Buradasınız

SİVİL TOPLUMUN AVRUPA BIRLIGI KARAR ALMA SURECİNE KATILIMI: AVRUPA KOMİSYONU VE EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE ÖRNEKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The participation of civil society in the European Union decision-making process has been seen as a condition for a democratic system. The civil society is in cooperation with the European institutions; it has the power of representation especially in the Economic and Social Community. However, because civil society has the consultation role in the decision-making process in the European Union institutions, it is seen that its function area is restricted. In this paper, firstly the conceptual definition of civil society, and then civil society understanding in the European Union are analyzed. In the second part, the role of civil society in the European Union decision-making process will be stressed; and the relations between European Commission, Economic and Social Committee and the civil society will be explained. The paper aims to analyze in what extent the civil society in the European Union participates in the decision-making process and how the civil society influences the decisions.
Abstract (Original Language): 
Sivil toplumun Avrupa Birliği karar alma sürecine katılımı demokratik sistemin bir şartı olarak görülmektedir. Sivil toplum Avrupa Birliği kurumları ile işbirliği içinde olarak varlık göstermekte, özellikle Ekonomik ve Sosyal Komite içinde temsil gücünü kullanabilmektedir. Ancak Avrupa Birliği'nde, sivil toplum karar alma sürecinde danışma rolünü üstlenmiş olduğu için görev alanının kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada öncelikle sivil toplumun kavramsal tanımına, daha sonra Avrupa Birliği'ndeki sivil toplum anlayışına yer verilecektir. İkinci bölümde Avrupa Birliği karar alma mekanizmalarında sivil toplumun rolü vurgulandıktan sonra, Avrupa Birliği kurumlarından Avrupa Komisyonu ve Ekonomik ve Sosyal Komite'nin sivil toplum ilişkisine yer verilecektir. Çalışma Avrupa Birliği'nde sivil toplumun karar alma sürecine ne derece katıldığını ve kararları nasıl etkilediğini araştırmayı amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

ARMSTRONG, Kenneth A., "Rediscovering Civil Society: The European Union and The White Paper on Governance", European Law Journal, 8(1), March 2002, 102-132.
ATEŞ, Mustafa., Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi, DPT, Ankara, 2006.
BARRY, Andrew (1993). "The European Community and European Government: Harmonization, Mobility and Space", Economy and Society, 22(3), 314-326
BAŞOĞLU, Mustafa (1997). "Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları", Yeni Türkiye, 3(18), Ankara.
BOZTEKİN, Nihal (2004). AB Uyum Süreci ve STKlar, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
GÜDER, Nafiz (2004). "Sivil Kılavuz: Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi", Ankara, http://www.stgm.org.tr/docs/sivilklavuz.pdf. (Kasım 2004)
HATEMİ, Kezban (1997). "Sivil Toplum Örgütlenmesi İçinde Kadının Eşit Yeri", Yeni Türkiye, 3(18), Ankara.
HORSPOOL, Margot
(1998)
. European Union Law, Butterworths, London, Edinburg,
Dublin.
KALAYCIOĞLU, Ersin (2000). "Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset", E. Fuat Keyman, A. Yaşar Sarıbay (der.), Global Yerel Eksende Türkiye, İstanbul: Alfa Basım Yayın.
KEYMAN, E. Fuat (2004). "Avrupa'da Sivil Toplum: Tarihsel Perspektif, Avrupa'da ve Türkiye'de Sivil Toplum", http://www.stgm.org/kutuphane.php?sec=2. (20.10.2004)
KORKUT, Selver (1997). "Kamu Görevlileri Sendikacılığın Önemi, Çözüm Bekleyen Problemler için Talep ve Öneriler", Yeni Türkiye, 3(18), Ankara.
KURT, Erol (2006). "Karma İstişare Komitesi (KİK) ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komitesi (EESC)",
http://www.kamusen.org.tr/mevzuat.asp?menu=disiliskiler&dis_id=102. (07.09.2006)
LEE,
Julia
n (2006), "Comparing NGO Influence in the EU and the U.S", Programme on NGOs and Civil Society, http://www.casin.ch/web/pdf/ngoinfluenceinuandusa.pdf. (September 2006)
RUMFORD, Chris (2003). "European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda", European Journal of Social Theory, 6(1), 25-43.
102
SARIBAY, Ali Yaşar (2003). "Sivil Toplum", Sivil Toplum Dergisi, www.siviltoplum.com.tr /sayi1_tr_2.htm.
WHITE, Gordon (1994). "Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground", Democratization, 1(3).
YILMAZ, Aytekin (2003). Çağdaş Siyasal Akımlar, Modern Demokraside Yeni Arayışlar, 2. Basım, Ankara: Vadi Yayınları.
AB ve Aday Ülkeler Arasında Sivil Toplum Diyaloğu, Komisyon tarafından Konsey, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi'ne Gönderilen Tebliğ, Ankara: DPT, http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/siviltop/diyalog.pdf. (Eylül 2005)
An Open and Structured Dialogue Between the Commission and The Special Interest Groups, Brussels CEC: SEC(92)2272 final, JO C63/2, 5.03.1993
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, 28.09.2000-07.12.2000, http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ab_thb.html. (27.02.2001)
Civil Society Contact Group, 18 Square de Meuûs, B-1050 Brussels, http://www.eplo.org/index.php?id=92.
Commission of The European Communities, Brussels, 11.12.2002
COM(2002
) 704 final, Communication From The Commission, Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission
European Citizen Action Service, EU's Relationship with NGOs and The Issue of Participatory Democracy, http://www.ecas.org/product/91/default.aspx?id=244.
European Economic and Social Committee, "Conference on The Role of Organised Civil Society in European Governance", Workshop 3, Civil dialogue: objectives, methods, structures and participation, Brussels - 8-9 November 2001.
European Peacebuilding Liaison Office, The European Union and Civil Society, http://www.eplo.org/index.php?id=92.
Nice
Antlaşması
, Brüksel, http://www.deltur.cec.eu.int/nice-ozet.rtf (31.01.2003) Non-Governmental Organisations,
http://www.mic.org.mt/EUINFO/sector/sections/fse_ngos.htm.
STK
Deste
k Ekibi-Sivil Toplum Geliştirme Programı, Avrupa Birliği'nin Yolu Sivil İnisiyatifleri Güçlendirmekten Geçiyor, http://www.siviltoplum.com.tr/tanitim_7.htm.
TOBB, Avrupa Birliği ile İlişkilerde Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çalışma Grubu Raporu Sunuş Metni, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, 05-09.05.2004.
103
White Paper on European Governance, Report of Working Group 'Consultation and Participation of Civil Society', No: 2, Pilot: L. Pavan Woolfe, Rapporteur: M. Kröger, http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group3/report_en.pdf. (Haziran 2001)
http://www.deltur.cec.eu.int/kitap/sospol.html.
http://www.euractiv.com.tr/?bl=kamuiliskileri&alt=eniyiahlaki&hn=227. http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-006-en.pdf. (10.12.2004)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com