Buradasınız

YÖNETİM KURULU YAPISININ ŞİRKETE GETİRDİĞİ FIRSAT VE TEHDİTLER: EBAY ÖRNEĞİ

OPPORTUNİTİES AND THREATS OF THE BOARD OF DİRECTORS: EBAY CASE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The board of directors is one of the most important and necessary structures of companies. Strategy and policies of the company are established in the board, thus the board has vital role for the companies’ future. In this study, relationship between composition of the board of directors and performance of the company are explained, and managerial problems in the board of eBay which is a successful global USA company are discussed. According to basic financial indicators of eBay, in 2013, eBay’s financial performance decreased compared to 2012 and 2011. eBay’s stock is not profitable compared to average technology companies in S&P 500. Carl Icahn who is one of the largest investors in the world said that the managerial problems in the board of eBay damage eBay’s future. According to Icahn’s open letter to shareholders, interests of at least two members of the board conflict eBay’s interests. As seen in eBay case, composition of the board of directors have both opportunities and threats for company’s future.
Abstract (Original Language): 
Yönetim kurulu anonim şirketlerin en önemli ve zorunlu yapılarından biridir. Şirket stratejileri ve politikaları yönetim kurulunca oluşturulmaktadır. Bu nedenle yönetim kurulu şirket ve şirketin geleceği için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada, yönetim kurulu kompozisyonu ile şirket performansı arasındaki ilişki tartışılmış ve küresel bir ABD şirketi olan eBay’deki yönetsel problemler tartışılmıştır. Temel finansal göstergelere göre, eBay’in finansal performansı 2013 yılında 2012 ve 2011 yıllarına kıyasla düşüş göstermiştir. eBay hisselerinin getirisi S&P 500’e dahil teknoloji hisselerinin ortalamasının altındadır. Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan Carl Icahn eBay’in yönetim kurulundaki yönetsel problemlerin eBay’in geleceğine büyük zarar verdiğini söylemektedir. Icahn’ın hissedarlara gönderdiği açık mektuba göre, en az iki yönetim kurulu üyesinin çıkarları eBay’in çıkarları ile çatışmaktadır. eBay örneğinde görüldüğü gibi, şirket yönetim kurulu kompozisyonu şirketlerin geleceği için hem fırsatlar hem de tehditler getirmektedir.
232
264

REFERENCES

References: 

ALTAŞ, S., 2011, “Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Anonim Şirket Yönetim
Kurulunun Yapısı Ve Üyelerinin Nitelikleri”, Mali Çözüm, Mart – Nisan 2011, s.
109 – 120.
AYGÜN, M., İÇ, S. ve SAYIN, C., 2011, “Yönetim Kurulu Büyüklüğünü Belirleyen
Faktörler Ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü İle Firma Performansı Arasındaki İlişki:
Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 10 (1), s. 77 – 92.
BALDENIUS, T., MELUMAD, N. ve MENG, X., 2014, “Board Composition And
CEO Power”, Journal of Financial Economics, 112, s. 53 – 68.
BALKIN, D. ve SWIFT, M., 2006, “Top Management Team Compensation In High-
Growth Technology Ventures”, Human Resource Management Review, 16, s. 1 –
11.
BARRON, J. M., CHULKOV, D. V. ve WADDELL, G. R., 2011, “Top
Management Team Turnover, CEO Succession Type, And Strategic Change”,
Journal of Business Research, 64, s. 904 – 910.
BRY, G. ve BOSCHAN, C., 1971, Cyclical Analysis Of Time Series: Selected
Procedures And Computer Programs, Cambridge, MA: National Bureau of
Economic Research.
CARMELI, A. ve SCHAUBROECK, J., 2006, “Top Management Team Behavioral
Integration, Decision Quality, And Organizational Decline”, The Leadership
Quarterly, 17 (5), s. 441 – 453.
CARMELI, A., SCHAUBROECK, J. ve TISHLER, A., 2011, “How CEO
Empowering Leadership Shapes Top Management Team Process: Implication For
Firm Performance”, The Leadership Quarterly, 22, s. 399 – 411.
CHO, T., 2006, “The Effect Of Executive Turnover On Top Management Team’s
Environmental Scanning Behavior After An Environmental Change”, Journal of
Business Research, 59, s. 1142 –1150.
DEY, A., ENGEL, E. ve LIU, X., 2011, “CEO And Board Chair Roles: To Split Or
Not To Split?”, Journal of Corporate Finance, 17, s. 1595 –1618.
FERNANDES, N., 2008, “EC: Board Compensation And Firm Performance: The
Role Of “Independent” Board Members”, Journal of Multinational Financial
Management, 18, s. 30 – 44.
FERNANDEZ-PEREZ, A., FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, F. ve SOSVILLARIVERO,
S., 2014, “The Term Structure Of Interest Rates As Predictor Of Stock
Returns: Evidence For The IBEX 35 During A Bear Market”, International Review
of Economics and Finance, 31, s. 21 – 33.
GLUNK, U., HEIJLTJES, M. G. ve OLIE, R., 2001, “Design Charecteristics And
Functioning Of Top Management Teams In Europe”, European Management
Journal, 19 (3), s. 291 – 300.
HAMBRICK, D. ve MASON, P., 1984, “Upper Echelons: The Organization As A
Reflection Of Its Top Managers”, Academy of Management Review, 9, s. 195 – 206.
JERMINAS, J. ve GANI, L., 2013, “The Impact Of Board Capital And Board
Charecteristics On Firm Performance”, The British Accounting Review, Article in
press, s. 1 – 19.
KOÇEL, T., 2005, İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 10.
Baskı.
LEUNG, S., RICHARDSON, G. ve JAGGI, B., 2014, “Corporate Board And Board
Committee Independence, Firm Performance, And Family Ownership
Concentration: An Analysis Based On Hong Kong Firms”, Journal of
Contemporary Accounting & Economics, 10, s. 16 – 31.
LI, J., 2008, “Top Management Team Restructuring In Pre-IPO High Technology
Startups: The Influence Of TMT Characteristics And Firm Growth”, Journal of
High Technology Management Research, 19, s. 59 – 69.
LIU, K., LI, J., HESTERLY, W. ve CARNELLA, A. Jr., 2012, “Top Management
Team Tenure And Technological Inventions At Post-IPO Biotechnology Firms”,
Journal of Business Research, 65, s. 1349 – 1356.
MEYDAN, C. H. ve ÇETİN, F., 2012, “Vekalet Kuramı”, (Ed.) Sözen, H. C. ve
Basım, H. N., Örgüt Kuramları, İstanbul: Beta Yayınevi, 1. Baskı.
NAS, T. İ., ŞAHİN, K. T. ve OKAN, T., 2013, “Kurumsal Yönetim Ve Çokuluslu
İşletmelerin Strateji Tercihleri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 27 (4), s. 210 – 228.
NYBERG, H., 2010, “Dynamic Probit Models And Financial Variables In Recession
Forecasting”, Journal of Forecasting, 29, s. 215 – 230.
OCAK, M., 2013, “Yönetim Kurulu Ve Üst Yönetimde Yer Alan Kadınların Finansal
Performansa Etkisi: Türkiye'ye İlişkin Bulgular”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,
Ekim 2013, s. 107 – 125.
ÖZER, M., 2010, “Top Management Teams And Corporate Political Activity: Do
Top Management Teams Have Influence On Corporate Political Activity?”, Journal
of Business Research, 63, s. 1196 – 1201.
PLATT, H. ve PLATT, M., 2012, “Corporate Board Attributes And Bankruptcy”,
Journal of Business Research, 65, s. 1139 – 1143.
RIVAS, J. L., 2012, “Diversity & Internationalization: The Case Of Boards And
TMT’s”, International Business Review, 21, s. 1 – 12.
TALAULICAR, T., GRUNDEI, J. ve WERDER, A. V., 2005, “Strategic Decision
Making In Start-Ups: The Effect Of Top Management Team Organization And
Processes On Speed And Comprehensiveness”, Journal of Business Venturing, 20,
s. 519 – 541.
ÜLGEN, H. ve MİRZE, K. S., 2010, İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul: Beta
Yayınevi, 5. Baskı.
ÜSDİKEN, B. ve ÖKTEM, Ö. Y., 2008, “Kurumsal Ortamda Değişim Ve Büyük
Aile Holdingleri Bünyesindeki Şirketlerin Yönetim Kurullarında “İcrada Görevli
Olmayan” Ve “Bağımsız” Üyeler”, Amme İdaresi Dergisi, 41 (1), s. 43 – 72.
VAN GILS, A., 2005, “Management And Governance In Dutch SMEs”, European
Management Journal, 23 (5), s. 583 – 589.
VAN VEEN, K., SAHIB, P. R. ve AANGEENBRUG, E., 2014, “Where Do
International Board Members Come From? Country-Level Antecedents Of
International Board Member Selection In European Boards”, International
Business Review, 23, .s 407 – 417.
WU, C., 2013, “Family Ties, Board Compensation And Firm Performance”,
Journal of Multinational Financial Management, 23, s. 255 – 271.
YILDIZ, F. ve DOĞAN, M., 2012, “Genel Müdürün Yönetim Kurulu Üyesi Olması
Halinin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Firmalarının Performansına Etkisi”,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2),
s. 353 – 366.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com