Buradasınız

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ETIKSEL İLKELERİN UYGULANMASI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main aim of this study is analyzing whether the establishments behave in accordance with the ethical principles or not. In this framework, an evaluation of a research consisting 81 manufacturing establishments in Bursa is interpreted. As a conclusion of the study, it is found that the establishments in the sample do not behave in accordance with the ethical principles in human resource management. In the conclusion section of the study, obtained data is presented completely and suggestions are made for establishments in order to show behaviors in accordance with the ethical principles in the process of human resource management.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, örgütlerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun davranış sergileyip sergilemediklerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, Bursa ilinde faaliyet gösteren 81 sanayi işletmesinde yapılan bir araştırmanın değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, örneklemdeki işletmelerin insan kaynakları yönetiminde etiksel ilkelere uygun davranış sergilemedikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen veriler topluca değerlendirilmiş ve işletmelerin insan kaynakları yönetimi sürecinde etiksel ilkelere uygun hareket etmesi için ne tür davranışlar sergilemesi gerektiği ile ilgili öneriler ortaya konmuştur.
1-23

REFERENCES

References: 

ALDEMİR, Ceyhan, Alpay ATAOL ve Gönül BUDAK (2001). İnsan Kaynakları Yönetimi, 4.Baskı, İzmir. Barış Yayınları.
AYDIN, İnayet Pehlivan (2001). Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, , 2.Baskı, Ankara: Pegem A Yayınevi..
AYTAÇ, Serpil (1997). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları, İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.
BOLAT, Oya İnci (2006), "İş Etiği Olgusu Üzerine Ayrıntılı Bir Kavramsal
Değerlendirme: İş Etiği ve Verimlilik İlişkisi", VerimlilikDergisi,2006/2, 9-28.
BOLAT, Tamer ve Oya Aytemiz SEYMEN (2003), "Örgütlerde İş Etiği ve Kariyer Yönetimi İlişkisi. Normatif Etik Boyutuyla Bir Değerlendirme", Yönetim, Yıl:14, Sayı:45, Haziran 2003, 3-19.
CEVİZCİ, Ahmet (2002). Etiğe Giriş, İstanbul: Paradigma Yayınları.
DEMİR, H. ve N. SONGÜR (1999). "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlâkı", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 150-168.
EREN, Erol (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), 6. Bası, İstanbul: Beta BYD.
FERRELL, O.C., John FRAEDRICH ve Linda FERRELL (2005), Business Ethics:Ethical Decision Making and Cases,Boston: Houghton Mufflin.
FINDIKÇI, İlhami (1999). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul : Alfa BYD Ltd. Şti.
HACIOĞLU, Necdet, Oya Aytemiz SEYMEN, Tamer BOLAT ve Selda Çatak TÜREDİ (2002). Balıkesir Üniversitesi İdari Teşkilâtında İş Analizi Uygulaması ve İş Tanımı El Kitabı, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü.
HALICI, A. (2001). "İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejileri: Çanakkale İlinde Bir Araştırma", Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1-2), 1-14.
İŞCAN, Ömer Faruk ve Atılhan NAKTİYOK (2004). "Çalışanların Örgütsel
Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları", Ankara Üniversitesi SBFDergisi, 59(1), Ocak-Mart 2004, 181-201.
KAYNAK, Tuğray (2000), "7.Bölüm:Kariyer Planlama", İnsan Kaynakları Yönetimi, 2.Baskı, İstanbul:Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, 229-250.
ÖZGENER, Şevki (2004). İş Ahlâkının Temelleri. Yönetsel Bir Yaklaşım, Ankara: Nobel Yayıncılık.
PIEPER, Annemarie (1999), Etiğe Giriş, Çev:Veysel Atayman ve Gönül Sezer, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SEYMEN, Oya Aytemiz ve Tamer BOLAT (2005), "Örgütlerde Bedensel ve Zihinsel Engelli İşgören Ayrımcılığı. Uygulamalı Etik Boyutuyla Bir Değerlendirme", Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Sayı.23, Yıl.11, Cilt:6, Ocak 2005, 35-45.
ŞİMŞEK, Birgül (1999). "Yöneticilerin Çalışanlara Karşı İş Etiğine Yönelik Değerlerinin Tespit ve Analizine İlişkin Bir Çalışma (Bursa İli İmalat Sanayi İşletmeleri
22
Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama)", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TÜRK DİL KURUMU (1988). Türkçe Sözlük, Ankara.
YÜKSEL, Öznur (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara. Gazi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com