Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ

PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD SCIENCE AND THEIR LOGICAL THINKING SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to describe the pre-service primary teachers’ attitudes toward science and their logical thinking skills. In order to reach this aim two instruments, Logical Thinking Skills Test and Science Attitude Scale, were applied to 353 pre-service teachers at the Faculty of Education in Rize University. The results of data analysis showed that there was a positive relationship between the logical thinking skills and science attitudes of pre-service primary teachers. The results also showed that, the logical thinking skills and science attitudes of pre-service teachers differentiated statistically according to their training years, gender, and secondary education fields
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile mantıksal düşünme becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 353 aday öğretmen üzerinde uygulama yapılmıştır. Uygulamada biri Mantıksal Düşünme Becerisi Testi, diğeri Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ölçeği olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile mantıksal düşünme becerileri arasında pozitif yönde korelasyonel bir ilişki olduğu; sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ile mantıksal düşünme becerilerinin adayların cinsiyetlerine, öğrenim görmekte oldukları sınıflara ve lise mezuniyet alanlarına bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1–8.
Baykul, Y., (1990); İlkokul beşinci sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına kadar matematik ve fen derslerine karşı tutumda görülen değişmeler ve öğrenci seçme sınavındaki başarı ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörler, Ankara: ÖSYM Yayınları.
Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004), İşbirlikçi öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, Fen Bilgisi Öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9–18.
Bloom, J. W. (1989). Pre-service elementary teachers' conceptions of science: science, theories and evolution. International Journal of Science Education, 1, 401-415.
Büyüköztürk, Ş. (2002); Sosyal bilimler için veri analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Cavallo, A. M. L. (1996) Meaningful learning, reasoning ability, and students' understanding and problem solving of topics in genetics, Journal of Research in Science Teaching, 33(6), 625–656.
Cho, H., Chung-Ang., Kim, J. and Choi, D. H. (2003). Early childhood teachers' attitudes toward science teaching: A scale validation study, Educational Research Quarterly, 27(2), 33-42.
Demirbaş, M. Ve Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin bilimsel tutumlarına olan etkisinin incelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 170, 320–338
Deniz, S., Görgen, İ. ve Şeker, H. (2006); Tezsiz Yüksek Lisans Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları, Eurasian Journal of Educational Research, 23, 62-71.
Dieck, A. P. (1997). An effect of a newsletter on childrens’ interest in an attitude toward science. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Arizona State Üniversitesi. Proquest Digital Dissertations veri tabanından 5 Ağustos 2003 tarihinde alınmıştır.
Durmaz, H., Özyıldırım H. (2005), Fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kimya dersine karşı tutumları ve çoklu zeka alanları ile Kimya ve Türkçe derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 67-76.
Erdem, E., Yılmaz, A., Atav, E. ve Gücüm, B. (2004). Öğrencilerin madde konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 74–82.
Franz, J. R. ve Enochs, L. G. (1982). Elementary school science: State certification requirment in science and their implications. Science Education, 66, 287-292.
Geban, Ö., Aşkar, P. ve Özkan, İ. (1992). Effects of computer simulations and problem solving approaches on high school students, Journal of Educational Research, 86, 5–10.
George, R. (2006); A Cross-domain analysis of change in students’ attitudes toward science and attitudes about the utility of science. International Journal of Science Education, Vol. 28, No. 6, 571–589.
İpek, C. ve Bayraktar Ş. (2004). Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
Johnson, M.A., & Lawson, A.E. (1998). What are the relative effects of reasoning ability and prior knowledge on biology achievement in expository and inquiry classes?, Journal of Research in Science Teaching, 35, 89–103.
Koballa T. R. (1988); Attitude and related concepts in science education, Science Education 72, 115–126.
Koballa, T. R., Jr., ve Crawley, F. E. (1985). The influence of attitude on science teaching and learning, School Science and Teaching. 20(4), 222-232.
Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Lawson, A. E., Banks, D. L. ve Logvin, M. (2007). Self-efficacy, reasoning ability, and achievement in college biology, Journal of Research in Science Teaching, 44(5) 706–724
Martinez, A. (2002). Student achivement in science: A longitudinal look at individual and school differences, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harvard Üniversitesi. Proquest Digital Dissertations veri tabanından 12 Ağustos 2003 tarihinde alınmıştır.
Mattern, N. ve Schau, C. (2001). Gender difference in attitude-achievement relationships over time among white middle school students, Journal of Research in Science Teaching. 39, 324-340.
McDewitt, T. M., Heikkinen, H. W., Alcorn, J. K., Ambrosio, A. L. and Gardner, A. (1993). Evalution of the preparation of teachers in science and mathematics: Assessment of pre-service teachers’ attitudes and beliefs. Science Education, 77(6), 593-610
Moore, W. R. and Foy, R. L. H. (1997). The scientific attitude inventory: A revision (SAI-II). Journal of Research in Science Teaching, 34, 4, 327-336.
Osborne, J., Simon, S. ve Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications, International Journal of Science Education, 25(9) 1049–1079.
Palmer, D.H. (2001). Factors contributing to attitude exchange among pre-service elementary teachers. Science Education, 86, 122-138.
Parker, V. ve Gerber, B. L. (2000). Effects of a science intervention program on middle- grade student achievement and attitudes, School Science and Mathematics, 100, 236-242.
Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Kula (Ed.). Handbook of Research on Teacher Education, (459-484). New York: Macmillan.
Soylu, H. (2006). The effect of gender and reasoning ability on the students’ understanding of ecological concepts and attitude towards science, Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
Sungur, S. ve Tekkaya, C. (2003). Students’ achievement in human circulatory system unit: The effect of reasoning ability and gender, Journal of Science Education and Technology, 12(1), 59–64
Stefanich, G. P. ve Kelsey, K. W. (1989). Improving science attitudes of pre-service elementary teachers. Science Education, 73, 187–194
Tezcan, H. ve Yılmazel, S. (2004). Lise öğrencilerinin çözünürlük konusundaki kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi konusunda yöntemlerin ve diğer bazı etkenlerin araştırılması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 323–340
Tilgner, P. J. (1990). Avoiding science in the elementary school, Science Education, 74(4), 421–431.
Tobin, K. D. & Copie, W. (1981). Development and validation of a group test of logical thinking, Educational and Psychological Measurement. 41, 413–424.
Türkmen, L. (2002). Sınıf öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 218–228.
Yaman, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2006); Öğretmen adaylarının mantıksal düşünme becerileri ve kimya dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 91-106.
Yaman, S. (2005); Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenmenin mantıksal düşünme becerisinin gelişimine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, 56-70.
Yener, N. (2006). İlköğretim 7. Sınıf fen bilgisi dersinde ‘çevremizde hangi ekosistemler var ve buralarda neler oluyor?’ konusunun kavram haritaları ile islenmesinin öğrenci basarı ve tutumu üzerinde etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yenilmez, A., Sungur, S. ve Tekkaya, C. (2005). Investigating students’ logical thinking abilities: The effects of gender and grade level, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 219–225.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com