Buradasınız

EĞİTİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF TURKEY AND MEMBER STATES OF EU IN TERMS OF EDUCATION INDICATORS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
With the widespread use of new technologies in 21st century, information becomes considerably significant recently. To access, to apply and to produce information can be realized through education. In this sense, the countries which invest in education and increase number of educated manpower have become competitively advantageous in globalized world. In this study, the comparisons of the member states of EU and Turkey, which is a candidate state of EU, have been realized through multidimensional scaling analysis. Initially, similarities and disparities of the countries in terms of education indicators have been identified through mapping in multidimensional space with multidimensional scaling analysis. Furthermore, similarities and disparities in the education indicators of the countries have been identified through the same method. Then, the results have been compared with the results of cluster analysis and it is identified that the results are the same.
Abstract (Original Language): 
21.yüzyılda yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi, uygarlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Bilgiye ulaşma, bilgiyi uygulama ve bilgi üretebilme eğitimle gerçekleşmektedir. Küreselleşen dünyada eğitime yatırım yaparak eğitilmiş insan gücünü arttıran ülkeler rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile aday olan Türkiye'nin eğitim göstergeleri açısından karşılaştırılması Çok Boyutlu Ölçekleme ve Kümeleme Analizi ile gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile eğitim göstergeleri açısından birbirine benzer ve birbirinden farklı olan ülkeler çok boyutlu uzayda haritalama yöntemiyle saptanmıştır. Ayrıca yine aynı yöntemle ülkelere ait eğitim göstergelerinden hangilerinin benzer, hangilerinin farklı olduğu da ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçlar Kümeleme analizi sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların benzer olduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

KAYNAKÇA

Afonso A., Aubyn M., 2006, Cross-country Efficiency of Secondary Education Provision: A Semi-Parametric Analysis With Non-Discretionary Inputs, Economic Modeling, Vol:23, 3, 476-491.

Akbaş 0.,Özdemir S, 2002, Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme , Milli Eğitim Dergisi, Cilt: 155-156

Case A.,Deaton A.,(1999), School Inputs and Educational Outcomes in South Africa, Quarterly Journal of Economics, Vol:114,3, 1047-1084.

Çakmak Ö, 2008, Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi, D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt: 11, 33-41.

Docampo D., 2007, International Comparision in Higher Education Funding, Higher Education in Europe, Vol:32,4,369-386.

European Union, 2009, (Çevrimiçi) http://ec.europaeu /education /focus/focus479_en.htm Garson D.,2009, Cluster Analysis,

(Çevrimiçi), http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/cluster.htm

Garson D.,2010, Multidimensional Scaling, 2010, (Çevrimiçi), http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/mds.htm

Glewwe P. Kremer M, 2006,Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing Countries, Handbook of the Economics of Education, Vol:2, 945-1017.

Hair J., Anderson R., Tatham R., Black W.,1998, Multivariate Data Analysis, New Jersey, Prentice Hall.

Manly,F.J.Bryan, 1994, Multivariate Statistical Methods, London,Chapman&Hall

Mead, A., 1992, Review of The Development of Multidimensional Scaling Methods, The Statistician 41(1), 27-39.

Miser Rıfat (2002), Küreselleşen Dünyada Yetişkin Eğitimi , A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi ,Cilt:35, sayı:1-2,55-60.

Kalaycı Şeref,vd.,2005, SPSS uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Ankara, Asil Yayın.

Orhunbilge Neyran,2010, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, İstanbul, İ.Ü.Basım Yayin.
Öztürk Nazım (2005), İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü, Sosyo-Ekonomi,Cilt: l,s.l-5

Ramsay J. O. 1988. Is Multidimensional Scaling Magic or Science? Contemporary Psychology. 33, 874-875.

Rose P (1995), Female Education and Adjustment Programs: A Crosscountry Statistical Analysis, World Development, Vol:23,11, 1931-1949

Sturrock K.,Rocha J., 2000, A Multidimensional Scaling Stress Valuation Table, Field Methods,Vol:2, No.1, February, 49-60.

Tatlıdil Hüseyin, 1996, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara, Akademi Matbaasi.

Turgut Bekir, 2000, Uygarlığın Oluşumunda Eğitimin Rolü , Milli Eğitim Dergisi, Cilt: 148

Ulusal Ajans,2010, (Çevrimiçi),http://www.ua.gov.tr /index.cfm?action =detay &yayinid= 7461927F111 B3AFFA71DE3198573F086F8B

Üstel Leyla, Öğretmenler için AB Klavuzu, Ankara, Turkab Yayınları.

Weert T, Education of the Twenty-first Century: New professionalism in lifelong learning, knowledge development and knowledge sharing, Education and Information Technologies,Vol:11, 217-237.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com