Buradasınız

BULUT TEKNOLOJİSİ FİRMALARININ BULANIK AHP - MOORA YÖNTEMİ KULLANILARAK SIRALANMASI

RANKING CLOUD STORAGE TECHNOLOGY FIRMS USING FUZZY AHP - MOORA METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Cloud Storage Technology often uses in today's business world. This technology will use more often from now in following years, said by a lot of experts from computer science as well as business. There are a lot of Cloud Storage Technology firms. In this study, five cloud storage technology firms ordered with ten criterion which are in a cloud storage technology report. Fuzzy AHP Method used for weights of criterion and MOORA Method used for order firms.
Abstract (Original Language): 
Bulut teknolojileri günümüz iş dünyasında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin kullanımının mevcut durumdan çok daha fazla artacağı birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Bulut teknolojisi sağlayan birçok firma mevcuttur. Bu çalışmada, bulut teknolojisi üzerine yazılmış bir rapordan yola çıkarak beş firmanın sağladığı hizmetin, raporda değerlendirmeye alınan kriterler baz alınarak sıralaması yapılmıştır. Bulanık AHP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş, MOORA yöntemi ile sıralamalar yapılmıştır
59
81

REFERENCES

References: 

AKMAN, Gül şah ve ALKAN, Atakan, 2006, "Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama'", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, s.23-46.
AYDIN, Özlem, 2009, "Bulanık AHP İle Ankara İçin Hastane Yer Seçimi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 87-104.
BAŞLIGİL, Hüseyin,
2005
, "The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems", Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, s.24-33.
BAYKAL, N., BEYAN T., "Bulanık Mantık İlke ve Temelleri", Ankara, Bıçaklar
Kitabevi, 2004.
BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2009, "Robustness In Regional Development Studies. The case of Lithuania", Journal of Business Economics and Management, 10(2): s:121-140.
BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2010, "The Economy Of The Belgian Regions Tested With Multimoora", Journal of Business Economics and Management, 11(2): s:173-209.
BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., PODVEZKO V., 2010, "Regional Development In Lithuania Considering Multiple Objectives By The Moora Method", Technological And Economic Development Of Economy, 16(4): s:613-640.
BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., 2006, "The MOORA Method And Its Application To Privatization In A Transition Economy", Control and Cybernetics, vol. 35
No. 2 s:445-469
BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., PELDSCHUS F., TURSKIS Z., June 26-29, 2008, "Multi-Objective Optimization Of Road Design Alternatives With An Application Of The Moora Method', The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008,Institute of Internet and Intelligent Technologies Vilnius Gediminas Technical University.
CHANG, D.Y., 1996,"Applications OfThe Extent Analysis Method On Fuzzy AHP', European Journal of Operational Research, Vol. 95, p. 649-655.
78
Bahadır Fatih Yıldırım / Onur Önay İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
Yıl
:
24 Sayı : 75 Aralık 2013
Cloudturk, http://www.cloudturk.net/cloud_nedir.html (Erişim Tarihi: 22.10.2013)
DAGDEVİREN, Metin, 2007, "Integrated Modelling The Performance Evaluation Process With Fuzzy AHP", Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 25, Sayı 3, s.268-282.
DENG, Hepu, 1999, "Multicriteria Analysis With Fuzzy Pairwise Comparison", International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 21, p.215-231.
ENEA, M. ve T.
PIAZZA
, 2004, "Project Selection by Constrained Fuzzy AHP', Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 3, p. 39-62.
ERSÖZ F., ATAV A., 05 - 07 Temmuz 2011, Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Moora Yöntemi, YAEM2011 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi, s:78-87.
ERTUĞRUL, İrfan ve KARAKAŞOĞLU, Nilsen, 2010, "ELECTRE ve Bulanık AHP Yöntemleri İle Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, s.23-41.
GİRGINER, Nuray, (2008), "Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesine Çok Kriterli Yaklaşım: Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, s.132-142.
GİRGINER, Nuray ve KAYGISIZ Zeliha, 2009, "İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.211-233.
GÖKSU, A., GÜNGÖR, L, 2008, "Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses Ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, s.1-26.
GÜNERİ, Ali Fuat ve ŞAHİN, Hüseyin, 2007, "AHP ve Fuzzy AHP İle Türkiye'de Uygun Tersane Yeri Seçimi", Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı 172, Nisan, s.7-21.
GÜRLER, L, GÜLER M. E. ve TOPOYAN, M., 2011, "Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 551, s.51-58.
İÇ, Yusuf Tansel ve YURDAKUL Mustafa, 2008, "Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara
79
Bahadır Fatih Yıldırım / Onur Önay İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
Yıl
:
24 Sayı : 75 Aralık 2013
Etkisinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 125-140.
KAPTANOĞLU, Dilek ve ÖZOK, Ahmet Fahri, 2006, "Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir BulanıkModeF, İtüdergisi /dMühendislik, Cilt 5, Sayı 1, Kısım 2, s.193-204.
KLIR, G.J. ve YUAN B., "Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Applications",
New Jersey, USA, Prentice Hall PTR, 1995.
Nasuni, "The State
o
f Cloud Storage 2013 Industry Report, A Benchmark Comparison of Performance, Availability and Scalability"
ÖNAY O., ÇETİN E., Haziran 2012, "Turistlik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği", İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:23, Sayı: 72, s:90-109.
ÖZGÖRMÜŞ, Elif, MUTLU, Özcan ve GÜNER Hacer, 2005, "Bulanık AHP İle Personel Seçimi", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
s.111-115.
ÖZKAN, Mustafa M., "Bulanık Hedef Programlama", Bursa, Ekin Kitabevi, 2003.
RAHARJO, H.,
XIE
, M. ve BROMBACHER, A., 2009, "On Modelling Dynamic Priorities In The Analytic Hierarchy Process Using Composition Data Analysis", European Journal of Operational Research, 194, p.834-839.
SAATY, T.L., "Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process", Pittsburgh, USA:RWS Publications, 1994.
SEÇME YALÇIN, Neşe ve ÖZDEMİR, Ali İhsan, 2008, "Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s.175-191.
SEKRETER, M. Serhan, AKYÜZ, Gökhan ve İPEKÇİ, Çetin Emre, 2004, "Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz İ.İ.B.FDergisi, 8, 139-155.
SİPAHİ, Seyhan ve OR, Erden, 2005, "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Forvet Oyuncularının Yetenek ve Becerilerine Göre Değerlendirilmesi", Yönetim, 50, s.53-65.
80
Bahadır Fatih Yıldırım / Onur Önay
I. Ü. işletme Fakültesi işletme iktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi
Yıl
:
24 Sayı : 75 Aralık 2013
ŞEN, Zekai, "Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme", İstanbul, Su Vakfı Yayınları,
2009.
TATLIDİL, Hüseyin ve ÖZGÜRLÜK, Barış, 2009, "İşgücü Piyasasında İllerin İşsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi", TİSK Akademi, 2, s.6-20.
TİMOR, Mehpare, "Analitik Hiyerarşi Prosesi", İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011.
TİMOR, Mehpare, 2002, "Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması", Yönetim, 3(41), s.23-36.
TOKSARI, M. ve TOKSARI, M. Duran, 2011, "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi", ODTÜ Gelişme Dergisi,
Cilt 38, Nisan, s.51-70.
VAN LAARHOVEN,
P
. J. M. ve W. PEDRYCZ, 1983, "A Fuzzy Extension of Saaty's Priority Theory", Fuzzy Sets and Systems, Volume 11, Issue 1-3, p. 229-241.
YILMAZ, Murat, 2010, "Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Kütüphane Müdürü Seçimi", Türk Kütüphaneciliği, 24(2), s.206.234.
YÜKSEL, İhsan, (2006), "Kariyer Değerlerinin Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Önceliklendirilmesi", Öneri, C.7, S.25, s.59-67.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com