Buradasınız

OKUL GELİŞİMİNDE TEMEL DİNAMİK OLARAK DEĞİŞİM VE YENİLEŞME: OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN ROLLERİ

CHANGE AND INNOVATION AS MAIN DYNAMICS IN SCHOOL DEVELOPMENT: ADMINISTRATORS AND TEACHERS’ ROLES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The terms ‘change’ and ‘innovation’ are often used interchangeably. Although there is a slight difference between these two words, change, in this study, is used as a word not different from the word innovation, which has the general drift of controlled and planned change. We may feel various kinds of changes in every aspect of our lives, and these changes, with great impact, create new areas for upcoming changes in the future. These changes have effects on organizations. This study aims to explore these two interrelated terms. With regard to this aim, the terms were debated in terms of their meanings in organizational change as a dynamic in school development. In addition, roles of school administrators and teachers in change were discussed.
Abstract (Original Language): 
Değişim ve yenileşme çoğu zaman birbiri yerine kullanılan iki kavramdır. Her ne kadar değişimin yönü her zaman olumluya yönelik olmasa da, eğitimde değişim, özellikle de okul geliştirme süreci içinde ele alındığında olumlu bir süreci işaret eder. Bu çalışmanın amacı, okul geliştirme kavramının içinde doğduğu değişim ve yenileşme olgularını ele almaktır. Bu doğrultuda, değişim ve yenileşme kavramları örgütsel değişim içeriği bakımından tartışılmış, okul gelişiminin temel dinamiği olan eğitimde değişim olgusu ele alınmış ve okul yöneticileri ve öğretmenlerinin değişim süreçlerindeki rolleri geliştirilen önerilerle birlikte tartışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Aksu, B. M. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yöneticilik Eğilimleri. XII.
Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler (Cilt-I). Ankara: Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004, 709-727.
Altrichter, H (2000). “Introduction”. Images of Educational Change. (Eds:
Altrichter, H. ve Elliot, J.).Buckingham: Open University Press.
Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. (5.Baskı) Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
Balcı, A (2000). Örgütsel Gelişme. (2.Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Başaran, İ.E. (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri. Ankara.
Brandt, R. (2003). Is This School A Learning Organization: Ten Ways To Tell.
Journal of Staff Development. 24 (1), 10-16.
Campbell, R.E., Corbally, J.E. ve Nystrand, R.O. (1983). Introduction to
Educational Administration. (6th ed.).Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc.
Chance, P.L. ve Chance, E.W. (2002.). Introduction To Educational Leadership
and Organizational Leadership. New York: Eye On Education, Inc.
Clarke, S. P. (2000). The Principal at The Center of The Reform”. International
Journal of Leadership in Education. 3 (1), 57-73.
Cook, C. ve Hunseker, P. (2001). Management and Organizational Behavior. New
York: Mc.Graw Hill.
Çelik, V. (2000) Eğitimsel Liderlik.(2.Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Day, C. ve Gu, Q. (2010). The New Lives of Teachers. New York: Routledge.
DuFour, R. (2004). Are You Looking Out The Window Or In A Mirror? Journal of
Staff Development. 25 (3), 63-64.
Erdoğan, İ. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Eren, E. (1998). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. (5.Baskı) İstanbul:
Beta Yayım Dağıtım.
Erlendsson, J. (2000). Fast Take Newsletter. http://www.hi.is/~joner/eaps/cs_pdfc.htm
http://entrepreneurs.about.com/cs/beyondstartup/a/uc070903.htm 11.10.2003
tarihinde alındı.
Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. (2nd ed.). New York:
Teachers College Press.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing The Depths of Educational Reform.
London: The Falmer Press.
Fullan, M. ve Hargreaves A. (1998). What’s Worth Fighting For Out There?
http://www.leadership.sa.edu.au/papers/precisPS.htm 09.01.04 tarihinde alındı.
Fullan, M. (2000). The Role of The Principle in School Reform (Adapted from the
New Meaning of Educational Change, 3.rd Edition). Paper Presented at
Principals Institute 10th Year Celebration. New York.
Fullan, M. (2002). The Change Leader. Educational Leadership. 59 (8), 16-21.
Gale, T. ve Densmore, K. (2003). Democratic Educational Leadership in
Contemporary Times”. International Journal of Leadership in Education. 6
(2), 119-136.
Goodson, I. F. (2001). Social Histories of Educational Change. Journal of
Educational Change. 2 (1), 45-63.
Gümüşeli, A. I. (2009). Primary School Principals in Turkey: Their Working
Conditions and Professional Profiles. International Journal of Human and
Social Sciences. 4 (4), 239-246.
Hallinger, P. (1992). The Evolving Role of American Principals: From Managerial
to Instructional to Transformational Leaders. Journal of Educational
Administration. 30 (3), 35-48.
Hargreaves, A. (2002). Sustainability of Educational Change: The Role Of Social
Geographies. Journal of Educational Change. 3 (3-4), 189-214.
Harris, A. ve Muijs, D. (2005). Improving Schools through Teacher Leadership.
Berkshire: Open University Press.
Harris, A. (2008). Distributed Leadership. New York: Routledge.
Holberton, P. (2002). The Need for Change”. Speaking of Leadership. 2(23),
http://www.holberton.com/sol_vol-2-no23.html 11.10.2003 tarihinde alındı.
İnandı, Y. (1999). Resmi İlköğretim Okullarında Çalışan, Müdür ve Öğretmen
Görüşlerine Göre, İlköğretim Okullarının Yenileşme İhtiyaçları Nelerdir?
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi SBE.
Korezacki, C. (1998). Managing Organizational Change In The Community College.
http://www.ericfacility.net/ericdigests/ed424884.html 02.07.2003 tarihinde
alındı.
Lefebvre, H. (1986). Marksizm.(Çev: Vedat Günyol). İstanbul: Alan Yayıncılık.
Lodge C., ve Reed J. (2003). Transforming School Improvement Now and For The
Future. Journal of Educational Change. 4 (1), 45-62.
Louis, S.K., Toole, J. ve Hargreaves A. (1999). Rethinking School Improvement.
Handbook of Research On Educational Administration. (Eds: Murphy, J. ve
Louis K.S.) San Fransisco: Jossey-Bass Inc.
Lunenberg, C.F. ve Ornstein, A.C. (2000). Educational Administration: Concepts
and Practices. (3rd ed.).Belmont: Wardsworth Thomson Learning.
Monkman, K. ve Baird, M. (2002). Educational Change in The Context of
Globalization. Comparative Education Review. 46 (4), 497-508.
Murphy, J. ve Hallinger, P. (1992) The Principalship In An Era of Transformation.
Journal of Educational Administration. 30 (3), 77-88.
National School Board Association-NSBA. (2003).Education Sytemic Change Tools.
http://www.nsba.org/sbot/toolkit/chinv.html 1.10.2003 tarihinde alındı.
OECD/UNESCO (UIS). (2001). Teachers For Tomorrow’s School: Analysis of The
World Education Indicators (Executive Summary). Paris: UNESCO
Özdemir, S. (2000). Eğitimde Örgütsel Yenileşme.(5.Baskı) Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Özden, Y. (2000). Eğitimde Yeni Değerler. (3.Baskı )Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Patterson, D. ve Rolheiser C. (2004). Creating A Culture of Change. Journal of Staff
Development. 25 (2), 1-4.
Reyes, P., Wagstafff, L.H. ve Fusarelli, L.D. (1999). Delta Forces: The Changing
Fabric of American Society and Education. Handbook Of Research On
Educational Administration. (Eds: Murphy, J. ve Louis K.S.) San Fransisco:
Jossey-Bass Inc.
Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Yayıncılık.
Senge, P. M. (2003). Beşinci Disiplin. (Çev: A. İldeniz ve A. Doğukan). (9.Baskı)
İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
Sparks, D. (2003). Change Agent: An Interview With Michael Fullan” Journal of Staff
Development. 24 (1), 55-58.
Stiggins, R., J. (2002). Where Is Our Assessment Future and How Can We Get There
from Here?”. Assessment In Educational Reform: Both Means and Ends.
(Eds: Lissitz, Robert W. ve Schafer, William D.) Boston: Allyn and Bacon.
Sultana, R. G. (2001). Educational Innovation in the Context of Challenge and
Change: a Euro-Mediterranean Perspective. Challenge and Change in the
Euro-Mediterranean Region. (Ed: Sultana, Ronald G.) New York: Peter
Lang Publishing, Inc.
Tezcan, M. (1984). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara: Ankara Üniversitesi
Basımevi.
Wallace, M. (2004). Orchestaring Complex Educational Change: Local
Reorganisations of Schools In England. Journal of Educational Change. 5
(1), 57-78.
Weber, M (1987). Sosyoloji Yazıları. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1987.
Wheelan, S. A. ve Conway, C. (1991). Group Development as a Framework to
Understand and Promote School Readiness to Engage in an Organizational
Development Project”. Journal of Educational and Psychological
Consultation. 2 (1), 59-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com