Buradasınız

DENİZLİ ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİNE DEVAM EDEN GENÇLERİN KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINIG THE ANXIETY LEVELS OF YOUNG ATTENDED TO APPRENTICE SHIP TRAINING CENTER IN DENİZLİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
I nthisstudyweaimedtodeterminesocio-demographicfeatures,workconditions, State-TraitAnxietylevelsandwhetherthereisanassociationbetweenthes eparametersof youngattendedtoApprenticeshipTrainingCenteri nDenizlicitycenter. I twasheldadescriptivestudy.Theresearchinstrumentconstitutedaquestionnaire basedondemographicvariablesandelicitsresponse sstate,traitanxietyscales.The percentage,Kruskal-Wallistest,Mann-Whitneytest,ttestandANOV Ahavebeenusedfor theevaluationandanalysiso fthedata. Obtaineddatashowedthatworkingreasons ,problemsandthewayofthesolutionsof theyoungtoworkweremultidimensional.Solvingthes eproblemscooperationmustbe necessarybetweengovernment,employers,massorganizations,professionalassociations, familiesandyoung.
Abstract (Original Language): 
BuçalışmadaDenizliil iÇıraklıkEğitiminedevamedençalışangençlerinsosyo demografiközelikleri,çalışmayaşamınailişkinve"durumluk-süreklikaygıdüzeyleri" belirlenerekaralarındakiilişkilerinortayakonulmasıamaçlanmıştır. Tanımlayıcıbiraraştırmadır.GençlereSosyodemografiközellikleriniiçerenanket formuvedurumluk-süreklikaygıölçeğiuygulanmıştır.Verilerindeğerlendirilmesiiçin yüzdelik,Kruskal-Wallistesti,Mann-Whitneytesti,ttestiveAnovakullanılmıştır. Eldeedilenveriler,çalışangençlerinçalışmanedenleri,sorunlarıveçözümyollarının çokboyutluolduğunugöstermektedir.Bukonudakisorunlarayönelikçözümlerdevletin, işverenlerin,kitleörgütlerivemeslekkuruluşlarının,ailelerinvegençlerinişbirliği içerisindeelealınmalıdır.

REFERENCES

References: 

AlisinanoğluF.,Ulutaşİ.,
www.testkulubu.com.tr/Rehberlik7A
dımAdımRehberlik,25.08.2006.
AvcıoğluS .(1995),"KaygıDüzeyive
DenetimOdağınınBireyinİşVerimi
ÜzerindekiEtkilerininBelirlenip
Karşılaştırılması"(UzmanlıkTezi),
İzmir.
CanbazS ,SünterA.,PekşenY.,(2005),
"SamsunÇıraklıkEğitim
Merkezi'neDevamEdenÇırakların
Durumluk-SürekliKaygı
DüzeylerininDeğerlendirilmesi",
TürkTabipleriBirliği,Mesleki
SağlıkveGüvenlikDergisi,
Temmuz,Ağustos,Eylül,16-22.
DikmenA.(2000),"ÇocuklarÇalışmalı
Mı?ÇalışanÇocuklarınGörüşleri",
I .İstanbulÇocukKurultayı
BildirgelerKitabı,İstanbul
ÇocuklarıVakfıYayınları,İstanbul,
468-478.
GürsoyA.,(2001),"AmeliyatÖncesi
DönemdeYaşananKaygının
HastanınİyileşmeSürecineEtkisi",
HacettepeÜniversitesiHY O
Dergisi,8(2),114-119.
ÖnerN ,LeCompteA,(1983).Durumluk-SürekliKaygıEnvanteriE l
Kitabı,BoğaziçiÜniversitesi
yayınları,1.baskı,İstanbul.
Öz,F.(2004),"SağlıkAlanındaTemel
Kavramlar,AnksiyeteveKorku",
157-178
TelH.,SabancıoğullarıS.,(2004),
"HemşirelikBirinciSınıf
ÖğrencilerininLaboratuar
UygulamasındaBirbirineI M
EnjeksiyonUygularkenVeKlinik
UygulamanınİlkGününde
AnksiyeteDurumları",Atatürk
ÜniversitesiHemşirelik
YüksekokuluDergisi,Cilt:7,
Sayı:1,27-32.
30
YıldızA.,(1995),"ÇocuğunDeğerive
ÇocukÇalıştırılması",.Sağlıkve
SosyalYardımVakfıDergisi",
5(1):21-25.
YorulmazF.,(1991),"Edirne
MerkezindekiOrtaDereceliOkul
ÖğrencilerindeKaygıDüzeylerive
BazıSosyo-ekonomik
Determinantlar"(UzmanlıkTezi),
Edirne.
http//www.lokman.cu.edu.tr/psychiatry
(2004).
http//www.hastarehberi.com.tr/psikiyatri
(2004).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com