Buradasınız

İŞLETMELERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI;TEPE YÖNETİMİN ROLÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM OLANAKLARININ KULLANIMI

CREATING THE HEALTH AND SAFETY CULTURE IN ORGANIZATIONS;ROLE OF TOP MANAGEMENT AND USE OF INTERNAL COMMUNICATION TOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Themostsignificantfactorthatleadsorganizationstomakesafetycultureapartoftheirinternalcorporatecultureis themanagemento fcost.Ourcountryisi nthethirdplaceallovertheworldi noccupationalinjury.Accordingto 2004data,843peoplehavelosttheirlivesi noccupationalinjury,1.69 3workershavebecomedisabled,1.977.018 dayso ftemporaryabsenteeismhaveoccurred,54.220dayshavebeenspenti nhospitals.Topmanagersmustbe awareo finefficientlyoperatedhealthandsafetyproceduresi ntheestablishmentwithallo fitscosts.Organizations mustse ehealthandsafetya saprofitcenterduetocompensationliabilitiesderivingfromlawcases,medical invoices,losttimecost,towingcost,damagecost,downheartednesso fstaffandlostwork.Suchanunderstanding wouldplayakeyrolei ncreatingastronganduniquehealthandsafetyculturei nthecompany.Duringtheformation o fastrongandpositivehealthandsafetyculture,theprocessneedstobewellplanedandmanagedwiththestaff involvedatalllevels.I nthispaper,theroleo ftopmanagementi ncreatingahealthandsafetyculturei n organizationsanduseofinternalcommunicationtoolswil lbediscussed.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerikurumsalkültürlerininbirparçasıolarakgüvenlikkültürlerinioluşturmayayöneltenenönemlifaktör maliyetyönetimidir.Ülkemiz,işkazalarıbakımındandünyaüçüncüsüdurumundadır.2004yılıverilerinegöre 83830işkazasında843insanımı zyaşamınıyitirmiş,1693çalışansürekliişgöremez-sakat-olmuş,1977018gün geçiciişgöremezlikoluşmuşve54220günhastanelerdegeçirilmiştir.Tepeyöneticiler,işletmed eetkin yönetilemeyensağlıkvegüvenlikortamınındinamiklerinitü mmaliyetleriilefarketmelidirler.İşletmelerhukuk davalarındanoluşantazminatyükümlülükleri,tıbb ifaturalar,kayıpzamanmaliyeti,yedeklememaliyeti, çalışılamayanzamanmaliyeti,hasarmaliyeti,düşükmoralveyeniişalımındayaşanabilecekzorluklaraçısından sağlıkvegüvenlikkonusunaeğilmeninekonomikolarakkazançgetireceğinidüşünmelidirler.ILO -International LaborOrganization-,enyüksekgüvenlikleçalışanekonomilerineniy irekabetedebilirlikdüzeyinesahipolduğunu iler isürmektedir.Sağlıkvegüvenlikkültürününoluşumuiçinbuverileridikkatealmak,rekabetedebilirliği artırarak,işletmeyeözgüolumlu,güçlübirsağlıkvegüvenlikkültürününoluşmasındaanahtarro loynayacaktır. Güçlüveolumlusağlıkvegüvenlikkültürünoluşturulmasındatü mçalışanlarınherseviyededahiledilereksürecin yönetilmesigerekir.Buçalışmadaişletmelerd esağlıkvegüvenlikkültürününoluşturulmasındatepeyönetiminrolü vekurumiçiiletişimolanaklarınınkullanılmasıkonusutartışılacaktır.

REFERENCES

References: 

4.İşSağlığıveGüvenliğiKongresiSonuçBildirgesi,
2005,
http://www.mmo.org.tr/mmo/pdf/issagligianam
etin_14_20.pdf,erişimtarihi:25.07.2006
BORBIDGE,D.J,Jun2006 EmployeeBEHAVIOR:9
waystoimplementpositivechange...Industrial
SafetyHygieneNews,,Vol.40Issue6,p60-62.
BritishSafetyCouncil,2002,AccidentPrevention,
GS01,V2/09/01page7,8.
BUTLER,RichardJ.2005,SafetyPractices,Firm
Culture,andWorkplaceInjuries.
W.E.UpjohnInstituteforEmploymentResearch,.
Kalamazoo,MI ,USA,p18.
DEMİRBİLEK,Tunç,2005,İşGüvenliğiKültürü,
LegalYayınları,İstanbul.
HOFSTEDE,G.,2001,Culture'sConsequences
ComparingValues,Behaviours,Institutions,
andOrganizationsAcrossNations,
California.
GÜVEN,Rana,GüvenlikKültürü,4.İSGKongresi
BildirilerKitabı,Adana,2007
GRIMALDI,JohnV,.SIMONDS,RollinH.,Safety
Management,2001.
KARTARI,Asker.,2001,FarklılıklarlaYaşamak,
ÜrünYayınları,Ankara.
PHIMISTER,J.R.,ÖKTEM,Ü.G.,KLEINDORFER,
P.T.,KUNREUTHER,H. ,YENKOO,C.,
NearMissManagementSystemsinThe
ChemicalProcessIndustry,
http://opim.wharton.upenn.edu/risk/downloads/
01-03-JP.pdf,erişimtarihi:12.10.2006
49
ROUGHTON,JamesE.ZeroIncidentsAchievinga
NewSafetyCulture,10/16/98Revised8/16/99
, http://siri.uvm.edu/ppt/cultu4/sld010.htm
SIMARD,Marcel.,SafetyCultureAndManagement,
http://www.ilo.org/encyclopedia/?docnd=8571
00071nh=0ssect=0,erişimtarihi28.06.2006
SIMON,StevenI. ;FRAZEE,PatrickR.Jan2005.
BuildingaBetterSafety Vehicle.Professional
Safety,,Vol.50Issue1,p36-44.
STRICKOFF,R.Scott,UnderstandingSafety'sRolein
CultureandClimate,
http://www.occupationalhazards.com/safetyz
ones/47/article.php?id=14500,erişimtarihi:
24.07.2006
TOWLSON,David.,Jul/Aug2005, Onesaf eworldfor
workers.EmployersLaw,p18-19.
UNAKITAN,G.A.,1995,İşletmelerinYönetimive
ÖrgütKültürü,İstanbul,TürkmenKitabevi.
U.SNuclearRegulatoryCommission,SafetyCulture
VersusSafetyManagement,
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/commission/secys/2006/secy...
20Culture%20INSAG-4%22%22,
erişimtarihi:14.7.2006

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com