Buradasınız

ISO 500 LİSTESİNDEKİ İŞLETMELERİN İNTERNET SİTELERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION OF WEB SITES OF CORPORATIONS LOCATED IN ISO 500 LIST IN TERMS OF HUMAN RESOURCE PRACTICES BY CONTENT ANALYSIS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to do content analysis for information about human resource management practices located in web sites of largest 500 industrial corporations in Turkey. In the context of this goal, web sites of corporations on the largest 500 industrial corporations list which announced by Istanbul Chamber of Industry (ISO) in 2012 were examined by content analysis. As the result of the content analysis done, recruitment and selection of the human resources function was determined to have been given place mostly by corporations located on the list in their web sites. Training and development, performance appraisal and career development are noteworthy as other human resource management functions mentioned mostly. The functions given least information about them are especially industrial relations, compensation management and occupational health and safety.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi işletmesinin internet sitelerinde yer alan insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgilere yönelik içerik analizi yapılmasıdır. Bu amaç bağlamında İstanbul Sanayi Odası’nın açıklamış olduğu 2012 yılı verileri doğrultusunda ilk 500’e giren işletmelerin internet siteleri, insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler doğrultusunda içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda, listede yer alan işletmelerin internet sayfalarında en çok, insan kaynakları temin ve seçimi fonksiyonuna yer verdikleri görülmüştür. Eğitim yönetimi, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme de yine en çok bahsedilen insan kaynakları yönetimi fonksiyonları olarak dikkat çekmektedir. Hakkında en az bilgi verilen fonksiyonlar ise endüstri ilişkileri başta olmak üzere, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve ücret yönetimi fonksiyonlarıdır.
185
203

REFERENCES

References: 

ACAR, Ahmet Cevat, 2009, İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi,
Cavide Uyargil vd., İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (85-160), 4. Baskı, Beta,
İstanbul.
ACAR, Ahmet Cevat, Ücret Yönetimi, Cavide Uyargil vd., İnsan Kaynakları
Yönetimi içinde (347-445) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
ACAR, Ahmet Cevat, 2007, İşletmelerde Ücret Yapısının Oluşturulması ve Bir
Uygulama, Literatür Yayınları, İstanbul.
ADAL, Zeki, 2009, İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları, Cavide
Uyargil vd., İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (491-612) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S., YILDIRIM, E., 2004,
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 3.
Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
ARMSTRONG, Michael, 2009, Armstrong's Handbook of Human Resource
Management Practice, 11th Edition, Kogan Page, London.
ARMSTRONG, Michael, 2006, A Handbook of Human Resource Management
Practice, 10th Edition, Kogan Page, London.
DESSLER, Gary, 2011, Human Resource Management, 12th Edition, Pearson
Education, New Jersey.
DÜNDAR, Gönen, 2009, Kariyer Geliştirme, Cavide Uyargil vd., İnsan Kaynakları
Yönetimi içinde (263-295) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
GEYLAN, Ramazan, 1992, Personel Yönetimi, MET Basım Yayın, Eskişehir.
GÜRBÜZ, Gülruh Özışık, 2002, İşletmelerde Ücretlendirmenin İlkeleri, Literatür
Yayınları, İstanbul.
HENEMAN, Herbert G., JUDGE, Timothy A., 2009, Staffing Organizations, 6th
Edition, McGraw Hill, New York.
HEERY, Edmund, NOON, Mike, 2008, A Dictionary of Human Resource
Management, Oxford University Press, New York.
IVANCEVICH, John M., 2010, Human Resource Management, 11th Edition,
McGraw Hill, New York.
MAMORIA, C. B., GANKAR, S. V., 2009, Textbook of Human Resource
Management, Himalaya Publishing House, Mumbai.
MANKIN, David, 2009, Human Resource Development, Oxford University Press,
New York.
NAMENWIRTH ve WEBER, 1987, Dynamics of Culture, Allen & Unwin,
London.
NEUENDORF, Kimberly A.,2002, The Content Analysis Guidebook, SAGE
Publications.
NOE, Raymond A., 2009, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Çev.
Canan Çetin, Beta, İstanbul.
NOE, Raymond A., HOLLENBECK, John R., GERHART, Barry, WRIGHT, Patrick
M., 2008, Human Resources Management, 6th Edition, McGraw Hill, New York.
ÖZÇELİK, A. Oya, 2009, Eğitim ve Geliştirme, Cavide Uyargil vd., İnsan
Kaynakları Yönetimi içinde (161-208) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
RAO, P. Subba, 2009, Human Resource Management, Global Media, India.
SABUNCUOĞLU, Zeyyat, 2005, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, Alfa
Basım, Bursa.
SADULLAH, Ömer, 2009, İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Cavide Uyargil
vd., İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (1-46), 4. Baskı, Beta, İstanbul.
SADULLAH, Ömer, 2009, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi (İş
Güvenliği ve İşgören Sağlığı), Cavide Uyargil vd., İnsan Kaynakları Yönetimi
içinde (447-490) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
SCHULER, Randall S., JACKSON, Susan E., 1987, “Linking Competitive Strategies
with Human Resource Management Practices”, The Academy of Management
Executive, Vol.1, No:3, s:207-219.
SCHREIER, Margrit, 2012, Qualitative Content Analysis, 1st Edition, Sage
Publications.
TORRINGTON, Derek, HALL, Laura, TAYLOR, Stephen, 2008, Human
Resouırces Management, 7th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
TRUSS, Catherine, GRATTON, Lynda, HOPE-HAILEY, Veronica, MCGOVERN,
Patrick ve STILES, Philip, January 1997, "Soft and Hard Models of Human
Resource Management: A Reappraisal", Journal of Management Studies, Vol.34,
No.1, s:53-73.
UYARGİL, Cavide, 2009, Performans Değerlendirme, Cavide Uyargil vd., İnsan
Kaynakları Yönetimi içinde (209-259) 4. Baskı, Beta, İstanbul.
UYARGİL, Cavide, 2008, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, 2. Baskı,
Arıkan Yayıncılık, İstanbul.
WEBER, Robert P., 1990, Basic Content Analysis, 2nd Edition, Sage Publications.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com