Buradasınız

YOZLAŞMAYLA MÜCADELEDE MEDYANIN DOĞRUDAN VE DOLAYLI ROLÜ

THE DIRECT AND INDIRECT ROLE OF THE MEDIA IN COMBATTING TO CORRUPTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The role of the media is critical in promoting good governance and controlling corruption. Media not only raises public awareness about corruption, but also investigates and reports it. The effectiveness of the media depends on freedom of expression, acces to information and professional and ethical cadre of investigative journalism. In this article, it is examined how the media exposes corrupt officials, prompts investigations by official bodies, reinforces the work and legitimacy of both parliaments and their anti-corruption bodies and pressures for change top laws and regulations that create a climate favorable to corruption. It is also examined how to strengthen the media, highlighting private versus public ownership, the need for improved protection of journalists who invastigate corruption, press freedom and media accountability.
Abstract (Original Language): 
Kamusal yozlaşmanın önlenmesinde ve kamu yönetiminin sağlıklı olarak işlemesinde medya önemli bir işlev görmektedir. Medya, yozlaşma karşısında kamusal bilincin artmasının yanında, araştırma ve habercilik faaliyetleriyle yozlaşmanın derecesi ve olası çareleri hakkında kamunun bilgilenmesini sağlar. Medyanın yozlaşma ile mücadelede etkinliği ifade özgürlüğü, bilgiye ulaşma hakkı, profesyonellik ve basın etiğinin varlığı ile doğrusal ilişkilidir. Bu çalışmada medyanın yozlaşmayla mücadele bakımından işlevsel yönleri incelenmiştir. Yozlaşmış memurların ifşa edilmesi, resmi kurumların soruşturma başlatmaya zorlanması, parlamentonun yolsuzluk soruşturmaları ve yasama faaliyetlerinin desteklenmesi, yozlaşmaya imkan sağlayacak yasal boşluk ve çakışmaların deşifre edilmesi gibi faaliyetler, yozlaşmayla mücadelede medyanın sağladığı katkılar arasında sayılabilir. Çalışmada medya alanında devlet etkisi ile özel mülkiyet arasındaki farklılıklar, yozlaşmayla ilgilenen gazetecilerin korunması, basın özgürlüğü ve medyanın sorumluluğu gibi konular da ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

ALEMDAR, Korkmaz (1999) "Medya ve Etik", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Afa Yayınları, İstanbul, 253-258.
ALTERMAN,
Eric
. (2003). What Liberal Media?: The Truth About Bias and the News, Basic Books, New York.
ARCHİVES.cjr.org,. (12.10.2004)
ARMUTÇU, Oya. (2001). "Üç Valiye Üç Dava", Hürriyet Gazetesi, 15.2.2001. BAŞLAMIŞ, Cenk. (2004). "Kaçak Tanklar Kimin", Milliyet Gazetesi, 7.7.2004. BAYER, Yalçın. (1999). "Af yasası mı yoksa af tasası mı?", Hurriyet Gazetesi,
14.10.1999.
BERBEROĞLU, Enis. (1999). "Çek Yasası Çıkmazsa Çetenin Sonu Gelmez Hurriyet
Gazetesi, 9.2.1999.
CHOMSKY,
Naom
. (1999). Medya Gerçeği, Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul
COMMİTEE TO PROTECT JOURNALİSTS. (http://www.cpj.org). (5.12.2004)
COUNCİL
OF EUROPE. (1993). "The Ethics of Journalism: Report on the Parliamentary Assambly
Committe on Culture and Education," Belge 6854, Strasbourgh.
ÇEÇEN, Anıl. (1999). İnsan Hakları Rehberi, Bilim Yayıncılık. Ankara.
DAİLY
NEW
S FROM ETHİOPİA (1999). "Eritrea Makes a Habit of Misquoting and Misrepresenting the Ethiopian Position ", www.ethemb.se/n990209 2.htm, 2.8.2004
330
This PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
DALLAS MORNİNG
NEWS.
12.6.1997.
de
Burgh
, Hugo. (2000). investigative Journalism: Context and Practice, Routledge, New
York.
DANIŞMAN, Ahmet. (1982) Basın Özgürlüğünün Sağlanması Önlemler (Devletin Basın Karşısındaki Aktif Tutumu), Ankara.
DEMİRKENT, Nezih (2001)"Basında Tekelleşme", Dünya Gazetesi, 26.2.2001
ENCABO, Manuel Nunez. (1997). "Gazetecilik Etiği ve Demokrasi", Medya, Kültür, Siyaset, (Çev: Ümit Hüsrev Yolsal), Der: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara: 292¬325.
EKZEN, Nazif (1999) "Medya ve Ekonomi: Türk Basın Endüstrisinde Yoğunlaşma-Toplulaşma Tekelleşme Yapısı (1965-1995)", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar (Ed: Korkmaz Alemdar), Afa Yayınları, İstanbul: 85-108.
EYÜBOĞLU, Ercan (1999) "İletişim, Siyaset, İktidar, Medya ", Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, (Ed: Korkmaz Alemdar) Afa Yayınları, İstanbul, 43-55.
GİTHONGO, John. (1997). The Role of Journalists in Combating Corruption in Kenya, World Bank Institute, Cotonou, Benin.
HALPERİN,
Jennifer
. (2003). "People " İllinos Periodicals Online, http://www.lib.niu.edu/ipo/ii960536.html (29.9.2004)
HÜRRİYET Gazetesi. 26.7.1999
GÜREK, Harun. (2001), Enerji Bakanlığında Tedirginlik, Milliyet Gazetesi, 9.1.2001
331
soNicS/
Thi
s PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
INTERNATIONAL
FEDERATIO
N OF JOURNALISTS. "The Right to Know: Acces to Information in African Countries", African Regional Conference. 25-27 Temmuz 1997. www.ifj.org. (22.12.2004)
INTERNATİONAL FEDERATİON
O
F JOURNALISTS. "Media Accountability. "Media for Democracy Programme in Africa. 27,28 Şubat 1997. www.ifj.org. (20.12.2003)
INTERNATİONAL
WOMEN'
S RIGHTS ACTİON WATCH "Country Report, Colombia" http://iwraw.igc.org/publications/countries/colombia.htm. . (29.11.20034)
INVESTİGATIVE
REPORTER
S AND EDITORS, İnvestigative Journalism Online
Resource Center, File No. 3183, 4097, 13876. www.ire.org (23.12.2004).
JOHNSTON, Michael. (1997). "What can be Done About Entrenched Corruption?", World Bank Online, Washington:.1-44.
KATOROBO, James. (1995). "Investigative Journalism:The Mutual Roles of the Media and the Civil Service in Exposing Misconduct.", Investigative Journalism in Uganda I: Final Work-shop Proceedings, Uganda.
KAYA, A. Raşit. (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Teori Yayınları, Ankara.
KEANE, John. (1999). Medya ve Demokrasi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
LANGSETH, Petter Jeremy Pope ve Rick Stapenhurst. (1997). The Role of National Integrity System in Fighting Corruption, World Bank Institute, Washington.
LAWRENCE, D.H. (1977), Studies in Classic American Literature, New York: Penguin
Books Ltd., 1977
LEWİS,
Anthony
. (1992). Make No Law: The Sullivan Case and the First Amendment, Random House, New York.
332
This PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
MARTİN,
Robert
s ve Feldman, Etselle. (2000). "Acess to İnformation in Developing Countries." Working Paper,Transparency İnternational, http://www.transparency.org/working papers/martin-feldman/ (10.11.2004)
MATELSKİ, Marilyn J. (2000). Tv Haberciliğinde Etik, (Çev: Bahar Öcal Düzgören), YKY Yayınları, İstanbul.
SÖNMEZ, Mustafa (1995) "Medya: Amaç Kar mı, Silah mı?", Ekonomik Forum,
Kasım/1995,:4-6.
SÖNMEZ, Mustafa, (1996)" Türk Medya Sektöründe Yoğunlaşma ve Sonuçları ", Birikim, Sayı:64: 60-86.
SPARK, David. (1999). İnvestigative Reporting, Focal Press, Oxford.
NEUMANN, Lin. (1998). "High Price of secrecy: Restricting the Press Worsened the Economic Crash." Columbia Journalism Review, March/April 1998.
MİAMİ
HERALD
. (1996). "Established How a Prominent American Bank May Have Abetted the Kind of Corruption That Undermines Democracy Throughout Latin America" Milliyet, (2005). Ombudsman, 12 Mayıs 2005)
MWAKYEMBE, Harrison. (2000). "Tanzania Mainland", Media Institude of Southern Africa (MISA), www.article 19.org/docimages/231 .html ( 12.12.2004)
ÖZTÜRK, Namık K. (2001), "Yolsuzlukla Mücadelede İtalya'dan Örnek alınabilir mi?", Amme İdaresi Dergisi, C:34, S. 1: 1-13.
PETER,
Goldin
g ve Graham, Murdock. (1997). "Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik", Medya Kültür, Siyaset, (Der: Süleyman İrvan), Ark Yayınları, Ankara: 59-60.
333
This PDF was created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
PETERS, Guy (2001) Politics of Bureaucracy, Routledge, New York.
RUDENSTİNE
David
. (1996). The Day the Presses Stopped: A History of the Pentagon Papers, University of California Press, California.
SHUGAAR, Anthony. (1994). "Italy's New Hall of Mirrors." Columbia Journalism
Review, Sy: 3/1994: 36-47.
SİMON,
Joel
. (1998). "Hot on the Money Trail." Columbia Journalism Review 37
(Jan/Feb): 37-49.
SPARK, David. (1999). İnvestigative Reporting, Focal Press, Oxford.
TATAROĞLU, Muhittin. (1998). 12 Eylül 1980 Sonrasi Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri Yayınlanmamış Doktora Tezi DEÜ- SBE, İzmir.
TOKGÖZ, Oya (1998) "Türk Kamu Yönetiminde Medyanın Rolü", Amme İdaresi Dergisi, C:31, S:1: 45-56.
U.S. DEPARTMENT OFSTAT.E. (2004).
http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0297/ijde/goodsb 1.htm, (12.10.2004)
VOCİNO,
Michae
l ve Gerry Tyler. (1996). "The Library and the FBI: Ethical Decition Making Under Pressure", Ethical Dilemmas in Public Administration, Praeger, Westport:
49-57.
WASİKE,
Alfred
. (1998). "Sudhir Buys Back Muhwezi Shares", The New Vision,
Kampala: 18-43.
www.ifex.org, 12.10.2004).
334
tsnicSj T n i s P D F w a s created using the Sonic PDF Creator.
To remove this watermark, please license this product at www.investintech.com
YEDİG, Serhan ve Haşim Akman. (2002). İnternet Çağında Gazetecilik, Metis Yayınları, Ankara.
ZAMAN. (2001). "İlaçlar gümrükte hastalar komada", Zaman Gazetesi, 29.3.2001.
335
This PDF

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com