ'lere teknikve fînansal destek sağlayan, danışmanlık hizmeti veren ve girişimciliğin gelişmesine yardımcı olan en önemli kuruluş KOSGEB'dir. Araştırmada KOSGEB'in faaliyetleri incelenmiştir. KOSGEB; 2003 yılında yeniden yapılanmış ve bürokrasiyi azaltarak destek çeşitlerini ve miktarlarını arttırmıştır. 2004 yılında 40.000 KOBİ KOSGEB tarafından analiz edilmiştir. KOSGEB'in faaliyetleri; daha çok sayıda KOBİ tarafından bilinmekte ve destek talepleri artmaktadır.

REFERENCES

References: 

DİE, (2003), 2002 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı", Haber Bülteni, 14/10/2003 tarih ve
B.02.01.DİE.
10.00.906-164
DPT, (1995a), 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Resmi Gazete: Tarih: 25 Temmuz
2005,
Sayı
: 22354 Mükerrer
,
(2000b), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Resmi Gazete: Tarih: 05
Temmuz
2000,
Sayı
: 24100 Mükerrer
,
(2000c), 1999 Yılı Programı, Resmi Gazete: Tarih: 15 Kasım 2000, Sayı: 24231
Mükerrer
,
(2001d), 2002 Yılı Programı, Resmi Gazete: Tarih: 28 Ekim 2001, Sayı: 24567
Mükerrer
,
(2003e), 2004 Yılı Programı, Resmi Gazete: Tarih: 28 Ekim 2003, Sayı: 25273
Mükerrer
,
(2004f), 2005 Yılı Programı, Resmi Gazete: Tarih: 31 Ekim 2004, Sayı: 25629
Mükerrer
,
(2000g), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sanayi Politikaları Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, Ankara
(2003h)
, Türkiye Cumhuriyeti Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006), Ankara
,
(2004i), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara
123
,
(2003j), Türkiye'de Sanayi Politikaları, Ankara
Eyiiboğlıı, D. (2003), Girişimciliğin Geliştirilmesi, MPM Yayını No: 668, Ankara
Giirkan, E. (2004a), KOSGEB Yeniden Yapılandırılıyor", KOSGEB Sanayicinin Sesi, Yıl: 3
Sayı: 15, Eyliil-Ekim, 30-31
,
(2005b), Referans Gazetesine Verilen Mülakat, 26.04.2005
KOSGEB, (1991a), 1990 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara , (2002b), 2001 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
,
(2004c), 2003 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara
,
(2004d), KOSGEB Saha Araştırma Çalışması Ön Değerlendirme Raporu,
Ankara
Odabaşı, Y. (2001), Pazarlama Planı Rehberi, KOSGEB Yayını, Ankara
T.C. Resmi Gazete, (2005a), Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun, Tarih: 16 Nisan 2005, Sayı: 25788
,
(2005b), KOBİ Bilgi Sitesi Kurulması ile ilgili 2005/2 Nolu Başbakanlık Genelgesi,
Tarih:
05.02.2005
, Sayı: 25718
,
(2003c), KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, Tarih: 30 Haziran 2003, Sayı:
25154
,
(2005d), KOSGEB Destekleri Yönetmeliği, Tarih: 24 Nisan 2005, Sayı:
25795
124
Tekin, M. (2005), Hayallerin Gerçeğe Dönüşümü Girişimcilik, Konya
TİSK, (2004), Avrupa Birliği'nde Girişimciliğin Gelişmesi "Türkiye'ye Yol Gösteren İlke,
Politika ve Uygulamalar, Ankara
TOBB, (2004), 2004 Türkiye İktisat Kongresi KOBİ Çalışma Grubu Raporu Sunuş Metni, Ankara
http://www.halkbank.com.tr/pb/engine/U1065,2 6 lihrcd,00.html 28.4.2005 http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/Default.asp?Action-...&ID=14 20.04.2005 http://www.kosaeb.gov.tr/Hizmetler/ 23.04.2005 http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv 20.04.2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com