Buradasınız

POLİS ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKALARIYLA POLİSLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ: RÜŞTÜ ÜNSAL PMYO ÖRNEĞİ

A Study On Emotional Intelligence Of Police Candidates And Their Attitudes Relating To Their Profession: The Example Of Rüştü Ünsal Police Vocational School

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, it is observed that, police organizations are working in a way satisfying expectations risen from social, cultural and economic developments, changes and transformations, which are being experienced rapidly around the world. Thus, it is seen that, today some values stick out in the profession of the police in which communication has a vital importance. Today's policeman is seen in a way that he expresses himself clearly, approaches to the events from various aspects and has understood well the importance of listening and establishing empathy. Briefly policeman has combined his abilities and experiences with his communication skills. Accordingly, determining emotional intelligence and attitude relating to their profession of police candidates to be employed in the police organization in the future studying in vocational school is very important. It is expected that, if these students have positive attitudes relating to their profession, their positive behaviors and per¬formance in the future will be higher. Also, it is observed that, emotional intelligence, which means knowing own feelings, being able to manage them and perceiving others' feelings accurately, is very important for the police, who are continuously in contact with people. The objective of this study is to examine the relation between emotional intelligence and attitudes relating to their profession of the police candidates studying in the Police Vocational School. Accordingly, 'Bar_On EQ' questionnaire and 'Attitude Scale relating to the policeman', developed for determining the factors affecting atti¬tudes and taking measures against negative points after the studies relating to reliability and validity, were com¬pleted and employed.
Abstract (Original Language): 
Çağımızda emniyet teşkilatının dünyada hızlı bir biçimde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere, değişim ve dönüşümlere paralel olarak ortaya çıkan beklentilere cevap verecek biçimde çalışmalarını sürdürdüğü gözlenmektedir. Bu bağlamda, iletişimin yaşamsal önem arz ettiği günümüzde polislik mesleğinde birtakım değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Günümüzün polisi kendini iyi ifade edebilen, olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilen, dinlemenin ve empati kurmanın önemini kavramış, kısacası sahip olduğu yetenekleri ve birikimleri iletişim becerileriyle birleştirebilen bir tarzda karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda emniyet teşkilatında yer alacak polis okulu öğrencisi gençlerin, polislik mesleğine ilişkin tutumları ile duygusal zekalarının belirlenmesi önem kazanmaktadır. Mesleğe adım atacak gençlerin, polislik mesleğine ilişkin tutumlarının olumlu olmasının; mesleklerindeki performanslarını ve olumlu davranışlarını artıracağı beklenmektedir. Bunun yanında kişinin kendi duygularını tanıması, duygularını yönetebilmesi, başkalarının duygularını doğru algılayabilmesi olarak da ifade edilebilen duygusal zekanın, insanlarla sürekli iletişim halinde olunan polislik mesleğinde de son derece önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin duygusal zekalarıyla polislik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 'Bar_On EQ' anketi ve tutumları etkileyen etmenleri belirlemede ve olumsuzluklara yönelik tedbir almada gerekli olacağı düşüncesinden hareketle geliştirilen, güvenirliğine ve geçerliğine ilişkin çalışmalar yapılarak kullanıma hazır duruma getirilen 'Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği' kullanılmaktadır.

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, Hamdullah (2004). İnsanda Duygusal Yaşantı, Ankara: Palme Yayıncılık.
AKYOL, Taha (1997). Bilim ve Yanılgı, İstanbul: Milliyet Yayınları.
ATABEK, Erdal (2000). Bizim Duygusal Zekamız, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
BALTAŞ, Zuhal (2006). İnsanın Dünyasını Aydınlatan Ve İşine Yansıyan Işık: Duygusal Zeka, İstanbul: Remzi Kitabevi.
BRİDGE, Berna (2003). Duyguların Eğitimi, İstanbul: Beyaz Yayınları.
CERRAH, İbrahim (1999). "Polis Alt Kültürü ve Polis Vizyonu", 21. Yüzyılda Polis, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Yayını.
DEMİRCİ Uğur, ŞEKERTEKİN Mehmet Ali, GENÇDOĞAN Başaran, ŞAHİN Mehmet, BAYRAKTAR Gökhan (2005). "Polis Okulundan ve Polis Meslek Yüksek Okulundan Mezun Polis Memurlarının Kişilerarası İlişki Tarzlarının ve Anormal Davranış (Saldırganlık) Durumlarının Karşılaştırılması", Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3-1), 61-67.
DAVIS,
Mar
k (2004).Duygusal Zekanızı Ölçün, Çev. Solina Silahlı, İstanbul: Alfa Yayınları.
DİKİCİ, Ali (2004). "Polis-Halk İlişkilerinin ve Polis İmajının İyileştirilmesinde Emniyet Teşkilatına Eleman Alımının Rolü", Polis Bilimleri Dergisi,6 (1-2), 21-40.
DURSUN, Zekeriya (2004)." Polis Meslek Yüksekokullarında Yaratıcı Düşünce ile Ataleti Yenebilmek",
Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2-1), 343-349. FINDIKLI, Remzi (1999-2000) "Polislik Mesleğinin Özellikleri ve Mesleki Kimlik Olgusu," Polis Bilimleri
Dergisi, 2 (5-6),1-16.
FINDIKLI, Remzi (2001). "Meslek Olgusu ve Polislik Mesleğinin Özellikleri", Türkiye'de Suç ve Polislik, Ankara: Güner Mat.
GELERİ, Aytekin (2004). "Suç Mağduriyeti ve Polis: Olaylara Müdahale Eden Polisin Suç Mağdurlarıyla İlişkisi", Polis Bilimleri Dergisi, 6 (1-2),53-82.
GÜNŞEN İÇLİ, Tülin (1998). "Güç Kullanma Yetkisi ve Bunun Kullanımında Polisin Çelişkisi", Polis Bilimleri Dergisi,1(1), 69-78.
KASATURA, İlkay (2003). Heyecansal Kontrol, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
KAVGACI, Halil İbrahim,(1998). "Polis Organizasyonunda Demokratik Değişim: Bağımsız Bir Polis Şikayet Sistemi Halkın Polisliğe Katılımı", Polis Bilimleri Dergisi, 1(1), 55-67.
KONRAD, Stefan ve HENDL, Claudia (2003). Duygularla Güçlenmek. Çev. Meral Taştan. İstanbul: Hayat Yayınları.
MURAT Mehmet, UYGUN Özgür (2004). "Polislik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi",
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (7), 64-71. ÖZBAY Haluk, GÖKA Şenol (2004). Her Halde İnsan, Ankara: Elips Yayınları.
ÖZGÜLER, Mustafa (2001), "Hollanda Emniyet Teşkilatı Eğitiminde Yeniden Yapılanma ve Polis Okullarında Eğitim", http://egm.gov.tr/apk/dergi/28/yeni/web/Mustafa OZGULER.htm, (26 Mayıs 2008).
SİLBERMAN Mel, HANSBURG Freda (2003). İnsan Sarrafı/ Toplumsal Zeka Düzeyinizi Geliştirme, Çev: Pelin Ozaner, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
SÖNMEZ Nevzat, SÖNMEZ Erdoğan (2003). Polis Meslek Yüksek Okulları Rehberi, Ankara: Seçkin Yayınları.
28
SÖZEN, Süleyman (2004). "Polis ve Profesyonellik", Polis Bilimleri Dergisi, 6 (3-4), 115-127.
STEİN
Steve
n J., BOOK Howard E. (2000). The EQ Edge- Emotional Intelligence And Your Success, New York: Stoddart Publishing Co. Ltd.
SUTTERFİELD,
M
. Philip (1986). The Police Academy: a practical approach, USA: Cypress.
TAŞTEKİN, Ercan (2008). "İnsan Polis", Çağın Polisi Dergisi, 7(76),53-57.
TOPALBEKİROĞLU, Ahmet (2004). "Polisin Toplumsal Olayların Yönetimindeki Rolü", Polis ve Sosyal
Bilimler Dergisi,
2(2-1)
, 232-240.
WEISINGER,
Hendri
e (1998). İş Yaşamında Duygusal Zeka, Çev. Nurettin Süleymanlıgil, İstanbul: Mns Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com