Buradasınız

BİREYSEL PERFORMANS VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEMELLERİNE DAİR FELSEFİK BİR İNCELEME

THE EXAMINATION ON THE FOUNDATIONS OF RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Although ideas about the relationship between individual performance and organizational performance are based on very old dates, the theoretical and empirical studies in the literature that encodes the scarcity of this relationship is striking. History appears to be essentially the same process, different scholars have shown, this is quite different concepts and approaches to complex issues in a way in reviving the direction of a grotesque and increase the need to make a holistic description. In this context, the focus of this study, including Plato and Aristotle's views Based on the subject made an in-depth analysis, thereby contributing to individual and organizational performance assessment is based on literature. In other words, study the concepts of individual and organizational performance in different areas based on the continuity and progress in the course of historical development bears traces of times.
Abstract (Original Language): 
Bireysel performans ile örgütsel performans arasındaki ilişkiye dair fikirler oldukça eski tarihlere dayanmasına karşın literatürde bu ilişkiyi kodlayan teorik ve ampirik çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Tarihi süreçte farklı düşünürlerin özünde aynı gibi gözüken bu kavramlara gösterdikleri oldukça farklı ve karmaşık yaklaşımlar konunun bir bakıma grotesk bir yönünü de açığa çıkarmakta ve bütüncül bir betimleme yapma ihtiyacını artırmaktadır. Bu bağlamda olmak üzere bu çalışmanın ilgi odağı Platon ve Aristoteles’in görüşlerinden yola çıkarak; konunun derinlemesine bir analizini yapılması, bu suretle bireysel ve örgütsel performans değerlendirme literatürüne katkıda bulunmak temeline dayanmaktadır. Bir başka deyişle çalışma bireysel ve örgütsel performans kavramlarının sürekliliği ve tarihi gelişim seyri içerisinde ilerlemeye dayalı farklı alanları kat edişin izlerini taşımaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

ARİSTOTELES (2008), Politika, Çev. Mete Tunçay, 10. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, s.
8.
ARMAĞAN, Servet (2005), İslam Ekonomisi, İstanbul: Gündönümü Yayınları, s. 51-53.
20
AYDIN, Ayhan (2004), Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası, Gendaş Kültür Yayıncılık, İstanbul,
s. 25.
BAYKAN, Fehmi (2000), Nietzsche’nin Felsefesi, 1. Baskı, , İstanbul: Kaknüs Yayınları, s.
28-29.
BAYRAKTAR, Serkan (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, 1. Baskı, Sakarya Kitabevi, s.
82, Sakarya.
BUHR, Manfred ve Alfred Kosing (1999), Bilimsel Felsefe Sözlüğü, 2. Baskı, Çev. Veysi
Bildik, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, s. 62.
BRUNTS, Stephane ve Mehrdad Derayeh (2002), “Multisource Assessement Programs in
Organizations: An İnsider Perspective”, Human Resource Development Quarterly,
Vol. 13, No: 2, s. 188.
BULADI, Kerim (2006), Başarılı ve Güvenilir İş Adamının Yol Haritası, 1. Baskı,
İstanbul: Bilge Yayınları, s. 136-138.
ÇIVGIN İzzet ve Remzi Yardımcı (2007), Siyasal Düşünceler Tarihi, 1. Baskı, Nobel
Yayınevi, s. 45, Ankara.
DEMİR, Nilüfer (2004), Birey, Toplum, Bilim: Sosyoloji Temel Kavramlar, Turhan
Kitabevi, Ankara, s. 23.
DEMİR, Ömer (1996), Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, İstanbul, s. 2.
DİDEROT ve d’Alembert (2005), Ansiklopedi Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Açıklamalı
Sözlüğü, 3. Baskı, Çev. Selahattin Hilav, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s. 191.
DOWNS, Robert B. (1997), Dünyayı Değiştiren Kitaplar, 4. Baskı, Çev. Erol Güngör,
Ötüken Yayınları, İstanbul, s. 64-67.
EL KATİB, Abdülhamid (2007), Doğunun Hükümdarı, Çev. Güldane Gündüzüöz ve Soner
Gündüzüöz, İstanbul: Lacivert Yayıncılık, s. 12-46.
ERASMUS, Desiderius (2007), Deliliğe Övgü, 1. Baskı, İstanbul:.Oda Yayınları, Çev. E.
Murat Cengiz, s. 71.
ERÇETİN, Şule (2001), Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, 1. Baskı, Ankara: .Nobel Yayınları,
s. 70.
DRUCKER, Peter F. (2003), Geleceğin Toplumunda Yönetim, Çev. Mehmet Zaman, 1.
Baskı, İstanbul: Hayat Yayınevi, s. 232.
21
EINSTEIN, Albert (2009), Benim Gözümden Dünya, Çev. Demet Evrenosoğlu, 1. Baskı,
İstanbul: Alfa Yayınları, s. 8-9.
EPİKTETOS, (2009), Kılavuz Kitap, Çev. Birdal Akar, İstanbul:.Şule Yayınları, s. 63.
ERTUNA, İ. Özer (2005), Kapitalizmin Son Direnişi, 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları, s.
64.
ERTURGUT, Ramazan ve Soyşekerci, Serhat (2010), Bilimsel Yönetim Yaklaşımına
Psikanalitik Bir Bakış: Bir Taylor Okuması, Amme İdaresi Dergisi Cilt 43, Sayı 2.
Ankara, s. 1-16.
FAY, Brian (2005), Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, 2. Baskı Çev. İsmail Türkmen,
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 12.
FINNIGAN, John (1995), Doğru İşe Doğru Eleman, 1. Baskı, Çev. Mehmet Kılıç, İstanbul:
Rota Yayınları, s. 119..
FROMM, Erich (1997), Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum, 6. Baskı, Çev. Necla Arat,
İstanbul: Say Yayınları, s. 71-72.
FUKUYAMA, Francis (2005), Devlet İnşası 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, 2.
Baskı, Çev. Devrim Çetinkasap, , İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 62.
GARİH, Üzeyir (2004), Yönetim Teknikleri, 1. Baskı, , İstanbul: Hayat Yayıncılık, s. 188-
189.
GIDDENS, Anthony (1999), Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve Sosyoloji, 3. Baskı,
Çev. Ahmet Çiğdem, Ankara: Vadi Yayınları, s. 36-37.
GÖKALP, Ziya (2006), Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, 1. Baskı, Ankara: .Akçağ
Yayınları, s. 95-96,
GÖKÇE, Orhan ve Akif Çukurçayır (2009), Bilimsel Araştırma Teknikleri, Konya: Dizgi
Ofset, s. 48-49.
HACİB, Yusuf Has (2005), Kutadgu Bilig, 1. Baskı, Haz. Kürşat Efe, Ankara: Genç
Yayıncılık, s. 149-150.
HACİB, Yusuf Has (2005), Kutadgu Bilig, Güçlü Yayımcılık, İstanbul, s. 84.
HASSAN, Ümit (1998), İbn Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, 2. Baskı, İstanbul:
Toplumsal Dönüşüm Yayınları, s. 188-189.
HELVACI, M. Akif (2002), “Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin
Önemi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35/1-2, s. 155.
22
HOGAN, Robert (2009), Kişilik ve Kurumların Kaderi, 1. Baskı, Çev. Selen Y. Kölay,
İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 135.
HORNER CHRİS ve Emrys Westacott (2001), Felsefe Aracılığıyla Düşünme, 1. Baskı, Çev.
Ahmet Arslan, Phoenix Yayınevi, s. 161, Ankara.
İBN ZAFER, (2009), Adil Hükümdar, Haz. Joseph A. Kechichian ve R. Hrair Dekmejian,
Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 72.
JAMES, William (2003), Faydacılık, 1. Baskı, Çev. Tufan Göbekçin, Ankara: Yeryüzü
Yayınevi,
s.32.
KASTAN, Ali Kemal (2008), Kur’an’da İnsan Yönetimi, 5. Baskı, İstanbul: Bilge
Yayıncılık, s. 38.
KEARMEY, Richard C. ve Steven W. Hays (2002), “New Trends In State Human Resource
Management, The Journal of State Government, Winter, 75, 1, s. 17.
KESKİN, Uğur (2012), Yönetim Felsefesi, Değişim Yayınları, İstanbul, s. 205.
KEYKAVUS (2008), Kabusname, Lacivert Yayıncılık, İstanbul, s. 170-171.
KOÇİBEY (2008), Koçi Bey Risaleleri, 1. Baskı, . İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s. 67
LENİN, Vilademir İlyiç (1992), Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki’nin Hataları
Üzerine, İstanbul: Honca Yayıncılık, s. 24-25.
LUKASS, Steven (2006), Bireycilik, 2. Baskı, Çev. İsmail Serin, Bilim ve Sanat Yayınları, s.
51, Ankara.
MARKS, Karl (1996), Kapital 1. Cilt, 1. Baskı, Çev. Rasih Nuri İleri, İstanbul: Scala
Yayıncılık, s. 28-29,
MARKS, Karl ve Friedrich Engels (1997), Komünist Parti Manifestosu, 1. Baskı, Çev.
Muzaffer İlhan Erdost, Sol Yayınları, s. 18-19, Ankara.
MAIER, Corinne (2006), Merhaba Tembellik İşyerinde Olabildiğince Az Çalışmanın
Yolları ve Gerekliliği, 1. Baskı, Çev. Renan Akman, Merkez Kitapçılık Yayıncılık, s.
12, İstanbul.
MILL, John Stuart (1965), Faydacılık, Çev. Şahap Nazmi Coşkunlar, M.E.B. Yayınları,
İstanbul, 58.
MORE, Thomas (2003), Utopia, 1. Baskı, Çev. İbrahim Yıldız, Ütopya Yayınevi, s. 146-147,
Ankara.
23
MACHIAVELLI, Niccolo (1994), Prens, Çev. Nazım Güvenç, 2. Baskı, Anahtar Kitaplar
Yayınevi, s. 29, İstanbul.
MÜTERCİMLER, Erol (2006), Geleceği Yönetmek, 2. Baskı, Alfa Yayıncılık, İstanbul.
NİZAMÜKMÜLK, (2009), Siyasetname, Lacivert Yayıncılık, s. 170, İstanbul.
PETERS Thomas J. ve Robert H. Waterman (1995), Yönetme ve Yükselme Sanatı
Mükemmeli Arayış, Çev. Selami Sargut, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, s. 8.
PLATON , (2004), Devlet, 8. Baskı, Çev. Sebahattin Eyuboğlu ve M. Ali Cimcoz, İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. 113.
RUSSELL, Bertrand (1976), İktidar, Çev. Mete Ergin, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 23.
SABANCI, Sakıp (1993), Değişen ve Gelişen Türkiye, 2. Basım, Güzel Sanatlar Matbaası, s.
180-184.
SARGUT, A. Selami (2007), Yapısal Koşul Bağımlılık Kuramının Örgütsel Çevre Kuramları
Bağlamındaki Yeri, Derleyenler: SARGUT, A. Selami, Şükrü Özen (2007), Örgüt
Kuramları, 1. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, s. 42.
SCHEMANN, William A. ve John H. Lingle (1999), Bullseye: Hitting Your Strategic
TargetsThrough High-Impact Measurement, New York: The Free Pres,, s. 7.
SİPAHİ, Barış (2005), “İşletme Performansının Ölçülmesinde Ekonomik Katma Değer”,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 23, s. 107.
SMITH, Brien N.;Jeffrey S. Hornsby ve Roslyn Shirmeyer (1996), “Current Trends in
Performance Appraisal: An Examination of Managerial Practice”, S.A.M. Advanced
Management Journal, 61, 3, s. 13.
SPINOZA, Benedictus (Baruch) (2007), Tractatus Politicus, Çev. Murat Erşen, 1. Baskı,
Dost Kitabevi Yayınları, s. 13, Ankara.
SULTAN Murad Han (1978), Fatih Sultan Mehmede Nasihatler, Tercüman Yayınları, 1001
Temel Eser No: 76, s. 105.
ŞİRAZİ, Sadi (2009), Gülistan, Akvaryum Yayınevi, İstanbul, s. 46-47.
TABAKOĞLU, Ahmet (1996), İslam ve Ekonomik Hayat, 2. Baskı, Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, s. 20.
TEBER, Serol (2001), İnsanın Hiçleşme Serüvenine Giriş, Papirüs Yayınevi, s. 101-102,
İstanbul.
TİMUÇİN, Afşar (2005), Düşünce Tarihi 2. Cilt, Bulut Yayınları, İstanbul, s. 194-195.
24
TOKMAK, İsmail ve Mustafa Polat (2010), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme
Performansına Etkisi: Yenilikçiliğin Aracılık Rolü”, Adana: XVIII. Ulusal Yönetim
Organizasyon Kongresi, s. 94-102.
TURAN, Mehmet İnanç (2001), İnsan Olması Engellenmiş İnsan, İzmir: Etki/Bulut Ortak
Yayın Basım, s. 36.
ÜSDİKEN, Behlül (2007), “Çevresel Baskı ve Talepler Karşısında Örgütler: Kaynak
Bağımlılığı Yaklaşımı”, Derleyenler: SARGUT, A. Selami, Şükrü Özen (2007), Örgüt
Kuramları, 1. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, s. 104-105.
WEBER, Max (1999), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 2. Bası, Çev. Zeynep
Gürata, . Ankara: Ayraç Yayınevi, s. 43.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com